img
kurier
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁyNia, bukoWiNy i podoLa
światowy dzień
polonii
galicyjski
17 – 30 maja 2011
reportaż
maria basza
nr 9 (133)
- s. 4 – 6
NiezaLeżNe pismo poLak W Na ukraiNie
rzymskie
impresje
koNsuLaT rp We LWoWie
koNsTaNTy czaWaGa
- s. 8
Nareszcie W NoWej siedzibie
Krzysztof szymańsKi
tekst
Krzysztof szymańsKi,
marcin romer zdjęcia
Wczoraj, po długich latach
9 głównych
budowy i utarczek z budow-
laną firmą Veem-Budserwis,
błędów
stawiającej kuriozalne żą-
dzisiejszych
dania dopłaty „za budowę
obiektu w czasie kryzysu”,
Galicjan
nowy gmach Konsulatu
Generalnego rP we Lwowie
WoŁ dymyr paWLiW
został uroczyście otwarty.
- s. 12
Kamień węgielny pod nowy gmach
placówki dyplomatycznej we Lwowie
został wmurowany 2 maja 2008 roku,
przy udziale ówczesnego Konsula Ge-
neralnego Wiesława Osuchowskiego.
Według pierwotnych założeń miał on
być ukończony w 2009 roku. Niestety
prace przeciągały się i w 2010 roku
zażądano dopłaty, faktycznie za to,
na świecie. Do tej pory mieścił się
cząc na te trudne warunki, placówka
cych w skład Lwowskiego okręgu
że nie ukończono na czas obiektu.
w trzech lokalach, rozrzuconych po
konsularna RP wydawała 300 tys. wiz
Konsularnego, arcybiskup metropo-
„Kurier” pisał o tej sprawie w połowie
harcerstwo...
mieście. Stwarzało to niedogodności
rocznie, jest to 95% wiz dla obywateli
lita Lwowski Mieczysław Mokrzyc-
2010 roku w artykule „Dojna krowa w
zarówno dla starających się o wizy, jak
Ukrainy, którzy podróżują do wszyst-
ki, prezesowie organizacji polskich
centrum Lwowa”.
za karę
i dla samych pracowników poszcze-
kich państw strefy Schengen. Miała
w lwowskim okręgu konsularnym,
Konsulat rP we Lwowie
gólnych placówek. Jednak, nie ba-
też najniższy procent odmów wydania
przedstawiciele świata nauki, kultury
jest największym konsulatem
krzyszToF szymaŃski
wizy, co uzyskano dzięki procedurze
i sztuki, oraz pracownicy konsulatu.
- s. 18
wstępnego sprawdzania wniosków
Uroczystość rozpoczęła się hymnami
przed złożeniem. Lwowski Konsulat
Polski i Ukrainy, odśpiewanymi przez
Ramię pręż, słabość krusz,
katyń trwa
Ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ.
Generalny RP wydaje też najwięcej
chór „Echo”. Witając dostojnych go-
nadal...
Na jej zew, w bój czy trud
specjalnych kart uprawniających do
ści, Konsul Generalny RP we Lwowie
Pójdzie rad harcerzy polskich ród,
Grzegorz Opaliński między innymi
przekraczania granicy w ramach Ma-
o polakach
Harcerzy polskich ród!
powiedział: „Na ten moment czeka-
łego Ruchu Granicznego i liderem w
liśmy pięć lat, ale to dzieło wieńczy
wydawaniu Karty Polaka.
w kazachstanie
długi i żmudny proces. Z tego miejsca
Wczoraj miało miejsce uroczyste
100 lat temu
rozmowa z
chciałbym podziękować wszystkim,
otwarcie nowego gmachu konsulatu.
we Lwowie
którzy przyczynili się do realizacji
Otwarcia dokonali Minister Spraw
roberTem WyszyŃskim
powstało polskie
tego projektu. Każda placówka dyplo-
Zagranicznych RP Radosław Sikor-
- s. 24
matyczna i konsularna na świecie jest
ski i jego ukraiński kolega Kostiantyn
harcerstwo
wizytówką swego państwa. Mam na-
Hryszczenko. Oprócz ministrów, na
beaTa kosT
Wszystko co nasze Polsce oddamy,
dzieję, że dzięki tej placówce i ludziom
uroczystości przybyli przedstawiciele
- czytaj na s. 14
W niej tylko życie więc idziem żyć.
w niej pracującym wzrośnie zainte-
korpusu dyplomatycznego na Ukra-
Świty się bielą, otwórzmy bramym,
resowanie Polską nie tylko we Lwo-
inie, przedstawiciele władz miasta,
Rozkaz wydany, wstań w słońce idź!
wie, ale i na całej Ukrainie. Mam
gubernatorowie obwodów wchodzą-
Nasi partnerzy
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie