img
kurier GALiCYJSki skończył 4 lata!
Czarny las pod
stanisławowem.
kurier
Dziękujemy naszym Czytelnikom i gratulujemy wytrwałości!
70. rocznica
zagłady
inteligencji
polskiej
- s. 4–6
galicyjski
12 – 25 sierpnia
2011
nr 15 (139)
NIezależNe PIsmO POlaK W Na UKraINIe
memeNTO mOrI
Także dzisiaj. Jedynym antidotum jest
niemiecką ludność okolicznych miast
prawda, podparta wiedzą i mocnym
do obozów koncentracyjnych, aby na
kręgosłupem moralnym. Dlatego czło-
własne oczy zobaczyli, co się tam wy-
wiek wykształcony i myślący zawsze
darzyło. W niektórych przypadkach
będzie zagrożeniem dla wszelkiego
Nie miejsce tu i czas na porówna-
wierze”, padło tu 14 milionów cywi-
nakazał im nawet grzebanie zmar-
typu totalitarnych „-izmów” (nazizmu,
nia i podliczenia. Wręcz nie przystoi.
lów i jeńców. Połowa z nich umarła
łych. Swoje postępowanie wyjaśnił
komunizmu, etc., etc.).
A jednak nasuwają się same. Nie-
z głodu, przy czym śmierć ich nie była
następująco:
Dzieci jednego
wiele ponad miesiąc temu, we Lwo-
przypadkowa, a zaplanowana. Jeśliby
wie odbyło się odsłonięcie pomnika
dodać poległych w obu wojnach świato-
Boga
zamordowanych przez hitlerowców
wych, ofiary Wielkiego Głodu, Wielkie-
polskich profesorów we Lwowie. Kilka
go Terroru w Związku Sowieckim oraz
- s. 8–9
dni temu podobna uroczystość miała
czystki etniczne, to bilans tych trzydzie-
miejsce w Czarnym Lesie pod Sta-
stu zaledwie lat, od roku 1914 do 1945
nisławowem, noszącym dziś miano
(choć można by tę drugą granicę prze-
Iwano–Frankiwska, gdzie 70 lat temu
sunąć i dalej) jest przerażający.
wymordowano kwiat polskiej inteli-
O tym trzeba mówić prawdę, całą
gencji tego miasta. Przedtem ofiarami
prawdę i tylko prawdę. Tylko wtedy
mordu padli stanisławowscy Żydzi. Tu
mamy szansę, że to, co się wtedy
też rozpoczęto rozprawę od ludzi naj-
wydarzyło, nigdy więcej się nie powtó-
bardziej światłych.
rzy. Powtarzam – to tylko szansa, nie
To był kolejny, zbrodniczy przy-
pewność. Dlatego nie ma miejsca na
stanek łańcucha zdarzeń precyzyjnie
półtony czy skrywanie prawdy w imię
zaplanowanych przez totalitarny reżim
doraźnych interesów politycznych czy
Opiekunka
W ostatniej fazie II wojny świato-
nazistowski. Jeden z wielu. I nie tylko
źle pojętych interesów narodowych.
„Trzeba zebrać jak najwię-
wej, po zajęciu przez wojska sprzy-
przez nazistów. Nie darmo terytorium:
Tylko prawda ma walor oczyszcze-
cej dowodów, filmów, ze-
lwowskiej
mierzone niemieckich obozów kon-
od Polski, przez Ukrainę, Białoruś,
nia. A zbrodnia jest zawsze zbrodnią.
znań świadków, ponieważ
centracyjnych, Naczelny Wódz Sił
kraje bałtyckie aż po zachodnią Ro-
Człowiek nie ma prawa odbierać życia
nadejdzie dzień, kiedy jakiś
starówki
Alianckich, generał Dwight D. Eisen-
sję, nazwano skrwawionymi ziemiami.
drugiemu człowiekowi. Nie ma idei czy
skurwysyn powie, że to się
hower, rozkazał wykonać jak najwię-
Ofiarą totalitaryzmów: hitlerowskiego
ideologii, w imię której byłby do tego
nigdy nie wydarzyło”.
rozmowa z lIlIĄ
cej zdjęć oraz przymusowo zabrać
i sowieckiego, a także innych „braci po
uprawniony. A takie próby przecież są.
MARCIN ROMER
ONYszCzeNKO-szWeC
- s. 10
Perła
Huculszczyzny
KOs W
- s. 12–13
mego dziadka
piłą rżnęli...
rozmowa z dr.
sTaNIsŁaWem sTĘPNIem
- s. 17
Nasi partnerzy
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie