img
kurier
zniosą,
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁyNia, bukoWiNy i podoLa
nie zniosą
dwugłos
o wizach
aGNieszka saWicz
aNdriy porTNoV
galicyjski
- s. 2
1 – 14 kwietnia 2011
nr 6 (130)
NiezaLeżNe pismo poLak W Na ukraiNie
sąd
hucuLskie sŁoWo
czy polityczny
sabat?
koNsTaNTy czaWaGa
- s. 4
Choć po drodze siąpił deszcz, w tej właśnie chwili, na leśnej
W gronie osób z Polski i Ukrainy
wspominaliśmy poległych w katastro-
polanie za Szybennym, gdzie zatrzymaliśmy się w drodze
fie smoleńskiej – naszych przyjaciół
na Pop Iwan, wyszło słońce. Był lipiec ubiegłego roku.
i tych, o których tylko słyszeliśmy. Nie-
Wtedy padła ta propozycja.
którzy, jak śp. Mariusz Handzlik mieli tu
być z nami. „Postawimy im kapliczkę.
W tym miejscu, – wtrącił niespodzie-
wanie obecny z nami przedstawiciel
miejscowego samorządu. – Panu Pre-
zydentowi, Panu Mariuszowi i wszyst-
kim tym, co zginęli”. W tle majaczyły
zamglone szczyty Czarnohory.
Niedługo później miejscowy gre-
kokatolicki ksiądz poświęcił drewnia-
ną kapliczkę poświęconą pamięci 96
rozmowa
ofiar katastrofy.
kuriera
Zbliża się pierwsza rocznica ka-
z michaŁem
tastrofy pod Smoleńskiem. Czas,
który upłynął od tego momentu, biegł
dWorczykiem
na Ukrainie inaczej. Stąd daleko było
- s. 9
od potępieńczych swarów za Sanem
i Bugiem. Imieniem polskiego prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego nazwa-
ne zostały ulice ukraińskich miast:
Odessy, Mukaczewa na Zakarpaciu
i Chmielnicka na Podolu. A miejsco-
wa rada w małej miejscowości Kryłos
koło Halicza postanowiła posadzić 96
dębów w hołdzie ofiarom katastrofy
smoleńskiej.
Marcin roMer
pierWsze przedszkoLe
dom polski
i koLejNa szkoŁa z poLskim
we Lwowie.
jĘzykiem NauczaNia Na ukraiNie
czy i kiedy?
jurij smirNoW
W dniu 25 lutego, w administracji
wicach na Ukrainie. Ze strony rejonu
Oznacza to, że jeszcze w tym
- s. 5
rejonu samborskiego, prezes Stowa-
umowę podpisali kierownik Wydziału
roku ruszą prace nad projektem bu-
rzyszenia „Wspólnota Polska” Longin
Oświaty Leonid Ochrimenko oraz
dowy i zostanie wmurowany kamień
Komołowski oraz członek Zarządu
przewodniczący Administracji Rejo-
węgielny pod pierwsze na Ukrainie
Krajowego Michał Dworczyk podpisali
nowej Iwan Biłak. W dniu 17 marca
przedszkole i szóstą z kolei szkołę z
z władzami oświatowymi umowę, do-
Prezydium Senatu RP podjęło decy-
polskim językiem nauczania.
tyczącą budowy szkoły i przedszkola
zję o rozpoczęciu inwestycji w Łano-
Na zdjęciu: Longin Komołow-
z polskim językiem nauczania w Łano-
wicach.
ski prezentuje umowę
No to lecimy na
jednego
Nasi partnerzy
szymoN kazimierski
medialni
- s. 8
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie