img
kurier
dwugłos
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁyNia, bukoWiNy i podoLa
o wizycie
janukowycza
w polsce
joaNNa demcio
galicyjski
aGNieszka saWicz
- s. 4 – 5
15 – 28 lutego 2011
nr 3 (127)
NiezaLeżNe pismo poLak W Na ukraiNie
zburzyć GaLicję!
Lecz sława żyje
MARCIN ROMER
w pokoleniach
5 lutego na iwano-fran-
beaTa kosT
kowskim portalu firtka.if.ua
- s. 14
ukazał się artykuł pod obiecu-
jącym tytułem „Pałac Potoc-
kich trzeba zburzyć”. Od razu
powiem – nie jest to przewrot-
na metafora. Tytuł należy ro-
zumieć dosłownie, zresztą to
dopiero początek. Potem po-
winna przyjść kolej i na inne
budowle w centrach wszyst-
kich miast galicyjskich na
Ukrainie, powstałych w okre-
sie „tysiącletniej okupacji”.
piekarski
Na początek mała próbka:
„Wiemy ze szkoły, kim byli Potoccy
na mękach
i podobni do nich magnaci. Jak bardzo
nienawidzili wszystkiego co ukraińskie,
szymoN kazimierski
chłopskie. A teraz wnuki tych bitych
- s. 20
kańczugami chłopów i gwałconych
ukraińskich dziewcząt, aż podskakują,
tak chcieliby by nasze miasto znów na-
zwano Stanisławowem. Tak byłoby po
europejsku (tak im się zdaje, bo to nie-
uki, którzy nie słuchają ludzi mądrych,
prawdziwych Ukraińców)”.
ryżowych polach Kambodży zostało
wymordowanych ponad dwa miliony
I może jeszcze jedna:
reporTaż
jego ziomków, a w bośniackiej Srebre-
„Uwalniać Ukrainę od wpływu ty-
nicy, przy milczącej obecności holen-
siącletniej okupacji, należy nie poprzez
derskiego kontyngentu wojskowego
poniżający nas szacunek do gnębicieli
ONZ, wymordowano 6000 Bośniaków.
– magnatów, a przez niszczenie oku-
z podkamieNia
Także zaledwie kilka lat temu afgańscy
pacyjnego spadku, tych to austriacko-
kim jest
talibowie wysadzili w powietrze jeden
polskich kamienic w centrum Iwano-
z uznanych cudów świata – olbrzymie
Frankowska i w innych miastach, któ-
św.Walenty?
czytaj na str. 2
skalne posągi Buddy.
rych architektura deformuje psychikę
Przesadzam? Też mam taką na-
przechodniów – Ukraińców, przypomi-
mariaN skoWyra
dzieję. Trzeba jednak pamiętać,
nając im, że są oni i dzisiaj mali, biedni
- s. 28
i zniewoleni”.
że brak reakcji to też reakcja.
Skomplikowana rzeczywistość
Autorką tych głębokich myśli jest
i trudne warunki życia zawsze były
Mariana Warciw – jak głosi podpis
pokusą dla przyjmowania prostych
pod zdjęciem – pielęgniarka, ukraiń-
rozwiązań. A najprościej wskazać
ska poetka i literatka. Nie będę na tyle
wroga. Daleko trudniej myśleć, two-
złośliwy, by pytać moich ukraińskich
rzyć, pracować.
znajomych i przyjaciół, poetów i lite-
To także truizm, ale nie chciał-
ratów (a i pielęgniarki też), co myślą o
bym, by jakaś nieistniejąca, póki co,
tak narzuconym im towarzystwie. Na
armia miała kiedykolwiek forsować
szczęście czasy, kiedy to „i kucharka
Dniepr, co obiecywał niedawno pe-
mogła rządzić” wydają się należeć do
wien radny Lwowa. A choćby i Pełtew
przeszłości.
czy Bystrzycę.
Sęk jednak w tym, że nie wiado-
mo, czy aby na pewno. Wszak to zu-
Czytaj także felieton Konstantego
pełnie niedawno, pewien absolwent
List w sprawie
Czawagi „Pokój chatom, woj-
paryskiej Sorbony, w imię budowy
niezwróconego
nowego społeczeństwa sprawił, że na
na pałacom” – str. 7
kościoła marii
magdaleny
Nasi partnerzy
we Lwowie
haLiNa makoWska
medialni
- s. 8
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie