img
kurier
Na pewno
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁyNia, bukoWiNy i podoLa
nie porzucam
Lwowa
rozmowa pożegnalna
z GrzeGorzem
opaLiŃskim
galicyjski
- s. 4
31 maja
16 czerwca 2011
nr 10 (134)
NiezaLeżNe pismo poLak W Na ukraiNie
demokracja, F 16 i Gaz ŁupkoWy
porozumienie
jest możliwe
fundusz innowacyjności, który tutaj w
Polsce da też efekty na rzecz nowo-
rozmowa z prof.
czesności, nowych technologii i kapi-
bohdaNem hudziem
tału ludzkiego” – powiedział Tusk.
- s. 12
USA i Polska zgadzają się co do
konieczności dywersyfikacji źródeł
energii – dodał amerykański prezy-
dent. Według Obamy, gaz łupkowy
należy wykorzystać, a złoża można
zbadać i eksploatować w sposób
bezpieczny dla środowiska. Zadekla-
rował, że Stany Zjednoczone są goto-
we służyć konsultacjami dotyczącymi
energii jądrowej, a jej eksploatacja
musi się odbywać w sposób bez-
pieczny i przejrzysty. Podkreślił, że
nie oznacza to – choćby ze względu
na zmiany klimatyczne – że nie na-
leży wykorzystywać biomasy, energii
słonecznej i wiatrowej. Obama zade-
do stratosfery
klarował, że USA chcą rozwijać sto-
sunki gospodarcze z Polską. „Polska
szymoN kazimierski
gospodarka jest jedyną gospodarką
- s. 22
w UE, która nie wpadła w recesję w
okresie kryzysu. Ma ogromny poten-
cjał rozwoju gospodarczego” – chwalił
z historii
amerykański prezydent.
Barack Obama, Bronisław Komorowski i Wiktor Janukowycz
jednego
Zawsze będziemy stać obok Polski
prezydentem Stanów Zjednoczonych
rozpoczęty zmianami w roku 1989 trwa
– zadeklarował prezydent Stanów Zjed-
XVII SPOTKANIE
obrazu
Barackiem Obamą, który tego dnia po
nadal i powinien trwać mimo zmienio-
noczonych Barack Obama. Zapewnił,
PREZYDENTÓW PAŃSTW
południu przybył z roboczą wizytą do
nych okoliczności, a dawne plany i cele
że USA chcą, aby w naszym regionie
EUROPY ŚRODKOWEJ
aLeksaNder NieWiŃski
Warszawy.
nie utraciły i nie powinny utracić na ak-
panował klimat pokoju i stabilności.
W WARSZAWIE
- s. 24
Po spotkaniu ogólnym, doszło też
tualności. Jako nowe okoliczności pre-
Zapewnił, że Polska będzie zaanga-
do nieoczekiwanego spotkania Oba-
zydent wskazał na kryzys ekonomiczny
żowana w obronę przeciwrakietową.
Warszawa w końcu ze-
ma – Janukowycz – Komorowski.
w części krajów Unii Europejskiej oraz
„Będziemy w stanie przeciwstawić się
szłego tygodnia przypomi-
W sobotę prezydent Barack Oba-
„wiosnę arabską”.
wspólnemu zagrożeniu” – podkreślił
nała prawdziwą fortecę.
ma spotkał się z premierem Donaldem
Bronisław Komorowski zapowie-
Obama. Jak mówił, ewolucja relacji pol-
Do Zamku Królewskiego
Tuskiem.
dział także, że przyszłoroczny szczyt
sko-amerykańskich w dziedzinie bez-
przybyli prezydenci krajów
Polska jest jednym z naszych
odbędzie się w Kijowie, co – jak pod-
pieczeństwa trwa. Dodał, że omawiana
Europy Środkowej, którzy –
najbliższych i najsilniejszych sojuszni-
kreślił – jest szczególnie istotne z
jest kwestia pododdziału lotniczego,
na zaproszenie prezydenta RP
ków; jest też jednym z liderów Europy
punktu widzenia europejskich aspiracji
który miałby stacjonować w Polsce.
Bronisława Komorowskiego
– oświadczył prezydent USA po spo-
Ukrainy oraz polskich dążeń do wspo-
„Jesteśmy blisko zawarcia porozumie-
– wzięli udział w XVII szczycie
tkaniu z premierem RP. „Mieszkałem w
magania Ukrainy w tym celu. Jak mó-
nia” – podkreślił prezydent USA.
poświęconym  przemianom
Chicago, a tam w pewnym sensie każ-
wił, kraje Unii Europejskiej, szczególnie
Obama podkreślił też, że nie ma
demokratycznym. Z Ukrainy
dy musi stać się Polakiem – chyba, że
te, które same niedawno dostały się
„nowych i starych członków NATO”
przybył na szczyt prezydent
coś z nim jest nie tak (..) Historia Polski
do struktur europejskich i natowskich,
– są po prostu „członkowie NATO”.
Wiktor Janukowycz.
pokazuje jak dumnym i zdeterminowa-
powinny wspierać kraje z sąsiedztwa
Podsumowując na konferencji pra-
Zapewnił, że Pakt Północnoatlantycki
nym narodem są Polacy” – oświadczył
Unii, które pretendują do znalezienia
sowej pierwszą sesję XVII Spotkania
działa niezmiennie opierając się na
mosTy
przywódca USA na konferencji praso-
się w tych ważnych instytucjach świa-
Prezydentów Państw Europy Środko-
prostej zasadzie: „Wspieramy się i bro-
pojedNaNia
wej. Premier Donald Tusk poinformo-
ta zachodniego.
wej, prezydent Bronisław Komorowski
nimy nawzajem”.
wał po spotkaniu z prezydentem USA
powiedział, że każdy z uczestników
Wizyta prezydenta Obamy w War-
w tym numerze
Barackiem Obamą, że rozmawiali też
dyskusji miał okazję opowiedzieć o
szawie trwała 23 godziny. Ostatnim
WIZYTA PREZYDENTA USA
przedstawiamy
o „funduszu innowacyjności”, który
swoich doświadczeniach w dochodze-
akordem wizyty było oddanie hołdu
BARACKA OBAMY
rejoN koŁomyjski
miałby dotyczyć m.in. nowych techno-
niu do demokracji i przekazać wnio-
ofiarom katastrofy smoleńskiej pod po-
W POLSCE
czytaj na s. 16 – 17
logii. „To jest pomysł, który zrodził się
Kolejnym punktem piątkowego
ski dla tych krajów, które są dopiero
święconą im tablicą w Katedrze Polo-
w czasie naszej rozmowy. Mamy obaj
szczytu było spotkanie w Pałacu Pre-
na drodze do demokracji. Jak mówił,
wej Wojska Polskiego w Warszawie.
nadzieję, że będzie dalszy ciąg – taki
zydenckim z gościem honorowym,
dominowało przekonanie, że proces
opr. MARCIN ROMER
Nasi partnerzy
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie