img
kurier
iV Forum
Wieści ze LWoWa, z ziemi LWoWskiej, haLickopokuckiej, WoŁynia, bukoWiny i podoLa
poLsko-
ukraiŃskie
W jaremczu
- s. 4 – 8
galicyjski
30 września –
13 października
2011 nr 18 (142)
niezaLeżne pismo poLak W na ukrainie
poWsTaje
W WarszaWie rozpocząŁ się szczyT
parTia
parTnersTWa WschodnieGo
poLak W
ukrainy
wieka. Zaznaczył, że ma na myśli nie
Szczyt Partnerstwa
- s. 11
tylko Białoruś.
Wschodniego w Warszawie
jest drugim tego rodzaju
Warszawskie spotkanie z udzia-
spotkaniem od chwili oficjal-
łem europejskich przywódców ma
nej inauguracji inicjatywy
pamięci boju
potwierdzić poparcie dla rozwoju Part-
w Pradze w 2009 roku.
pod
nerstwa Wschodniego – projektu za-
Ma to być jedno z głównych
inicjowanego przez Polskę i Szwecję,
wydarzeń polskiej prezyden-
FirLej Wką
mającego na celu zacieśnienie współ-
cji w UE. Gdy oddajemy ten
pracy Unii Europejskiej z sześcioma
numer do druku, w czwar-
1920
wschodnimi  sąsiadami:  Armenią,
tek wieczorem, rozpoczyna
Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją,
się spotkanie uczestników
- s. 12
Mołdawią i Ukrainą. W czasie czwart-
szczytu od uroczystej kola-
kowego obiadu i piątkowych obrad
cji w warszawskim Centrum
kraje Unii chcą zadeklarować większe
Nauki Kopernik.
niż dotąd wsparcie dla Armenii, Azer-
Na spotkanie przyjechali prezy-
bejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i
denci pięciu państw: Ukrainy – Wiktor
Ukrainy. Chodzi zarówno o możliwość
Janukowycz, Litwy – Daria Grybau-
Partnerstwie Wschodnim jest społe-
ina-UE. – Czeka nas trudny proces
ewentualnego zniesienia wiz do Unii
skaite, Gruzji – Micheil Saakaszwili,
czeństwo obywatelskie monitorujące
z ratyfikacją podpisanych umów w
dla tych krajów, o więcej pieniędzy na
Azerbejdżanu – Ilham Alijew oraz
rządy i wspierające demokratyczne
momencie zakończenia negocjacji –
pomoc rozwojową, a także o ewentu-
Armenii – Serż Sarkisjan. W szczycie
przemiany – powiedział Jerzy Bu-
dodał. Polski prezydent pogratulował
alne utworzenie w przyszłości wspól-
wezmą udział również m.in. szef Ko-
zek. Przemawiając na zakończenie
sukcesów Wiktorowi Janukowyczowi
nego rynku z krajami Partnerstwa.
misji Europejskiej Jose Manuel Barro-
konferencji, Buzek za najważniejsze
i Ukrainie. – Życzę dalszych sukcesów,
so, przewodniczący Parlamentu Eu-
wartości uznał demokrację, dobrobyt
a te sukcesy będą sukcesami Ukrainy,
Przed szczytem Partnerstwa
ropejskiego Jerzy Buzek, szef Rady
i stabilizację. – W długoterminowej
a także Polski i jestem przekonany,
Wschodniego Polska podjęła praw-
Europejskiej Herman Van Rompuy,
perspektywie stabilizacja jest nie-
że również całej Europy – zaznaczył
dziwą ofensywę dyplomatyczną w
szefowa unijnej dyplomacji Catherine
możliwa bez demokracji – powiedział.
Bronisław Komorowski. Wiktor Janu-
sprawie Ukrainy i to na wszystkich fron-
Ashton, kanclerz Niemiec Angela Mer-
Przywołał przykład północnoafrykań-
kowycz mówił, że obaj politycy rozma-
tach. Ukraińskie władze nakłanialiśmy
kel, premier Francji Francois Fillon,
skich i bliskowschodnich dyktatur,
wiali o wsparciu europejskich aspiracji
do ustępstw, szefów instytucji europej-
szef hiszpańskiego rządu Jose Za-
„gdzie niby była stabilizacja”, ale nie
Ukrainy przez Polskę w okresie jej
skich do wyrozumiałości i cierpliwości, a
patero, premier Węgier Viktor Orban,
mogła się utrzymać wobec braku de-
prezydencji w Radzie UE, relacjach
ukraińską opozycję, by nie torpedowała
premier Mołdawii Vlad Filat i wicepre-
mokracji, zwłaszcza przy dzisiejszym
dwustronnych, w tym o współpracy
wynegocjowanego kompromisu – po-
mier Wielkiej Brytanii Nick Clegg.
dostępie do internetu i informacji.
gospodarczej. Zaznaczył, że Ukraina
wiedział dziennikarzom jeden z polskich
Wiktor Janukowycz, który przybył
o syTuacji
Podkreślał znaczenie społeczeństwa
chce jak najlepiej przygotować się do
dyplomatów. Najważniejsi polscy polity-
do Warszawy wcześniej, spotkał się z
obywatelskiego i kontaktów między
podpisania umowy o strefie wolnego
cy rozmawiali o sprawie Ukrainy z szefa-
prezydentem Bronisławem Komorow-
poLak W
obywatelami. – W dłuższej perspek-
handlu, która będzie sprzyjała przepły-
mi Komisji i Rady Europejskiej, kanclerz
skim. Prezydent Bronisław Komorow-
tywie społeczeństwo obywatelskie
wowi kapitału, siły roboczej, towarów.
Niemiec, szefem chadeckiej większości
ski zapewnił, że Polska niezmiennie
na LiTWie
jest najważniejsze, ważniejsze niż
Prezydent Ukrainy zaprosił polskiego
w Parlamencie Europejskim.
będzie wspierała aspiracje europejskie
relacje między rządami czy parla-
prezydenta i premiera na inaugurację
W drugim dniu szczytu – w pią-
Ukrainy. Zdaniem polskiego prezyden-
- s. 16
mentami.  Powinniśmy  wzmocnić
Stadionu Olimpijskiego w Kijowie, na
tek, zaplanowane są dwie sesje ple-
ta, spotkanie – to dobra okazja do pod-
rolę społeczeństwa obywatelskiego
którym ma się odbyć mecz finałowy
narne, podczas których uczestnicy
sumowania dotychczasowych osią-
w Partnerstwie Wschodnim przez
EURO 2012. Dziękując za zaprosze-
będą debatować m.in. o politycznych
gnięć na drodze Ukrainy ku strukturom
specjalne mechanizmy – mówił Bu-
nie, Bronisław Komorowski powiedział:
aspektach współpracy pomiędzy Unią
zachodnioeuropejskim. – Chciałbym
zek. – Potrzebujemy współpracy nie
To niewątpliwie jest taka propozycja,
a krajami Partnerstwa Wschodniego,
pogratulować osiągnięć, jakie widać
tylko rządów, ale także parlamentów
która może poświadczyć o tym, że pił-
integracji gospodarczej i handlowej
po już gotowej prawie do podpisania
i obywateli. Potrzebujemy bezpośred-
ka nożna może mieć istotny wpływ na
ze wschodnimi krajami, współpracy
umowie o strefie wolnego handlu z
niego kontaktu obywateli. Konieczna
bieg wydarzeń czysto politycznych.
parlamentarnej i pozarządowej. Na
udziałem Ukrainy – powiedział. Zazna-
jest liberalizacja procedur wizowych
Spotkanie poprzedziła konferencja
zakończenie obrad ma być przyjęta
czył, że to bardzo ważny krok w dobrą
– ocenił Buzek. Zwrócił uwagę, że po
na temat społeczeństwa obywatelskie-
deklaracja uznająca m.in. „europejskie
stronę. – Ale – jak podkreślił Bronisław
dwóch latach Partnerstwa Wschod-
go, która odbyła się z udziałem mini-
aspiracje” wschodnich sąsiadów Unii.
Komorowski – przed Ukrainą, a także
niego w objętych nim krajach wciąż
stra Radosława Sikorskiego i przewod-
przed Polską, która wspiera aspiracje
na podstawie serwisów inf.
mają miejsce złe praktyki pod wzglę-
niczącego Parlamentu Europejskiego
ukraińskie, jest jeszcze wynegocjowa-
przygotował MarCiN roMEr
ziemia
dem niezawisłości sądów i praw czło-
Jerzego Buzka. Najważniejsze w
nie umowy stowarzyszeniowej Ukra-
zdjęcie: http://www.president.gov.ua/
rohaTyŃska
nasi partnerzy
- s. 20
medialni
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie