img
kurier
czy
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁyNia, bukoWiNy i podoLa
doświadczenie
polski pomoże
ukrainie?
krzyszToF szymaŃski
- s. 4
galicyjski
30 czerwca
14 lipca 2011
o kompleksie ofiary
nr 12 (136)
NiezaLeżNe pismo poLak W Na ukraiNie
z czystym sumieniem,
lub ukraińskie
interpretacje
1 lipca 2011 roku
„rzezi wołyńskiej”
1943
aNdrij porTNoW
polska obejmuje przewodnictwo
- s. 8
w radzie unii europejskiej
Co sześć miesięcy kolejne państwo
członkowskie Unii Europejskiej spra-
wuje Prezydencję, czyli przewodniczy
pracom Rady Unii Europejskiej. W tym
70 lat temu...
czasie państwo sprawujące Prezyden-
cję staje się gospodarzem większości
1941
unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę
na wszystkich polach aktywności Unii
kalendarium
Europejskiej. Jest odpowiedzialne za
wydarzeń
organizację spotkań UE, nadaje kieru-
nek polityczny Unii, dba o jej rozwój, in-
- s. 14
tegrację oraz bezpieczeństwo. Jednym
z głównych wydarzeń będzie szczyt
Partnerstwa Wschodniego, planowany
na koniec września w Warszawie.
Prezydencja daje możliwość więk-
szego i realnego wpływu na decyzje
podejmowane w UE. Będziemy mieć
szansę przedstawienia na forum Unii
Europejskiej priorytetów polskiej poli-
tyki, zaakcentowania najistotniejszych
obszarów, przedłożenia własnych po-
byłem jeńcem
mysłów i inicjatyw. Prezydencja – to
obozu
jednak głównie kontynuacja wcześniej-
szych działań Unii, zapewnienie jej
na cytadeli
spójnego funkcjonowania, zagwaranto-
wanie jej głosu w ważnych dla świata
Lwowskiej
jako terytorium błogiej szczęśliwo-
Europy Środkowo-Wschodniej. Od po-
nego wizerunku Polski w świecie – na-
sprawach. Jestem przekonany, że Pol-
ści (punkt widzenia zależy wszak od
zycji, jaką wywalczy sobie Polska (tak!
pisał na stronie pl2011.eu Mikołaj Do-
ska efektywnie wykorzysta ten czas.
sTeFaN GorczakoWski
punktu siedzenia) stoi przed wieloma
wywalczy!) wiele zależy. Dla niej samej
wgielewicz – minister odpowiedzialny
Poprzez solidne wykonanie zadania,
- s. 18
wyzwaniami i problemami, także we-
i jej wschodnich sąsiadów... I ta przy-
za przygotowanie polskiej prezydencji.
jakim jest Przewodnictwo w Radzie UE
wnętrznymi. Toczy się subtelna gra
czajona wciąż obawa – czy na pewno
wzrośnie zaufanie do naszego kraju,
interesów w różnych konfiguracjach.
będzie chciała walczyć?
Czy tak będzie? Czas najbliższych
jako ważnego członka UE. – Sukces
Problemy basenu Morza Śródziemne-
sześciu miesięcy stanowić będzie od-
Prezydencji – to najlepsza promocja
go nie zawsze są zbieżne z interesami
powiedź. Unia postrzegana z zewnątrz
Polski i okazja do stworzenia pozytyw-
MARCIN ROMER
promocja, Na kT rej możNa sTracić
bitwa pod
korzyści z jedynie prestiżowego wy-
co sprowadza się do decydowania o
zgodnie, a szansa, aby polscy politycy
AGNIESZKA SAWICZ
darzenia, pozbawionego oczekiwa-
tym, co trafi pod dyskusję, kiedy i w
nagle zaczęli mówić jednym głosem
beresteczkiem
nego wpływu na politykę, realizowaną
jakiej kolejności. A jako, że Rada Unii
przekonując do swoich projektów
Polska prezydencja w Unii
wspólnie przez państwa starego konty-
podejmuje głownie zagadnienia legi-
pozostałe kraje członkowskie jest co
Europejskiej – to czas, w ja-
krzyszToF szymaŃski
nentu, mogą być naprawdę niewielkie.
slacyjne, w których tak naprawdę pra-
najmniej znikoma.
kim Warszawie łatwiej będzie
- s. 26
Traktat lizboński sprawił, że faktycznie
wo inicjatywy ma wyłącznie Komisja
Dlatego też polityczna ranga pre-
stracić, niż cokolwiek zyskać.
przedstawiciele naszego kraju będą
unijna, należy się zastanowić, czy to
zydencji jest dziś fikcją. Jest to raczej
Politycy, a w ślad za nimi media
mieli za zadanie w czasie najbliższego
rzeczywiście tak odpowiedzialna rola.
działalność promocyjna dla kraju,
ochoczo podkreślają wagę unijnego
półrocza koordynować obrady Rady
Tym bardziej, że wpływ Polski na poli-
który przewodnictwo sprawuje, na
przewodnictwa i to, jak wielką szansą
Unii Europejskiej, a i to za wyjątkiem
tykę zagraniczną Unii będzie również
czym Polska może stracić zarówno
będzie ono dla Polski. Tymczasem,
Rady Ministrów Spraw Zagranicznych,
śladowy – tu decyzje muszą zapadać
pieniądze na reklamę, które jeśli
racjonalnie rozpatrując tę kwestię
Nasi partnerzy
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie