img
kurier
67. rocznica
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁyNia, bukoWiNy i podoLa
zagłady
huty pieniackiej
koNsTaNTy czaWaGa
- s. 5
galicyjski
2 – 14 marca 2011
nr 4 (128)
NiezaLeżNe pismo poLak W Na ukraiNie
V Forum Europa – Ukraina
szablą, piórem,
słowem
przesŁaNie miŁości
beaTa kosT
- s. 10
ale może okazać się skutecznym, gdy
zestawi się go z ukraińskimi realiami.
Dietmar Stüdemann, były Ambasador
Niemiec na Ukrainie, podkreślił brak
mechanizmów kontroli, które istnieją
podhajce –
w Konstytucji Ukraińskiej jedynie jako
chwała i ruina
martwe prawo. Sytuacja, gdy pogłębia
się przepaść między elitą polityczną
haLiNa pŁuGaTor
a społeczeństwem, są coraz większe
- s. 16
wątpliwości co do wolności mediów,
kiedy zasady prywatyzacji przygoto-
wane są pod kątem określonego in-
westora wykluczają niemal wszystkich
europejskich przedsiębiorców, stoso-
wane są zaporowe procedury celne,
giełda papierów wartościowych jest
słabo rozwinięta i tak naprawdę brak
jest osoby odpowiedzialnej za koordy-
skarb
nację procesu integracji, na pewno nie
powtarzana jest od lat z różną często-
AgnieszkA sAwicz tekst
i w znacznej mierze spełniło
napawa optymizmem.
tliwością. Podczas Forum nie zabrakło
Piotr DroźDzik zdjęcia
pokładane w nim oczekiwa-
kozackiego
Wydaje się, że Polska i Węgry,
też starcia tendencji prozachodniej i pro-
nia. Politycy, eksperci, przed-
kraje przewodniczące w tym roku
rosyjskiej, tym razem przejawiającego
rok, w którym Ukraina ob-
stawiciele biznesu z Ukrainy
hetmana
Unii Europejskiej, mogą w takich wa-
się w rozmowach o ruchu bezwizowym
chodzić będzie 20. rocznicę
oraz krajów Unii Europejskiej
Tadeusz kurLus
runkach przeceniać swoje możliwości
dla Ukraińców, unii celnej z Rosją i unij-
niepodległości prawdopodob-
i Wspólnoty Niepodległych
i przewidywania, że w drugiej połowie
nej strefie wolnego handlu. Zwolennicy
- s. 20
nie stanie się czasem trud-
Państw, w tym byli prezydenci
2011 roku Unia Europejska i Ukraina
obu opcji przedstawiali jednakże znane
nych podsumowań. trudnych
UkrainyLeonidkuczmaiChor-
mają szansę osiągnąć kompromis w
już argumenty, nie zaskakując nimi. Nie
o tyle, że ich autorzy będą
wacji Stiepan Mesic oraz były
negocjacjach na temat Umowy Stowa-
raz już słyszeliśmy z ust rosyjskich, że
musieli podejmować decyzje
komisarz UE ds. rozszerzenia,
rzyszeniowej i strefy wolnego handlu,
Ukraina nie stoi przed koniecznością
czy nadal wierzyć w to, że kraj
Guenter Verheugen, dyskuto-
okażą się sformułowane na wyrost.
wyboru pomiędzy WNP a UE, mogąc
ten podejmie wyzwanie prze-
wali w sposób konstruktywny,
Podczas prezentacji raportu „Ukra-
realizować obie te drogi równocześnie,
prowadzenia reform i znajdzie
lecz niestety nie niosący ze
ina 20 lat niepodległości”, jego współ-
z przypomnieniem, że druga z nich bę-
się w strukturach zjednoczo-
sobą wielu nowych spostrze-
twórca Ołeksandr Suszko z Instytutu
dzie oznaczała kolejność podjęcia trud-
nej Europy, czy otwarcie po-
żeń. Można było odnieść wra-
Współpracy Euroatlantyckiej w Kijo-
nych przekształceń, których Moskwa
wiedzieć, że Ukraina zatacza
żenie, że oceny i wnioski już
Wasyl
wie podkreślił, że ceną za stabilność
nie oczekuje. Kuszenie łatwiejszym
właśnie koło i skłania się ku
gdzieś były słyszane, co nie
polityczną kraju stał się malejący
szlakiem jest zabiegiem nie nowym,
autorytaryzmowi.
jest tu bynajmniej zarzutem.
Wyszywany
V Forum Ekonomiczne Eu-
Po prostu, trudno oczekiwać
ropa – Ukraina, które w dniach
innych spostrzeżeń, kiedy
szymoN kazimierski
dawne obserwatorium na górze
23-25 lutego 2011 roku odbyło
sytuacja na Ukrainie w swojej
- s. 22
pop iwan w czarnohorze uzyska
się w kijowie z inicjatywy in-
złożoności wydaje się być kla-
stytutu Studiów Wschodnich
rowna.
drugie życie
Opinia Leonida Kuczmy, iż Ukra-
i Fundacji United World, miało
ina może stać się krajem buforowym
stać się miejscem debaty nad
czytaj na stronie 4
pomiędzy Rosją a światem zachodnim
miejscem Ukrainy w Europie
Nasi partnerzy
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie