img
„Nowy”
podręcznik
10 lat
Marszałek
historii Ukrainy
partnerstwa
Sejmu RP
- s. 16
Opolszczyzny
we Lwowie
i Przykarpacia
- s. 4
- s. 8
pismo Polaków na Ukrainie
kurier
O czym
galicyjski
opowiedział
Alfred?
- s. 20
14 – 27 października 2011 nr 19 (143)
POLSKA PO WYBORACH
W ubiegłą niedzielę odbyły się w
tomiast 1 mandat poselski uzyskał
Kobyła, suka
Polsce wybory parlamentarne. Oby-
przedstawiciel Mniejszości Niemiec-
watele RP wybierali 460 posłów do
kiej, bowiem zgodnie z polskim pra-
i kobieta
Sejmu i 100 senatorów, którzy zasiądą
wem wyborczym, startujące w wybo-
z psami
w Senacie RP. Frekwencja wyniosła
rach ugrupowania mniejszości naro-
48,92%, co nad Wisłą jest wynikiem
dowych zwolnione są z obowiązku
może nienajlepszym, ale też nie jest
przekroczenia progu wyborczego.
- s. 22
tragedią. Najlepszy wynik w wyborach
W wyborach do Senatu RP,
do Sejmu uzyskała Platforma Obywa-
Platforma Obywatelska zdobyła 63
telska – 39,18% spośród oddanych,
mandaty, Prawo i Sprawiedliwość
ważnych głosów, co przekłada się na
31, a Polskie Stronnictwo Ludowe 2.
207 miejsc w izbie poselskiej. Drugie
Cztery mandaty uzyskali kandydaci
miejsce zajęła partia Prawo i Spra-
niezależni. W tym roku, po raz pierw-
wiedliwość, która uzyskała 29,89%
szy, wybory do Senatu RP odbyły się
poparcia, przekładającego się na 157
w okręgach jednomandatowych.
mandatów poselskich. „Czarnym ko-
W wyborach 9 października gło-
niem” wyborów w Polsce okazał się
sowali też obywatele RP, mieszkają-
być Ruch Poparcia Janusza Paliko-
cy lub przebywający poza granicami
ta, który zdobył 10,02% głosów i 40
kraju. Na Ukrainie komisje wyborcze
mandatów w Sejmie. Jeszcze latem,
działały we wszystkich polskich pla-
na dostanie się do polskiego parla-
cówkach dyplomatycznych i kon-
Pani
mentu nie dawano temu ugrupowaniu
sularnych. W sumie oddano w nich
żadnych szans. Do Sejmu weszło też
913 ważnych głosów, z tego 403 we
z magiczną
Polskie Stronnictwo Ludowe (z wyni-
Lwowie i 282 w Kijowie.
latarnią
kiem 8,36% uzyskanych głosów i 28
Według publicystów i komen-
mandatów) oraz Sojusz Lewicy De-
tatorów polskiej sceny politycznej,
mokratycznej (8,24% uzyskanych
najbardziej prawdopodobnym sce-
- s. 26
głosów i 27 mandatów). Pozostałe,
nariuszem w Polsce będzie utrzy-
startujące w wyborach ugrupowania
manie dotychczasowej koalicji rzą-
nie przekroczyły obowiązującego w
dowej PO – PSL.
Głosowanie we Lwowie
Polsce 5% progu wyborczego. Na-
opr. MARCIN ROMER
W CO GRA UKRAINA? ZAMIAST KOMENTARZA
Kodeksu Karnego i wyraził nadzieję,
Prezydent Ukrainy Wiktor Januko-
że po uzyskaniu rekomendacji struktur
wycz, przebywając w czwartek, 13.10
ją. Próba nałożenia ich na ukraińską
MARCIN ROMER
europejskich, nowy kodeks będzie nie-
w Kamieńcu Podolskim, przyznał na
mozaikę bardzo często zawodzi.
zwłocznie rozpatrzony i przyjęty przez
spotkaniu z dziennikarzami, że usta-
Jeśli jednak pytania takie zaczynają
To pytanie często stawiali mi
Radę Najwyższą. Prezydent wspomniał
wodawstwo Ukrainy nie odpowiada eu-
zadawać także obywatele Ukrainy,
dotąd moi koledzy i przyjaciele z
też, że reforma kodeksu karnego była
ropejskim standardom. – „Dziś, gdy ta
sprawa wydaje się niepokojąca.
Polski. Ostatnio jednak, coraz czę-
jednym ze zobowiązań, przyjętych przez
kwestia wynikła tak ostro (w związku ze
Kobieta
Świadczy to, że pytanie wstęp-
ściej słyszę je na Ukrainie. Do tego
Ukrainę przy wejściu do Rady Europy.
sprawą Julii Tymoszenko – red.), wszy-
ne jest najwyraźniej źle postawione.
od ludzi o bardzo różnych, czasami
Prezydent wyjaśnił następnie, że
scy zwrócili uwagę, że ustawodawstwo
w obronie
To nie jest gra Ukrainy, ukraińskiego
przeciwstawnych poglądach. To zja-
ewentualna apelacja w sprawie wyroku
nie odpowiada europejskim standar-
społeczeństwa, ukraińskich elit inte-
na Tymoszenko może być rozpatrywa-
dom, procedury nie odpowiadają,
wisko naprawdę niepokojące. To, że
Trembowli
na na podstawie nowego, zmienianego
samo prawo też i ten paragraf 365, któ-
lektualnych, a pewnie nawet nie gra
Zachód, w tym UE, nie do końca ro-
obecnie kodeksu karnego. „Nie ma
ry w świecie, w wielu państwach, został
ukraińskiej klasy politycznej. A więc
zumie swego ukraińskiego partnera,
- s. 28
wątpliwości, że sprawa Tymoszen-
odniesiony do przewinień administra-
czyja???
można uznać za zjawisko w miarę
ko jest specyficzna i przyciąga wiele
cyjnych lub kwestii politycznych. Jeżeli
Odpowiedź da nam przyszłość,
naturalne. Wiedza o tej części świa-
uwagi, ale sąd apelacyjny będzie ją
spytacie mnie czy zgadzam się z taką
ale najgorszym scenariuszem, który
ta wśród większości zachodnich
rozpatrywał według prawa, które bę-
oceną?, – bezsprzecznie, zgadzam
mógłby być zrealizowany – to od-
społeczeństw, a także tamtejszych
dzie obowiązywało w czasie rozprawy
się,” – powiedział prezydent.
rzucenie ukraińskich aspiracji przez
mediów i większej części klasy po-
apelacyjnej” – powiedział.
Janukowycz wspomniał przy tym,
Europę. A pretekst, trzeba przyznać,
litycznej, jest bowiem często ślado-
że już przed rokiem została powołana
źródło:
jest wyśmienity…
wa. Także i rosyjskie klisze nie pasu-
grupa robocza w celu zreformowania
„Ukraińskie nowiny”, PAP
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie