img
kurier
pamięć bez
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁyNia, bukoWiNy i podoLa
modyfikacji
koNsTaNTy czaWaGa
- s. 6 - 7
galicyjski
18 – 31 marca 2011
diabelskie
nr 5 (129)
twierdzenie
NiezaLeżNe pismo poLak W Na ukraiNie
Fermanta
WŁodzimierz paŹNieWski
paX romaNa, paX americaNa, paX soVieTica
- s. 19
WoLNoĆ Tomku
W sWoim domku!
Nie jest nudno. Gdy oddajemy
do druku ten właśnie numer Kurie-
ra Galicyjskiego, szanse libijskich
boskie
powstańców w Benghazi wydają się
być niewielkie. Świat ich zostawił, a
i cesarskie
może raczej należałoby stwierdzić,
nigdy nie był nimi zainteresowany.
szymoN kazimierski
Podobnie jak dziwną i niezrozumia-
- s. 22
łą Czeczenią i innymi królestwami
Ubu.
Świat lubi twory przewidywal-
ne i uporządkowane, choć historia
nawet jednego pokolenia, uczy, że
to tylko kolejne miraże.
Póki jednak zdają się trwać
wiecznie, zawsze można pohandlo-
wać sobie Mistralami i dorwać się
do nowych pół naftowych. Samoloty
nad Lockherbee nie spadają wszak
muzyka
codziennie.
Zdecydowanie gorzej, gdy wy-
bez fastfoodu
buchnie parę reaktorów jądrowych,
joaNNa demcio
chociażby i na końcu świata. Nie
dość, że możemy mieć problem z
- s. 13
dostawą nowej Toyoty, to i pomóc
kuLTura To
możemy wciąż niewiele, nawet przy
chęciach. Dobrych. Najważniejsze
więc – „nie straszyć obywateli”.
umiejęTNośĆ
A’propos tych ostatnich. Przed-
wczoraj polski Trybunał Konstytu-
cyjny uznał wprowadzenie stanu
dziedziczeNia
wojennego 13 grudnia 1981 roku za
sprzeczne nie tylko z konstytucjami
PRL i IIIRP, ale też z prawem mię-
czekoladowa
dzynarodowym.
czytaj na s. 8
miłość
- co różnym dzikusom i roman-
juLia ŁokieTko
tykom, ku pokrzepieniu serc dedy-
kuję.
- s. 28
MARCIN ROMER
Nasi partnerzy
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie