img
kurier
zakarpacka
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁynia, bukoWiny i podoLa
brama
współpracy
transgranicznej
konsTanTy czaWaGa
- s. 4
galicyjski
15 – 28 lipca
2011
nr 13 (137)
niezaLeżne pismo poLak W na ukrainie
Dignum et iustum est...
na Wzgórzach
obchody krWaWej niedzieLi
Wuleckich
we Lwowie –
teraz i 70. lat
W Łucku W cieniu 68 krzyży
temu
- s. 8 – 11
Włodzimierz osadczy
centrum UcraiNicUm KUL
Dignum et iustum est (Godne to
i sprawiedliwe) – te słowa z liturgii
Mszy św. w języku łacińskim jak naj-
lepiej oddają duch obchodów kolejnej
rocznicy Krwawej Niedzieli w katedrze
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w
nie można
Łucku. Godnie i w duchu sprawiedli-
wości, zgromadzeni na żałobnej uro-
zmarnować
czystości oddali hołd niewinnie pomor-
dowanym na ziemi wołyńskiej, na której
tego co już
straszliwe piekło rozpętało się 11 lipca
osiągnęliśmy...
1943 r. Była to druga niedziela lipca.
Od kilku lat na mocy rozporządzenia
rozmowa
ordynariusza diecezji łuckiej ks. bp.
Marcjana Trofimiaka, w każdą drugą
z WŁodzimierzem
niedzielę lipca we wszystkich świąty-
osadczym
niach katolickich sprawowana jest ża-
- s. 12
łobna Msza św., podobnie jak w Dzień
Zaduszny. Prastara katedra – matka
kościołów łuckich – zamienia się w tym
dniu na symboliczny cmentarz – przed
Żurawski SDB, który w 1934 r. tutaj, w
zamieszkującymi te ziemie, tradycji,
stycznych świątynie katolickie, po
ołtarzem płoną znicze, księża podobnie
katedrze łuckiej, przyjął pierwszą Ko-
która kształtowała tutejszą historię,
kilkudziesięciu latach totalitaryzmu,
jak na Mszy pogrzebowej ubrani są w
munię św.; rodziny ofiar i świadkowie
głęboko zakorzenioną w chrześcijań-
przerodziły się w wielomilionowy Ko-
czarne ornaty, oddające głęboką żało-
tych straszliwych wydarzeń, wśród
stwie. Ksiądz biskup zapewnił zebra-
ściół, zajmujący godne miejsce w życiu
bę, a wokół ołtarza i w nawach kościoła
których należy szczególnie wymienić
nych, że Kościół Łucki nie przestanie
duchowym wolnej Ukrainy. Pozwala to
68 krzyży – przypominające 68. rocz-
„strażniczkę pamięci o Wołyniu” p.
pielęgnować pamięci w prawdzie o
żywić nadzieję, iż trwając w Prawdzie,
nicę straszliwego ludobójstwa, które
Franciszkę Prus, a także pracownicy
tych dramatycznych wydarzeniach, nie
uda się doprowadzić do oczyszczenia
przed laty w tym Dniu Pańskim zabrało
Konsulatu Generalnego RP w Łucku
przestanie się modlić za ofiary rzezi, a
bolesnej pamięci i tworzenia prawdzi-
życie licznym tysiącom chrześcijan, za-
na czele z konsulem generalnym To-
również za oprawców.
wego braterstwa między narodami od
mieszkującym tę ziemię.
maszem Janikiem.
Zapewnienie to jest ważne w tej
wieków zespolonymi ze sobą wielora-
Pod brzmienie smętnego requiem,
Do zebranych w kościele Ukraiń-
chwili, kiedy „prawda o Wołyniu” jest
kimi więzami.
meteoryt
szczególnie dostojnie wykonanego
ców i Polaków ks. bp Trofimiak zwrócił
wstydliwym tematem na Ukrainie i w
Po liturgii konsul Janik dokonał
tunguski
przez goszczący w Łucku chór chło-
się ze słowem pasterskim, odwołującym
relacjach politycznych między naszymi
dekoracji Krzyżem Kawalerskim Orde-
pięco-męski „Pueri Cantores Sancti
się do nauki bł. Jana Pawła II o potrze-
państwami. Trzeba wyraźnie powie-
ru Odrodzenia Polski pani Franciszki
czyli 100. lat
Nicolaiz Bochni, kapłani diecezji pod
bie pozostawienia bolesnej przeszłości
dzieć, iż w tym dniu tylko katedra i nie-
Prus. A następnego dnia, w rocznicę
wciskania kitu
przewodnictwem ks. bp. Marcjana Tro-
w relacjach między narodami i potrze-
liczne świątynie rzymskokatolickie były
rzezi, zorganizowane przez środowi-
fimiaka rozpoczęli Najświętszą Ofiarę,
bie budowania wspólnej przyszłości.
na całym Wołyniu jedynymi wysepka-
ska katolickie pielgrzymki udały się do
szymon kazimierski
sprawowaną w tym dniu w uniwersal-
Może to być jednak urzeczywistnione
mi, gdzie pochylano się nad tą trage-
dawnych miejsc kaźni, żeby po połu-
- s. 18
nej, majestatycznie brzmiącej, łacinie.
w sytuacji poznania Prawdy i rozlicze-
dią. Nie zadrażniała ona wrażliwości
dniu uczestniczyć we Mszy św., spra-
Wśród dostojnych gości znaleźli się
nia tragicznych doświadczeń. Jest to
ogółu społeczeństwa, nie było żadnych
wowanej w zdewastowanym kościele
m.in. sprawdzony wieloletni przyjaciel
chrześcijański obowiązek, wynikający
wzmianek w przestrzeni publicznej i ak-
w Kisielinie przez biskupa łuckiego.
mosTy
Wieczne odpoczywanie racz im dać
Kościoła Łuckiego ks. prałat Andrzej
z przykazania miłości. „Dramat Woły-
cji upamiętniających niewinne ofiary.
pojednania
Panie, a światlość wiekuista niechaj
Puzon, proboszcz z parafii hrubieszow-
nia” jest zaprzeczeniem wielowieko-
Pamiętajmy jednak, że nieliczne
im świeci.
skiej; sędziwy kapłan z Łodzi Tadeusz
wego ducha relacji między narodami,
i skazane przez włodarzy komuni-
w tym numerze
przedstawiamy rejon
nasi partnerzy
rożniaToWski
czytaj na s. 16 – 17
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie