img
kurier
rozmowa
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁyNia, bukoWiNy i podoLa
kuriera
z jurijem
aNdruchoWy-
czem
galicyjski
- s. 4 – 5
14 – 27 stycznia
2011 nr 1 (125)
NiezaLeżNe pismo poLak W Na ukraiNie
rosyjski mak – winni tylko polacy
północna
Gwiazda
Rosyjski Międzypaństwowy Komitet Lotniczy przedstawił raport końcowy na temat katastrofy
honore
pod Smoleńskiem. MAK poinformował m.in., co uznał za bezpośrednie przyczyny katastro-
fy oraz co, jego zdaniem, działo się w kabinie pilotów. Całkowitą winą za katastrofę obciążył
de balzaca
stronę polską. Premier RP Donald Tusk stwierdził: raport nie jest kompletny.
oksaNa dudar
W Polsce ogłoszony raport MAK
- s. 16
wywołał burzę. Premier RP Donald
Tusk przerwał swój odpoczynek za
granicą i powrócił do kraju. W czwar-
tek w godzinach popołudniowych
Tusk wystąpił na konferencji praso-
wej, na którą czekała cała Polska.
Z punktu widzenia strony polskiej,
zgodnie z tym, co już wiemy na temat
przyczyn raport nie jest kompletny –
oświadczył premier. Ocenił, że „dzi-
siaj wyraźniej niż kiedykolwiek widać
jak użyteczna była i będzie konwencja
chicagowska”, na podstawie której ba-
dane są przyczyny katastrofy smoleń-
skiej, ponieważ „daje ona scenariusz
Wojtek vel
dalszego postępowania i szukania
szansy na wspólne stanowisko”. Tusk
Voytek
podkreślał, że zgodnie z tą konwencją
Polska zwróci się do Rosji o podjęcie
szymoN kazimierski
rozmów „w celu uzgodnienia wspólnej
- s. 18
wersji raportu”. Zapowiedział, że gdy-
by te rozmowy nie przyniosły pożąda-
- Okoliczności, a być może także
nego skutku, konwencja chicagowska
teriałów, będzie kompletna i przed-
prawdzie przebieg zdarzeń – powie-
przyczyny, ale na pewno okoliczności
daje Polsce możliwość odwołania się
stawiona opinii publicznej – zapowie-
dział premier.
katastrofy, to także rosyjskie lotnisko,
do „instytucji międzynarodowych”.
dział Tusk. Jak dodał, postępowanie
Tusk mówił, że część odpowie-
wieża kontrolna i zachowanie kontro-
- Liczę jednak na to, że rozmowy,
polskiej komisji i prokuratury daje
dzialności za przyczyny katastrofy
lerów – powiedział premier.
jakie proponujemy stronie rosyjskiej,
„blisko stuprocentową pewność, że
Polska weźmie na siebie. Podkreślił
Polska strona będzie starała się,
doprowadzą do przyjęcia wspólnego
to wszystko, co jest możliwe do wyja-
jednak, że i druga strona powinna mieć
korzystając z konwencji chicagow-
raportu – powiedział szef rządu. Za-
śnienia zostanie wyjaśnione i przed-
odwagę, by przyznać się do uchybień.
skiej, doprowadzić do wspólnych usta-
znaczył, że prezydent Rosji Dmitrij
stawione opinii publicznej”.
– My tę część odpowiedzialności za
leń. Tak czy inaczej, polska komisja
Miedwiediew stwierdził w rozmowie
Podkreślił, że dla dobrych relacji
przyczyny katastrofy będziemy brali
przedstawi wersję zdarzeń, naszym
z nim, że byłoby rzeczą „absolutnie
Polski z Rosją nie ma mądrej alterna-
na siebie. Do tego potrzebna jest od-
zdaniem, opartą na dowodach i po-
niestosowną, gdyby powstawały w tej
tywy. – Dla prawdy jedyną alternatywą
waga i przywiązanie do rzetelności –
szlakach najbardziej zbliżających nas
kwestii dwa odrębne i różne raporty”.
jest kłamstwo, a na kłamstwie wza-
zauważył premier.
do prawdy – zapowiedział szef rządu.
Premier podkreślił, że tragiczna
jemnego zrozumienia i pojednania się
Według niego, nie jest wykluczo-
Tusk dodał, że uprzedzał premiera
katastrofa nie musi być ciosem w do-
nie zbuduje – powiedział.
ne, że polskie badania pokażą „jesz-
Władimira Putina, że pojawią się pol-
bre relacje Polski Rosji. Przypomniał,
Dodał, że nikt nie ma prawa stchó-
cze głębiej, jeszcze trafniej te przy-
uniwersytet
skie krytyczne uwagi do raportu MAK.
że po 10 kwietnia i obywatele i polity-
rzyć w obliczu katastrofy i badania jej
czyny, uchybienia, zaniechania, które
Poinformował, że Polska przekazała w
cy wykazywali dużo więcej zrozumie-
przyczyn. – Kto stchórzy przed prawdą,
miały miejsce po polskiej stronie”.
Lwowski
czwartek ambasadorowi Rosji w War-
nia, niż można się było spodziewać.
ten może zaprzepaścić wielki wysiłek
- Ale niezależnie od tego, w jakim
szawie stanowisko ws. raportu.
– Katastrofa budowała atmosferę so-
i Polaków, i Rosjan na rzecz lepszego
stopniu będziemy szukali tych błędów
ma 350 lat
Jerzy Miller, który przewodniczy
lidarności – mówił premier.
zrozumienia i dobrych relacji miedzy
– po to głównie, żeby się więcej nie
polskiej komisji badającej katastrofę
Dlatego – mówił Tusk – nie może-
państwami i narodami – podkreślił.
powtórzyły – nie zmienia to faktu, że
adam redzik
smoleńską, powiedział po ogłoszeniu
my dopuścić, by jakiekolwiek niedo-
- W pierwszych dniach i tygo-
druga strona powinna także mieć tę
- s. 24
raportu MAK, że obie strony były rów-
mówienia miały się okazać hamulcem
dniach po katastrofie współpraca
odwagę i gotowość do pokazania ca-
nie nieprzygotowane do lotu 7, jak i 10
do budowy poprawnych polsko-rosyj-
wszystkich możliwych służb polskich
łości obrazu – podkreślił szef rządu.
kwietnia 2010 r. oraz że były nieprawi-
skich relacji. – Chcemy możliwie peł-
i rosyjskich przy badaniu przyczyn
Tusk podkreślał, że Polska nie
dłowości w pracy wieży w Smoleńsku.
nej i obiektywnej relacji ze zdarzeń,
katastrofy była więcej niż poprawna.
ma większych zastrzeżeń, „jeśli cho-
Zapowiedział też, że w przyszłym
jakie doprowadziły do katastrofy. Do-
To spowodowało, że dzisiaj polska
dzi o fakty i ustalenia rosyjskiej wer-
tygodniu strona polska upubliczni roz-
bre relacje można budować wyłącznie
strona dysponuje materiałem wystar-
sji raportu”. Jak zaznaczył, „to, co
mowy kontrolerów z lotniska ze Smo-
na prawdzie – tłumaczył Tusk.
czającym, aby przedstawić polskiej
budzi zastrzeżenia polskiej strony, to
leńska, które prowadzili z Moskwą.
- Prawda, na tyle, na ile jest to
i rosyjskiej opinii publicznej ten naj-
braki w raporcie, a nie poszczególne
możliwe na postawie dostępnych ma-
bardziej prawdopodobny, najbliższy
stwierdzenia”.
wirtualna polska/pap
kibel w kaplicy
Nasi partnerzy
konstanty czawaga
- s. 28
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie