img
13
Górale Czadeccy
Kurier Galicyjski * 18 lipca 2008
OSTATNIA WIELKA MIGRACJA EUROPEJSKA
WOJCIECH KRYSIŃSKI
kańców. Pozostałe 75% przypa
Na szczególną uwagę wśród
zwany miedziany szlak wiodący
dzamy to na podstawie dat
Seretu. Tutaj na zgliszczach 17
dało w większości na ludność
przez Czadcę, należy przypusz
żywiołu polskiego, zamieszku
i nazwisk zamieszczonych w
domów, porzuconych przez
mołdawską wyznania prawo
czać, że zaludnienie tego tery
jącego Bukowinę, zasługuje
księgach parafialnych.
osadników rumuńskich, osiedliło
sławnego. Odmienność wy
torium odbyło się wcześnie.
grupa górali, wywodząca się
Pierwsza grupa górali, która
się w czerwcu 1803 roku 11 rodzin,
znań sprawiła, że obie grupy
z okręgu czadeckiego (aktual
Największe nasilenie polskiego
dotarła do Kaliczanki, liczyła
do których w 1814 roku dołą
nie tereny Słowacji), która w
narodowościowe nie łączyły się
osadnictwa łączy się z wielką
około 20 rodzin. Później uległa
czyło kolejnych 14 rodzin i nie
okresie ponad 200 lat pokonała
ze sobą. Natomiast pozostała
ekspansją ludności polskiej na
zwiększeniu, prawdopodobnie
znana bliżej ilość rodzin w 1817
tysiące kilometrów. Omawiając
ludność polska, pochodząca
południe w ciągu XVII wieku.
przez napływ ludzi bezpośred
roku z Brzeżan. Tereblecze nale
tę grupę w każdym regionie lub
głównie z Mazur, została wchło
W XVIII wieku ludności zamiesz
nio z Czadeckiego, bądź z dóbr
żało do parafii w Serecie. W 1821
nięta przez górali.
brzeżańskich. W 1836 roku
roku było już w Terebleczuza
Znaczącym ośrodkiem pol
wyemigrowało z Kaliczanki na
ciasno, skierowano więc, do ce
skiej góralszczyzny na Bukowinie
południe 16 rodzin czadeckich
sarza Franciszka prośbę o przy
stała się Stara Huta, od kiedy
i założyło wieś o nazwie Plesza.
dzielenie nowych terenów
w 1803 roku osiadło w niej około
dziesięciu rodzin z czadeckiego.
Mieli oni pracować jako drwale
dla tamtejszej huty szkła. Z bie
giem czasu osada rozrastała się
przez napływ górali z Kaliczanki,
Tereblecza, Hlibokiej, Tereszan,
którzy osiadali na gruntach
porzuconych przez ludność
mołdawską. Gdy w 1817 roku
upadła huta szkła po przetrze
bieniu lasów, część górali prze
niosła się do Nowej Huty opodal
Czudyna. Pozostali rozproszyli się
po okolicy Baniłowa i Piotrowiec
Dolnych.
W księgach parafialnych
Starej Huty znajduje się też wiele
nazwisk polskich, nie wywodzą
cych się z Czadeckiego. Naj
prawdopodobniej były to rodzi
ny szlacheckie, które z biegiem
lat uległy wpływom niemieckim
lub rumuńskim, w przeciwień
stwie do górali, odpornych na te
wpływy. Trzeba tu dodać, że
uprzedzenia stanowe skutecz
nie hamowały łączenie się tej
szlachty z góralami.
O wspomnianych wcześniej
miejscowościach Hliboka i Tere
szany nie wiadomo zbyt wiele;
najprawdopodobniej do 1934
roku w Hlibokiej żyło 30 rodzin,
Inni połączyli się ze swoimi
osadniczych, na których mogło
które następnie przeniosły się do
krajanami w Terebleczu. Wielu
by 80 – 130 rodzin założyć gos
Nowego Sołońca, a w Teresza
porzuciło rolnictwo i osiadło na
podarstwa. Jednak dopiero w
nach – 19 rodzin.
stałe w miastach, gdzie uległo
1836 roku część kolonistów prze
państwie, nie sposób nie uw
W latach 1834 – 1842 na po
kującej Beskidy Zachodnie żyło
wynarodowieniu, przede wszyst
niosła się do Pleszy, osady czysto
zględnić Czadecczyzny, skąd
łudniu Bukowiny powstały trzy
się coraz ciężej. Zwiększał się
kim germanizacji.
polskiej. Do tego czasu zmuszeni
się wywodzą pierwsze i na
nowe osady polskich górali,
naturalny przyrost ludności oraz
Drugim gniazdem osadników
byli szukać sobie miejsca i zna
stępnie kolejne pokolenia tej
spośród czadczan zamiesz
pańszczyźniane ciężary nakła
stało się Tereblecze (dawna
leźli je w Starej Hucie Krasnej.
góralskiej grupy.
kujących zdecydowanie za
dane na poddanych. Przełom
polska nazwa – Terebleszty)
Przybysze znad Kisucy stano
Ziemia Czadecka, nazwana
ciasne osady, o których była
XVIII i XIX wieku stał się począt
leżące 10 km na północ od
wili w Terebleczu 25% miesz
jest tak w polskiej tradycji od
mowa powyżej. W 1834 roku
kiem swoistego fenomenu
znajdującego się w północno
górale z Hlibokiej złożyli po
europejskiej migracji XIX i XX
zachodniej części Słowacji mias
danie do starosty czerniowic
wieku. Turków. Dzierżawca huty
ta Čadca [Czaca, Czadca], po
kiego o przyznanie im nowych
szkła ze Starej Huty – Krieg
łożonego w środkowymdorzeczu
terenów osadniczych. Dnia 16
shaber już w 1799 roku rozpoczął
rzeki Kisucy [Kysuca] w Beski
października 1834 roku podpi
starania o sprowadzenie pra
dach Zachodnich, w pobliżu
sano protokół, zawierający
cowników z terenów Górnych
granic z Czechami i Polską. W
warunki zasiedlenia doliny
Węgier (dzisiejsza północna
przeszłości Czadeckie stanowiło
potoku Sołoniec, przyznając
Słowacja). Górale czadeccy,
obszar ciągłego osadnictwa
osiedleńcom – 30 rodzinom
zwabieni perspektywą poprawy
pańszczyźnianych zbiegów ze
z Hlibokiej – razem 941 morgów,
losu, zdecydowali się na migra
śląskiej i polskiej strony Beskidów
868 sążni lasów i pastwisk.
cję za chlebem.
oraz osadników słowackich z
Każda rodzina była zobowią
Na Bukowinę górale dotarli
południa. W taki sposób, po
zana do płacenia 20 grajcarów
w dwóch grupach: pierwszej,
upływie niedługiego czasu,
z morga rocznego podatku, a
która w pełni zdecydowanie
ukształtowała się w czternastu
za używanie drewna opało
dążyła do bukowińskiej ziemi i
wsiach o polskim charakterze:
wego z lasu po 1 florenie. Każdy
drugiej, która nie do końca
Skalite [Skalite], Czerne [Čierne],
gospodarz powinien posiadać
zdecydowana postanowiła
Świerczynowiec [Svrčinovec],
co najmniej 2 woły, 2 krowy i tyle
osiedlić się gdzieś po drodze. Ci
Horzelica [Horelica], Turzówka
sprzętu gospodarczego, by
mniej zdecydowani, „po dro
[Turzovka], Maków [Makov],
mógł postawić sobie dom i sto
dze” zatrzymali się w dobrach
Podwysokie [Podvysoka], Osz
dołę z drewna, ofiarowanego
brzeżańskich Księżnej Marszał
czadnica [Oščadnica], Zawodzie
na ten cel przez zarząd leśny
kowej Izabeli Lubomirskiej z Ksią
[Zavodie], Staszków [Staškov],
z dóbr solczańskich. Każdy
żąt Czartoryskich, leżących
Wysoka nad Kisucą [Vysoka nad
gospodarz zobowiązywał się
obecnie na terenie Ukrainy.
Kysucou], Oleśna [Olešna], Ra
do przepracowania 12 dni w
Księżna obiecywała swym
kowa[Rakova]i Czadca[Čadca],
roku za zapłatę 8 – 10 grajca
poddanym uwłaszczenie, ale
specyficzna wspólnota etniczna,
rów za dzień pracy i po 12
słowa nie dotrzymała. Dlatego
kulturowa i językowa, łącząca
grajcarów za dzień najemny.
górale nie zabawili długo na
elementy śląskie i małopolskie.
Ponadto był wolny od podat
ziemi brzeżańskiej; w latach
Pierwszą polską osadą w
ków przez sześć lat. Tak powstał
1806 – 1819 przenieśli się na
Czadeckiem była wieś Drago
Nowy Sołoniec. Przyrost natu
Bukowinę, gdzie już około 1803
szanka [Drahošanka] założona
ralny był wciąż wysoki i w ciągu
– 1805 roku osiedlili się ich krewni.
w XIII wieku. Pod koniec XIV wie
dwóch pokoleń zaczęło być
Najstarsze kolonie górali pol
ku przez osadników polskich
zbyt ciasno.
skich na Bukowinie, począwszy
została założona osada Horze
(cdn.)
od 1803 roku, to: Kaliczanka,
lica. Ze względu na dogodny
Klokuczka (obecnie dzielnice
KG
KG
i ważny szlak komunikacyjny, tak
Czerniowiec) i Seret. Stwier
CMYK