img
kurier
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁynia, bukoWiny i podoLa
pracował w 20.
krajach świata
rozmowa
z januszem smazĄ
- s. 10
galicyjski
26 sierpnia –
15 września 2011
nr 16 (140)
niezaLeżne pismo poLak W na ukrainie
apeL o pomoc
finansową
miejsce ukrainy
dla wciąż
niezwróconego
kościoła
jesT W unii europejskiej
marii
maGdaLeny
we Lwowie
potencjał Ukrainy widzę w tym, że
dziesięciu lat naszej niepodległo-
drogi. Nie tylko werbalnie. To cały
Służba prasowa prezydenta
powinna zająć godne miejsce w eu-
ści zostaniemy świadkami tego, jak
pakiet działań, nie tylko na polu go-
Ukrainy przekazała infor-
- s. 14
ropejskiej ekonomice. Moje państwo
Ukraina ponownie połączy się ze
spodarczym, ale społecznym i samo-
mację, że prezydent Wiktor
posiada nie tylko wyedukowany naród,
swą europejską rodziną”, – wyznaje
rządowym. To także wdrożenie praw-
Janukowycz widzi miejsce
W satanowie
ale też bogactwo naukowych tradycji
prezydent.
dziwych, zrozumiałych dla Zachodu,
Ukrainy w Unii Europejskiej.
i potencjał technologiczny. Ukraina jest
To bardzo ważny sygnał, wysłany
a przede wszystkim społeczeństwa
Prezydent zakomunikował
na podolu
pomostem, który jednoczy trzy rynki –
głównie pod adresem środowisk mię-
Ukrainy, demokratycznych standar-
o tym w artykule amery-
europejski, rosyjski i azjatycki”, – pod-
dzynarodowych, także Polski. Sygnał,
dów. Pragmatyzm to dobra podstawa
uczczono
kańskiego pisma „The Wall
kreślił Janukowycz.
którego świat zachodni nie powinien
do działania. Potrzeba jeszcze spój-
Street Journal”, specjalizu-
polaków,
„Partnerstwo Ukrainy z Zachodem
zlekceważyć. Wydaje się, że nadcho-
nej wizji i zdecydowanych działań.
jącego się w sprawach
nie ogranicza się jedynie do ekono-
dzące czasy wymagają od Ukrainy
Warto je wtedy wesprzeć.
gospodarczych.
ukraińców
jasnego samookreślenia wybranej
MARCIN ROMER
i żydów
20. rocznica odzyskania
- s. 17
niepodległości przez ukrainę
24 sierpnia 2011 roku, w związku z przypadającą w tym dniu 20. rocznicą
odzyskania przez Ukrainę niepodległości Ministerstwo Spraw Zagranicznych
przesłało Narodowi Ukraińskiemu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej po-
myślności. Podobnie jak 20 lat temu, gdy RP byla pierwszym krajem, ktory
uznal niepodlegla Ukraine, dziś nasze poparcie dla demokratycznej i suweren-
nej Ukrainy jest mocne i niezmienne.
Poniżej depesza gratulacyjna wystosowana z tej okazji przez ministra Ra-
micznych i strategicznych interesów.
„Ukraina, którą widzę obecnie,
dosława Sikorskiego do swojego ukraińskiego odpowiednika ministra Kostian-
Zawiera również wierność wspólnym
bardzo różni się od państwa sprzed
Franciszek
tyna Hryszczenki.
wartościom, demokracji, obronie praw
dwudziestu laty. Widzę współczesne
człowieka i pokojowemu rozwojowi
państwo, które dynamicznie się roz-
józef i
Depesza gratulacyjna
wspólnoty światowej”, – przekonuje
wija, w którym wzrasta mały biznes,
krzyszToF szymaŃski
z okazji święta niepodległości Ukrainy
prezydent. – „Nie zważając na eko-
kwitnie twórczość kulturalna, rynek
- s. 26
przypadającego na 24 sierpnia
nomiczne trudności, ubiegłoroczna
wzmacnia się po ciężkiej recesji. W
rezygnacja z wysoko wzbogaconego
ubiegłym roku skala inwestycji zagra-
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i własnym składam Panu Ministrowi i Pana
uranu, który jest wykorzystywany dla
nicznych wzrosła o 35%, – powiada-
rodakom najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Niepodległości.
produkcji broni jądrowej, świadczy o
mia prezydent. – Ukraina pokonała
Pragnę wyrazić głębokie zadowolenie ze stanu dotychczasowych stosun-
poważnym ustosunkowaniu się Ukra-
długą drogę, zwolniła się od resztek
ków pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Ukrainą, charakteryzujących się inten-
iny do bezpieczeństwa oraz potwier-
obciążeń systemu sowieckiego. Za-
sywnością naszych kontaktów politycznych tak oficjalnych, jak i roboczych.
dza, że jesteśmy pewnym i stabilnym
mierzam poprowadzić to państwo
W tym ważnym dla relacji dwustronnych roku, m.in. ze względu na sprawo-
partnerem europejskiego programu
dalej ku rozwojowi. Mam na celu za-
wanie przez Rzeczpospolitą Polską Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej pra-
Partnerstwa Wschodniego”, – mówi
pewnienie Ukrainie godnego miejsca
gnę zapewnić Pana Ministra o woli dalszego pogłębiania dialogu między naszymi
Janukowycz.
wśród członków Unii Europejskiej”, –
państwami oraz dołożenia wszelkich starań, aby najbliższy szczyt UE-Ukraina
Prezydent podkreśla, że kontakty
podkreśla Janukowycz.
zakończył się podpisaniem przez Brukselę i Kijów Umowy Stowarzyszeniowej, co
afryka
między Europą i Ukrainą nabiera-
Prezydent wierzy, że przyszłość
byłoby ogromnym powodem do satysfakcji dla Polski jako przyjaciela i adwokata
ją jeszcze większego znaczenia „w
Ukrainy jest w Europie. „Chociaż nasza
europejskich aspiracji Ukrainy.
po polsku.
atmosferze globalnej niepewności
historyczna więź z Rosją ciągle będzie
Szanowny Panie Ministrze, życzę Panu dalszych sukcesów na trudnej dro-
i konfliktu interesów geostrategicz-
pioTr Tomza
miała duże znaczenie, jednak klucz do
dze integracji Ukrainy ze strukturami unijnymi. Proszę raz jeszcze przyjąć moje
nych. Ukraina potrzebuje Europy.
rozkwitu narodu i jego zasobów widzę
życzenia zdrowia i pomyślności dla Narodu Ukraińskiego.
- s. 28
Niemniej ważne jest też to, że Eu-
w głębszej i doskonalszej integracji
Radosław Sikorski
ropa nie może zostawić Ukrainy w
w struktury zachodnie i europejskie”,
Minister Spraw Zagranicznych
tyle. Oczekuję, że w ciągu kolejnych
– stwierdził prezydent. – „Ogromny
nasi partnerzy
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie