img
kurier
holocaust
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁynia, bukoWiny i podoLa
po lwowsku
WasyL raseWycz
- s. 4
galicyjski
13 – 26 września
2011
nr 17 (141)
niezaLeżne pismo poLak W na ukrainie
poLska biTWa o ukrainĘ
modlitwa
ponad
polityką
Trwa polska bitwa o Ukrainę. Tym
konsTanTy czaWaGa
razem wewnątrz Unii Europejskiej.
- s. 6
W dniach 29-30 września br. odbędzie
się w Warszawie szczyt Partnerstwa
Wschodniego. Programem PW objęte
są Ukraina, Gruzja, Mołdawia, Azerbej-
dżan, Armenia i Białoruś.
człowiek
jest Francja. Polska dyplomacja robi
MARCIN ROMER
co może. Radosław Sikorski – polski
z krzemienia
Polska zabiega, by w Warszawie
minister spraw zagranicznych, wy-
kraje te uzyskały jasną ofertę co do
stępując na posiedzeniu prezydium
krzyszToF szymaŃski
perspektywy zniesienia wiz do UE,
europarlamentarnej frakcji Europej-
- s. 12
pełnej integracji gospodarczej – po
skiej Partii Ludowej we Wrocławiu,
spełnieniu przez nie odpowiednich
gdzie zasiadają przedstawiciele
dzie prawdziwa okazja, by wysłać
Ostatnio z wizytą prywatną u prezy-
warunków, a także perspektywę
chadeckich partii europejskich, po-
do wschodniej szóstki sygnał, że
denta RP Bronisława Komorowskie-
pełnego członkowstwa w Unii Eu-
wiedział:
zależy nam na ich europejskim wy-
go gościł prezydent Ukrainy Wiktor
ropejskiej. Jest to zgodne z polską
„Celem szczytu jest nadanie no-
borze i dostrzegamy reformy, jakie
Janukowycz. W ostatni piątek z
racją stanu.
wego impetu Partnerstwu Wschod-
wdrażają”.
misją dobrych usług udał się do Ki-
Tymczasem, co do przedsta-
niemu. Chcę wezwać waszych sze-
Nie pomaga sprawie skompli-
jowa były prezydent RP Aleksander
wienia takiej właśnie propozycji
fów państw i rządów, którzy wezmą
kowana sytuacja wewnętrzna na
Kwaśniewski.
krajom objętym unijnym programem
udział w szczycie w Warszawie, by
Ukrainie. Polska stara się przeko-
Partnerstwa Wschodniego, w samej
okazali jak największą elastyczność,
nać swoich unijnych partnerów, że
Wszystkie ręce na pokład!
unii są podziały. Nieprzekonane są
pozwalającą nam napisać ambitny
warto wyciągnąć rękę, że warto
Niemcy, zdecydowanie przeciwna
projekt deklaracji ze szczytu. To bę-
dostrzec wolę reformowania kraju.
jesteśmy tyle warci,
cmentarz
na ile pomagamy innym...
prostytutek
szymon kazimierski
- s. 20
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie działa już 20 lat.
Przez cały czas jego głównym zadaniem było i jest okazywanie
akuszerka
charytatywnej pomocy medycznej ludziom chorym, samotnym
prL-u
i starszym, których wśród naszych Rodaków we Lwowie jest wielu.
euGeniusz niemiec
- s. 26
Z okazji swego jubileuszu SLP or-
Spotkanie odbędzie się z udzia-
ganizuje w dniach 22–24 września
łem Lwowskiego Narodowego Uni-
O Stowarzyszeniu
2011 roku uroczyste Spotkanie Jubi-
wersytetu Medycznego we Lwowie
Lekarzy Polskich
leuszowe i Międzynarodową Konferen-
pod patronatem Naczelnej Izby Le-
we Lwowie –
cję Naukową, poświęconą problemom
karskiej, Stowarzyszenia „Wspólnota
zdrowia publicznego, aktualnym proble-
Polska”, Fundacji Pomoc Polakom na
czytaj na str. 10.
mom medycyny praktycznej i sławnej
Wschodzie oraz Ogólnopolskiego To-
historii polskiej medycyny lwowskiej.
warzystwa Miłośników Lwowa.
nasi partnerzy
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie