img
kurier
Nacjonalizm –
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁyNia, bukoWiNy i podoLa
próba
diagnozy
rozmowa z
WasyLem raseWyczem
- s. 6
galicyjski
29 kwietnia –
12 maja 2011
nr 8 (132)
NiezaLeżNe pismo poLak W Na ukraiNie
pkp cargo sponsorem pogoni Lwów
Wielkanoc
w huculskiej
zaszczycony. Tu nie trzeba słów, Po-
Reaktywowany w 2009 roku
goń to jest wielka sprawa – powiedział
najstarszy polski, a zarazem
„Wsi słońca”
Szczepłek.
lwowski klub sportowy
haLiNa pŁuGaTor
Pogoń Lwów jest najstarszym
Pogoń Lwów został urato-
- s. 12
polskim klubem piłkarskim; powstał w
wany. Polska firma PKP
1904 i działał do 1939 roku. To właśnie
Cargo zdecydowała się zo-
Pogoń rozegrała pierwszy oficjalny
stać jego sponsorem.
mecz polskich zespołów z Cracovią.
W środę 27 kwietnia, w War-
Przed wojną Pogoń cztery razy zdo-
szawie przedstawiciele firmy
była tytuł mistrza kraju, a jej zawod-
przekazali czek na 50 tys. zł
nicy stanowili trzon przedwojennej
władzom Pogoni.
reprezentacji. Klub został reaktywo-
Klub potrzebował wsparcia, by na-
wany przez grupę młodych Polaków w
dal mógł występować w rozgrywkach
2009 roku. Nie mają jednak stadionu
IV ligi ukraińskiej. O pomoc dla Pogoni
– muszą wynajmować halę sporto-
od kilku tygodni apelowały media w
wą i boisko. Klub popadł w tarapaty
Polsce; zbiórkę pieniędzy prowadzo-
finansowe po tym, jak tuż przed roz-
no m.in. podczas meczów polskiej
poczęciem rozgrywek wycofał się je-
Nie jesteśmy
Ekstraklasy. – Ta symboliczna kwota
den z jego sponsorów strategicznych.
sami
pozwoli klubowi rozwijać się; mamy
zapewniał, że klub nie zawiedzie po-
– w tym przypadku telewizja jest „na
Zabrakło m.in. środków na opłacenie
nadzieję, że dość szybko z czwartej
kładanych w nim nadziei. – Niech
pięć” – powiedział poseł Raś prze-
wpisowego do rozgrywek ligowych.
szymoN kazimierski
ligi przejdzie do wyższej. Liczymy na
nam państwo dadzą trochę czasu na
kazując strój z numerem „pięć”. „Sió-
W środę w Wieliczce odbył się
- s. 17
zaproszenie na mecz Dynamo Kijów –
rozwój. Może nie za rok, ale myślę, że
demkę” otrzymał konsul generalny
mecz Pogoni Lwów z Cracovią –
Pogoń Lwów o mistrzostwo Ukrainy –
na pewno dojdzie do takiego meczu
RP we Lwowie Grzegorz Opaliński,
pierwszy po wojnie. „Dzisiaj gra też
mówili przedstawiciele PKP Cargo na
– mówił.
który zaangażował się w reaktywację
Barcelona z Realem Madryt, to wielki
konferencji prasowej zorganizowanej
Raś wręczył koszulki Pogoni
Pogoni. Dwie koszulki z „jedenastką”
mecz. Przede wojną w Polsce naj-
w Sejmie przez posła na Sejm RP i wi-
Lwów m.in. przedstawicielom „Wiado-
dostali natomiast Janusz Lach i Ja-
bardziej prestiżowe były pojedynki
ceszefa sejmowej Komisji Kultury Fi-
mości” z TVP 1, które jako pierwsze
cek Wnukowski z PKP Cargo, a tę z
Cracovii z Pogonią” – powiedział po-
zycznej, Sportu i Turystyki Ireneusza
zaapelowały o pomoc dla lwowskiego
numerem dziesiątym – dziennikarz
seł Raś.
Rasia. Prezes Pogoni Marek Horbań
klubu. – Jako polityk muszę stwierdzić
sportowy Stefan Szczepłek. – Jestem
(pap, ps)
dzień poLoNii i poLak W za GraNicą
pierwsza
gwiazda
narodową, takich jak język i kultura.
lonię i wzmacniają poczucie wspól-
w najtrudniejszych momen-
skarbkowskiej
Ustanowienie obecnego Dnia Polonii
noty. Senat włącza się w te obchody.
tach, w celu potwierdzenia
i Polaków za Granicą było realizacją
Od kilku lat marszałek Senatu wraz z
więzi z Macierzą i jedności
sceny
apelu II Zjazdu Polonii, który odbył się
parlamentarzystami, przedstawicielami
wszystkich Polaków”.
w Pułtusku w 2001 r.
organizacji Polonijnych na świecie ob-
beaTa kosT
Ma ono przypominać Polakom w
W imieniu Senatu opiekę nad
chodzą to święto poza granicami kraju
- s. 22
kraju o blisko 20 milionach naszych
polską diasporą sprawuje marszałek
tam, gdzie znajdują się duże skupiska
rodaków, mieszkających poza gra-
Senatu oraz Komisja Spraw Emigracji
naszych rodaków. Jubileuszowy Dzień
nicami i umacniać poczucie polskiej
i Łączności z Polakami za granicą. Ta
Polonii i Polaków za Granicą marsza-
wspólnoty narodowej. Polska ma wobec
opieka ma także wymiar finansowy.
łek Senatu Bogdan Borusewicz wraz z
2 maja 2011 r. po raz 10.
Polonii i Polaków za granicą konstytu-
Realizowana jest za pośrednictwem
senatorami, posłami oraz przedstawi-
będziemy obchodzić Dzień
cyjne zobowiązania. Senat koncen-
polskich organizacji pozarządowych.
cielami organizacji polonijnych spędzi
Polonii i Polaków za Granicą.
truje się na pomocy Polakom, żyją-
Od 1990 r. do 2010 r. na opiekę nad Po-
z Polakami na Ukrainie. Tegoroczne
Święto zostało ustanowione
cym poza granicami w zachowaniu
lonią i Polakami za granicą Senat wydał
obchody święta odbędą się 6-7 maja
z inicjatywy Senatu „w uzna-
ich związków z narodowym dziedzic-
blisko 775 mln zł. Od kilku lat na ten cel
2011 r. w Winnicy i Berdyczowie, gdzie
niu wielowiekowego wkładu
twem kulturalnym.
Senat dysponuje rocznie 75 mln zł.
około 450 tys. osób deklaruje polskie
Polonii w odzyskiwanie przez
Senat stara się łączyć wszystkich
Z okazji Dnia Polonii i Polaków za
pochodzenie.
Polskę niepodległości; za
Polaków wokół fundamentalnych war-
Granicą na całym świecie odbywają
źródło:
wierność i przywiązanie do
tości, składających się na tożsamość
się uroczystości, które integrują Po-
www.senat.gov.pl
polskości oraz pomoc krajowi
urodzony
Nasi partnerzy
w brzeżanach
aLeksaNder NieWiński
medialni
- s. 28
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie