img
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie
WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA
KURIER
W numerze
dodatek
galicyjski
K
specjalny
urier
26 czerwca
– 16 lipca 2009
Gospodarczy
nr 12 (88)
NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE
OD 1 LIPCA BR. W CHODZI W ŻYCIE UMOWA
O MAŁYM RUCHU GRANICZNYM
Informacja Konsulatów Generalnych RP we Lwowie i w Łucku o zasadach,
obowiązujących w procedowaniu o uzyskanie pozwoleń na przekraczanie
granicy RP z Ukrainą w ramach umowy o małym ruchu granicznym
dacza do wielokrotnego
Kieruj¹c siê pragnieniem
przekraczania wspólnej gra-
rozwijania stosunków stra-
nicy Pañstw umawiaj¹cych
tegicznego partnerstwa i pog-
siê Stron w ramach ma³ego
³êbiania wspó³pracy polsko-
ukraiñskiej, d¹¿¹c do wprowa-
ruchu granicznego, na warun-
kach ustalonych w umowie.
dzenia wzajemnych u³atwieñ
Mieszkañcy strefy przygra-
przy przekraczaniu granicy
przez mieszkañców strefy
nicznej – osoby posiadaj¹ce
przygranicznej, Rz¹d Rzeczy-
udokumentowane miejsce
pospolitej Polskiej i Gabinet
sta³ego zamieszkania w stre-
Ministrów Ukrainy w dniu 16
fie przygranicznej przez okres
nie krótszy ni¿ 3 lata.
marca 2008 r., zawarli umowê
o zasadach ma³ego ruchu
Zgodnie z artyku³em nr 3
granicznego. Strony, na po-
Umowy, mieszkañcy strefy
trzeby Umowy, przyjê³y na-
przygranicznej mog¹ przekra-
stêpuj¹ce definicje:
czaæ wspóln¹ granicê Polski
Ma³y ruch graniczny – regu-
i Ukrainy, w ramach ma³ego
larne przekraczanie wspólnej
ruchu granicznego, jeœli spe³-
granicy Pañstw Umawiaj¹-
ni¹ okreœlone warunki: oka¿¹
cych siê Stron przez miesz-
wa¿ne zezwolenie; nie s¹ za-
kañców strefy przygranicznej
rejestrowane jako osoby,
Pañstwa Umawiaj¹cej siê
którym odmawia siê wjazdu
strony w celu przebywania w
w Systemie Informacyjnym
strefie przygranicznej Pañstwa
Schengen (SIS); nie s¹ uwa-
drugiej umawiaj¹cej siê
¿ane za osoby stanowi¹ce
Strony ze wzglêdów spo³ecz-
zagro¿enie dla porz¹dku pub-
nych, kulturalnych lub
licznego, bezpieczeñstwa
rodzinnych oraz z uzasad-
wewnêtrznego, zdrowia pub-
nionych powodów ekono-
licznego lub stosunków
micznych, które wed³ug prze-
miêdzynarodowych umawia-
pisów wewnêtrznych Pañstwa
j¹cych siê stron. Zezwolenie
drugiej Umawiaj¹cej siê
na przekraczanie granicy w
Strony nie s¹ uznawane za
ramach ma³ego ruchu gra-
nicznego wydaje uprawniony
dzia³alnoœæ zarobkow¹, przez
okres nieprzekraczaj¹cy limi-
organ Rzeczypospolitej Polskiej,
tów czasu, ustanowionych w
którym jest konsul. Odpo-
Umowie.
wiednio: dla obywateli Ukrainy,
Strefa przygraniczna – obszar
zamieszka³ych na terenie lwow-
jednostek podzia³u administ-
skiego okrêgu konsularnego
racyjnego Pañstw umawiaj¹-
- Konsul we Lwowie, natomiast
cych siê stron, siêgaj¹cy nie
dla mieszkañców okrêgu
dalej ni¿ 30 km od wspólnej
³uckiego - Konsul w £ucku.
granicy; jeœli czêœæ takiej jed-
Zezwolenie uprawnia jego
nostki jest po³o¿ona nie w od-
posiadacza do przekraczania
leg³oœci pomiêdzy 30 a 50 km
granicy do 60 dni ka¿dora-
od linii granicy, uznaje siê j¹
zowo od dnia przekroczenia
za czêœæ strefy przygranicznej.
granicy, ale nie wiêcej ni¿
Zezwolenia na przekroczenie
³¹cznie 90 dni w okresie ka¿-
granicy w ramach ma³ego
dych 6 miesiêcy, liczonych od
ruchu granicznego – to do-
dnia pierwszego przekrocze-
kument, uprawniaj¹cy posia-
nia granicy. Zezwolenie