img
kurier
dzień jedności
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁyNia, bukoWiNy i podoLa
ukrainy
Lwów 2011
maria basza
- s. 4
galicyjski
28 stycznia –
14 lutego 2011
nr 2 (126)
NiezaLeżNe pismo poLak W Na ukraiNie
rozpoczął się szczyt w davos
Szczyt w szwajcarskim
rozmowa
kurorcie Davos odbywa się
z prof.
w ramach corocznego
spotkania Forum Ekono-
aNdrzejem
micznego. Biorą w nim
udział przedstawiciele
NoWakiem
świata biznesu i polityki.
Zaplanowano liczne panele
- s. 16 – 17
i dyskusje, również z udzia-
i ekonomicznej z północy na połu-
łem Polaków. To już 41.
dnie i z zachodu na wschód – dodał.
edycja spotkania.
Nic dziwnego, że tematy związane z
Tegoroczny szczyt otworzył pre-
Chinami, Indiami czy Rosją zajmują
zydent Rosji – Miedwiediew. Zaraz
coraz więcej czasu podczas forum w
potem ze względu na sytuację we-
Davos.
wnętrzną po wybuchu na moskiew-
Z pewnością ważnymi tematami
skim lotnisku powrócił do Moskwy.
w Davos będzie kryzys w strefie euro
Podczas przemówienia Miedwiediew
nich latach problemów społecznych
zydent Komorowski weźmie udział w
i nowe pomysły na poradzenie sobie
powiedział: „Nie osiągnęliśmy na ra-
jest mniej.
sesji „Przyszłość energii w Europie”
z problemami Europy. Wśród uczest-
zie wielkich sukcesów, lecz jesteśmy
W czwartek wieczorem gdy odda-
Uczestnicy Forum w Davos mają
ników forum (blisko 2,5 tysiąca) zoba-
całkowicie  zdecydowani  podążać
jemy gazetę do druku w Davos ocze-
rozmawiać m.in. o przyszłości grupy
czymy m.in. kanclerz Niemiec Angelę
naprzód. Uczymy się sami i jesteśmy
kiwany jest prezydent RP Bronisław
G20, zmianach klimatycznych czy za-
Merkel, prezydenta Francji Nicolasa
gotowi do przyjmowania przyjaznych
Komorowski, który będzie gościem
grożeniu światowym terroryzmem.
Na dobre piwo
Sarkozy ego czy brytyjskiego pre-
rad, lecz pouczać nas nie trzeba, na-
bankietu promującego polską gospo-
Świat bardzo się zmienił – ocenia
do mons pius
miera Davida Camerona, szefa Euro-
leży wspólnie pracować” – powiedział
darkę. Gościem Forum Ekonomiczne-
Klaus Schwab, założyciel Światowego
pejskiego Banku Centralnego i wielu
w Davos Miedwiediew, przyznając, że
go będzie również m.in. szef polskiej
Forum Gospodarczego (World Econo-
jurij smirNoW
unijnych komisarzy.
Rosja ma trudności ze zbudowaniem
dyplomacji Radosław Sikorski, który
mic Forum) organizującego szczyt w
- s. 20
państwa prawa i stworzeniem współ-
zabierze głos w dyskusji „Czy Zachód
Davos. – Jednym z najważniejszych
(na podstawie informacji
czesnej, efektywnej gospodarki, ale
przegrał w Afganistanie?” oraz mini-
punktów nowej rzeczywistości jest
agencyjnych)
jednocześnie zaznaczył, że w ostat-
ster finansów Jacek Rostkowski. Pre-
przesunięcie władzy geopolitycznej
Wizyta Wiktora janukowycza
Polska prezydencja w UE
i Euro 2012 będą główny-
w polsce już za kilka dni
mi tematami planowanej
na początek lutego wizyty
prezydenta Ukrainy
w przekazaniu miejscowej spo-
skiego prezydenta w Polsce Broni-
przekazała, iż wśród tematów roz-
Wiktora Janukowycza
łeczności ukraińskiej Ukraińskiego
sław Komorowski odwiedzi Ukrainę.
mów Janukowycza z Komorowskim
w Polscepoinformował
Domu Narodowego.
Termin jego wizyty nie jest jeszcze
będzie także sprawa otwarcia Domu
szef jego administracji,
Źródła PAP mówią także o moż-
znany.
Kultury Polskiej we Lwowie.
Serhij Lowoczkin. Podczas
liwości udziału dwóch prezydentów
Przed przyjazdem Janukowycza
Mówiąc o ukraińskich oczekiwa-
wizyty może także dojść
pochowani
w odsłonięciu pomnika upamiętnia-
do Polski dwaj prezydenci spotkają
niach, związanych z polską prezy-
do gestów historycznych.
jącego Ukraińców zabitych w 1944 r.
się 27 stycznia na Światowym Fo-
żywcem
W ramach państwowej wizyty,
dencją w UE Lowoczkin podkreślił,
przez polskich partyzantów w Sahry-
rum Ekonomicznym w szwajcarskim
przewidzianej na 3 i 4 lutego, Janu-
iż Kijów liczy na wsparcie Warszawy
szymoN kazimierski
niu na Lubelszczyźnie. Tego samego
kurorcie Davos. Wezmą tam udział
kowycz odwiedzi Warszawę, gdzie
w trwających obecnie negocjacjach
dnia szefowie dwóch państw mieliby
w lunchu ukraińskim, wydawanym
spotka się z prezydentem Broni-
- s. 24
na temat umowy stowarzyszeniowej
stamtąd przejechać na ukraińską
przez biznesmena Wiktora Pinczu-
sławem Komorowskim, oraz – jak
Ukraina-UE.
stronę granicy, by odsłonić tam po-
ka oraz w debacie, której tematem
powiedział w czwartek Lowoczkin
Prezydenci Polski i Ukrainy w
mnik Polaków, zabitych w latach 40.
również będą przygotowania dwóch
– „inne miejsce w Polsce”.
trakcie rozmów poruszą też kwestię
ub. wieku przez Ukraińców.
krajów do wspólnej organizacji Euro
Według informacji PAP niewy-
wspólnej organizacji piłkarskich Mi-
Wcześniej wiceszefowa admini-
2012.
kluczony jest Przemyśl, gdzie ukra-
strzostw Europy w 2012 r. Lowoczkin
stracji Janukowycza Hanna Herman
iński prezydent może uczestniczyć
poinformował, że po wizycie ukraiń-
PAP
Nasi partnerzy
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie