img
kurier
o domu
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁyNia, bukoWiNy i podoLa
polskim
we Lwowie
jacek borzĘcki
- s. 6
galicyjski
17 – 29 czerwca
2011
nr 11 (135)
NiezaLeżNe pismo poLak W Na ukraiNie
czy Włodzi-
mierz Wołyński
W drodze do integracji ukrainy z ue
to „kolejny
katyń”?
efektem spotkań jest fakt potwierdze-
„W dniach 8-9 czerwca
aGNieszka raTNa
nia przez reprezentantów wszystkich
br. o postępach w integracji
- s. 10
frakcji otwartości i woli zawarcia umo-
Ukrainy z Unią Europejską
wy stowarzyszeniowej przez Unię
rozmawiała z posłami Parla-
– podkreślił poseł Zalewski. Dodał,
mentu Europejskiego wyso-
że wsparcie dla Ukrainy będzie te-
kiej rangi delegacja z Ukra-
raz szczególnie potrzebne w obliczu
iny, reprezentująca niedawno
nasilenia się presji ze strony Rosji,
ukonstytuowaną międzypar-
niechętnej zbliżeniu i sygnalizującej
tyjną grupę „European Cho-
gotowość działań. Ich konsekwencje
ice”. Parlamentarzyści We-
mogą być dla Kijowa bardzo kosztow-
rchownej Rady przybyli do
ne. Uczestnicy delegacji spotkali się
Parlamentu Europejskiego w
m.in. z Przewodniczącym Parlamentu
Strasburgu na zaproszenie
o budowie
Europejskiego Jerzym Buzkiem, Prze-
polskiego eurodeputowane-
wodniczącym Grupy EPL Josephem
go Pawła Zalewskiego.
pomnika
Daulem oraz eurodeputowanymi z
Członkami  grupy  „European
różnych grup politycznych. W skład
się na ocenie postępów integracji
Choice” jest kilkunastu znaczących,
my spodziewać się uzgodnień w kwe-
polskich
delegacji grupy „European Choice”
Ukrainy z Unią Europejską i stanu
proeuropejskich deputowanych ukra-
stiach do tej pory spornych, takich jak
weszli jej współprzewodniczący: Ana-
negocjacji dwóch najważniejszych
ińskiego parlamentu, reprezentują-
rolnictwo. Bardzo chcielibyśmy, aby
profesorów
tolij Kinach – Zastępca przewodniczą-
umów między Ukrainą a UE – Umowy
cych wszystkie partie polityczne, z
wszystkie tematy i całe negocjacje
cego frakcji Partii Regionów w Radzie
Stowarzyszeniowej oraz umowy o po-
wyjątkiem komunistów. Są oni lide-
Umowy Stowarzyszeniowej zakoń-
we Lwowie
Najwyższej; Iwan Pluszcz – deputo-
głębionej strefie wolnego handlu.
rami procesu integracji europejskiej
czyły się podczas Polskiej Prezydencji
KONSTANTY CZAWAGA
20 czerwca w Kijowie rozpocznie
na arenie Wierchownej Rady i całej
w Unii Europejskiej. Realnym termi-
wany do Rady Najwyższej Ukrainy.
się kolejna runda negocjacji stowa-
Ukrainy. Spotkania reprezentantów
nem jest jesień tego roku – komento-
- s. 17
rzyszeniowych, podczas której może-
grupy „European Choice” skupiały
wał poseł Zalewski. – Najważniejszym
www.pawelzalewski.eu
z pojany mikuli
na rumuńskiej
bukowinie
WOJCIECH KRYSIŃSKI
- s. 16
Racja jest jak
dupa – każdy
ma swoją
o zamachu majowym
pisze
krzyszToF szymaŃski
- s. 26
Nasi partnerzy
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie