img
Dodatek specjalny KURIERA GALICYJSKIEGO
kuriergalicyjski@wp.pl
KURIER GOSPODARCZY
18 – 28 września 2009
Z POLSKI NA WOŁYŃ
HALINA P£UGATOR
tekst i zdjêcia
Niedawno na Wo³yniu
Z MISJĄ GOSPODARCZĄ
cej nowych umów, wiêkszej
mia³a miejsce trzecia wy-
wspó³pracy, aby Polska prze-
jazdowa misja gospodarcza,
k³ada³a Wo³ynianom szlak do
Europy”.
nesu zawitali do £ucka, aby
Zdaniem O³eksandra Mo-
zaktywizowaæ wspó³pracê
cyka, Ambasadora Nadzwy-
w ramach zjednoczenia
czajnego i Pe³nomocnego
transgraniczego „Euroregion
Ukrainy w Rzeczypospolitej
Bug”. Na spotkaniach biz-
Polskiej, aktualnie stosunki
nesmenów z Polski i Ukra-
miêdzy pañstwami uk³adaj¹
iny by³a równie¿ korespon-
siê najlepiej w historii nie-
dent „Kuriera Galicyjskiego”.
podleg³oœci pañstwa ukraiñ-
skiego. W roku 2009 inwesty-
Kryzys mo¿e… pomóc
cje polskie do gospodarki
Polski biznes na Wo³yniu,
ukraiñskiej zwiêkszy³y siê o
niew¹tpliwie, dzia³a ju¿ bar-
150 milionów dolarów. To w
dzo dobrze. Jednak, wielu
czasie kryzysu! Pan Ambasa-
biznesmenów zza granicy nie
dor zapewni³, ¿e bêdzie œledzi³
ma jeszcze ca³oœciowego
sytuacjê we wspólnym bizne-
obrazu struktury i mo¿liwoœci
sie i na wszelkie sposoby
przedsiêbiorstw wo³yñskich.
sprzyja³ rozwojowi stosun-
W³aœnie w tym celu przyje-
ków gospodarczych miêdzy
chali do £ucka, mimo ¿e
pañstwami.
obecna sytuacja gospodarcza
Pan Wac³aw Pawlak zazna-
na Ukrainie nie jest najlep-
czy³, ¿e obecnie w Unii Euro-
sza. Wszêdzie odczuwa siê
pejskiejprzyznawane
kryzys, hrywna s³abnie,
œrodki na realizacjê programu
przedsiêbiorstwazamy-
dyrektor Polsko-Ukraiñskiej
„Partnerstwo wschodnie”,
kane, redukuje siê pracow-
Izby Gospodarczej.Uwa¿am
który obejmuje tak¿e Ukra-
ników, wzrasta bezrobocie,
W trakcie posiedzenia w administracji obwodowejod pie-
jednak, ¿e cenniejsza Wo³ynia
inê. Ten program zainicjowa³y
roœnie niezadowolenie lud-
niêdzy jest wiedza na temat
Szwecja i Polska. Na rozwój
noœci. Mówi siê nawet o tym,
nowoœci technologicznych,
partnerstwa przyznano 600
¿e niebawem nasz kraj og³osi
ustawodawstwa europej-
milionów euro. Te œrodki s¹
upadek gospodarki. Nie
skiego, wymogów gospodar-
wykorzystywane na szkolenia
zwa¿aj¹c na to wszystko,
czych UE itd. Jedynie wów-
dla biznesmenów polskich,
koledzy z Polski s¹ nasta-
czas, gdy bêdziecie w³adali t¹
którzy chc¹ pracowaæ na
wieni optymistycznie.
wiedz¹, bêdziecie dobrze
Ukrainie. Obecnie, wed³ug
„Chcemy wspó³pracowaæ
gospodarowali, inwestowali
danych statystycznych, w na-
z waszymi biznesmenami,
i wydawali kapita³. Jesteœmy
szym kraju dobrze prowadzi
mówi, uœmiechaj¹c siê, Jan
gotowi podzieliæ siê z wami
dzia³alnoœæ gospodarcz¹
Mañkowski, kierownik Polsko-
wiedz¹, poniewa¿ dla Polaków
1250 przedsiêbiorców pol-
Ukraiñskiej Izby Gospodarczej.
Ukraiñcyjednymi z naj-
skich, przez co wzbogaca siê
– Nie s¹dzê, ¿e Ukrainê mo¿e
wa¿niejszych partnerów gos-
Misjê gospodarcz¹ na
gospodarka Ukrainy i Polski.
czekaæ bankructwo. Po szcze-
podarczych”.
Wo³yniu wita Ambasador
Na razie Polska chce pobraæ
gó³owej analizie sytuacji na
Ntórzwyczajny i sukcesywnie
kadzy obecnie Pe³nomocny
jak najwiêcej œrodków unij-
Z Polsk¹ wspó³pracuje  Przemawia Dyrektor
Ukrainie, po rozmowach z
UkumulujRzeczypospolitej
a krainy w ¹ swe wysi³ki,
wspó³czesny biznes  jeet krain¹, atrakcyjn¹ inwes-
Gsneralny Polsko-Ukraiñ-
nych dla rozwoju biznesu na
ludŸmi, doszliœmy do wniosku,
zassbi , O³eksandr techno-
Polokyejmodyfikuj¹ Mocyk
na Wo³yniu  tycejjnie. Mamy kopalnie
ski y Izby Gospodarczej
Ukrainie.
¿e niebawem coraz wiêcej
Posiedzenie Polsko-Ukra-  u¿yt³eczne, dobrze rodz¹ce
biznesmenów zechce mieæ
logie, wykorzystuj¹ zastêpcze
Wac aw Pawlak
Doœwiadczenie polskie
Ÿród³a energii w procesie  iñskiej Izby Gospodarczej  ziemie, lasy, sporo jezior. Pañ-
wspólne interesy z Ukraiñ-
dla rolników wo³yñskich
produkcyjnym etc. Niestety,  oraz spotkania z miejscowymi  stwo dobrze uczyniliœcie, ¿e
cami. Macie tak du¿y potencja³
Wo³ynia  przyjechaliœcie do nas. Nasza
Przedstawiciele Polsko-
zasobów, naukowy i ludzki,
jakkolwiek przykro by by³o,  biznesmenami
w ciê¿kich czasach znikaj¹  rozpoczê³y siê w gmachu  Rada Obwodowa i Adminis-
Ukraiñskiej Izby Gospodar-
¿e by³oby grzechem, gdyby
przedsiêbiorstwa, których  Wo³yñskiej Obwodowej Ad-  tracja Obwodowa bêd¹ sprzy-
czej przyjechali na Wo³yñ w
z tego wspólnie, dla dobra
produkcja nie wytrzymuje  ministracji Pañstwowej, dok¹d  ja³y Pañstwu we wszystkim.
celu zaktywizowania wspó³-
obu krajów, nie skorzystaæ”.
konkurencji. Takie s¹ prawa  przyjechali powa¿ni goœcie.  Na razie istnieje uproszczony
pracy biznesmenów obu
Zdaniem pana Mañkow-
„Nasz obwód wspó³pracuje  system zezwoleñ.
pañstw. W misji uczestniczyli
skiego, ju¿ za kilka miesiêcy,
rynku.
Chocia¿ ka¿dy powiat i ob-
przedstawiciele najlepszych
a najbardziej prawdopodobne
Polacy uwa¿aj¹, ¿e, aby  z 83 krajami œwiata, – mówi
wyjœæ z kryzysu, gospodarka  zastêpca przewodnicz¹cego  wód Wo³ynia maj¹ partnerów
polskich firm z bran¿y rol-
– ¿e w przysz³ym roku, po
Ukrainy potrzebuje czasu i…  administracji obwodowej  polskich, z którymi wspó³pra-
niczej. S¹ one zgrupowane w
wyborach prezydenckich,
wiedzy. „Wielu kolegów ukra-  Wasyl Bajcym,jednak naj-  cuj¹ w ró¿nych dziedzinach
ramach Agencji Nieruchomoœci
gospodarka Ukrainy zacznie
iñskich narzeka, ¿e dla dobrej  wiêkszy udzia³ w biznesie,  gospodarki, jednak ca³kowity
Rolnych, niezwykle wa¿nej
siê odradzaæ. Zreszt¹, nawet
pracy brakuje im kapita³u, -  handlu i dochodach maj¹  potencja³ nie zosta³ jeszcze
dla rozwoju polskiego rolnict-
ten kryzys bêdzie po¿yteczny
mówi W³adys³aw Pawlak,  Bia³oruœ i Polska. Nasz obwód  wykorzystany. Potrzeba wiê-
wa strukturze rz¹dowej.
dla wielu biznesmenów,