img
Niezależne pismo Polaków na Ukrainie
kurier
galicyjski
Początek sezonu teatralnego
28 października – 17 listopada 2011 nr 20 (144)
we Lwowie - s. 20
Projekt
Rezolucja Parlamentu Europejskiego
ukraiński
w sprawie aktualnej sytuacji na Ukrainie
w polskiej
myśli
oraz poważnych przeszkód o cha-
Parlament Europejski,
politycznej
rakterze politycznym; wzywa Radę
1. stoi na stanowisku, że pogłę-
i Komisję do wyznaczenia nowego
bienie stosunków między UE i Ukra-
- s. 4
terminu spotkania z prezydentem Ja-
iną oraz zaproponowanie Ukrainie
nukowyczem, tak aby odbyło się ono
europejskiej perspektywy mają wiel-
przed planowanym na grudzień 2011
kie znaczenie i leżą w interesie obu
r. szczytem UE-Ukraina;
stron; uznaje aspiracje Ukrainy zgod-
14. wzywa Komisję do wsparcia
nie z art. 49 Traktatu o Unii Europej-
reformy sądownictwa na Ukrainie
skiej pod warunkiem, że spełnione
poprzez lepsze wykorzystanie pro-
zostaną wszystkie kryteria, w tym po-
gramu UE w zakresie budowania
szanowanie zasad demokracji, praw
zdolności oraz do rozważenia moż-
człowieka, podstawowych wolności
nia uczciwej i przejrzystej debaty na
Julię Tymoszenko będzie stanowić
liwości utworzenia unijnej grupy do-
oraz zasad państwa prawa;
temat procesu podejmowania decyzji
zagrożenie dla zawarcia układu o
radczej wysokiego szczebla, aby po-
2. wyraża ubolewanie z powodu
politycznych; nalega, by dochodze-
stowarzyszeniu i jego ratyfikacji, a
móc Ukrainie w działaniach na rzecz
wyroku skazującego byłą premier
nia w sprawie możliwych uchybień
równocześnie doprowadzi do jesz-
dostosowania jej ustawodawstwa do
Julię Tymoszenko, uważając go za
w politycznym procesie decyzyjnym
cze większego oddalania Ukrainy od
przepisów UE, w tym w odniesieniu
naruszający prawa człowieka i za
były prowadzone przez parlamentar-
realizacji jej europejskiej perspekty-
do wymiaru sprawiedliwości;
nadużycie władzy sądowniczej w
Motorówką
ną komisję śledczą;
wy; wyraża zaniepokojenie pewnymi
15. zobowiązuje swojego prze-
celu politycznego stłumienia głosu li-
13. uważa, że ostatnio przełożone
oznakami ograniczania demokratycz-
wodniczącego do przekazania niniej-
derki ukraińskiej opozycji; podkreśla,
po Styrze
spotkanie z prezydentem Janukowy-
nych wolności, a także ewentualnej
szej rezolucji Radzie, Komisji, wice-
że przepis zastosowany wybiórczo
czem byłoby wspaniałą okazją do po-
instrumentalizacji instytucji państwo-
przewodniczącej Komisji/ wysokiej
przeciwko Tymoszenko sięga czasów
- s. 13
ruszenia ważnych problemów sygnali-
wych w służącej tendencyjnym celom
przedstawiciel Unii do spraw zagra-
Związku Radzieckiego i przewiduje
zowanych ukraińskiemu rządowi oraz
i stosowanej do politycznego odwetu;
nicznych i polityki bezpieczeństwa,
postępowanie karne dla decyzji po-
do przywrócenia konstruktywnego
8. podkreśla, że wzmocnienie
rządom i parlamentom państw człon-
litycznych; mając na uwadze, że art.
dialogu, który mógłby doprowadzić do
rządów prawa oraz wewnętrznych
kowskich, rządowi i parlamentowi
364 i 365 tego prawa, które są obec-
parafowania układu o stowarzyszeniu
reform, w tym wiarygodna walka z ko-
Ukrainy, a także Zgromadzeniu Parla-
nie poddawane przeglądowi przez
pod warunkiem, że dojdzie do zna-
rupcją, są niezbędne nie tylko do za-
mentarnemu Rady Europy i Zgroma-
Werchowną Radę, nie są zgodne ze
czących postępów w zakresie wciąż
warcia i ratyfikowania układu o stowa-
dzeniu Parlamentarnemu OBWE.
standardami europejskimi ani stan-
istniejących przeszkód technicznych
rzyszeniu i do pogłębienia stosunków
dardami Narodów Zjednoczonych;
http://www.europarl.europa.eu
między UE a Ukrainą, ale także do
3. apeluje do władz ukraińskich,
umocnienia demokracji na Ukrainie;
by w przypadku odwołania się przez
Komentarz
9. z zadowoleniem przyjmuje
Julię Tymoszenko od wyroku ska-
porozumienie osiągnięte w sprawie
zującego w jej sprawie, a także w
zawarcia pogłębionej i komplekso-
pozostałych sprawach dotyczących
Posiew krwi
czenie inicjatyw społecznych ukra-
Dzisiejsza rezolucja w
wej umowy o wolnym handlu; uważa
członków byłego rządu, procesy były
ińskich NGOS i euroentuzjastów,
sprawie Ukrainy musiała
tę umowę za solidną podstawę do
rzetelne, przejrzyste i bezstronne;
- s. 28
których działania stają się nowym
mieć miejsce, ale jej treść
ewentualnego zakończenia negocja-
podkreśla, że Julia Tymoszenko po-
czynnikiem w dyskusji o umowie.
jest największym dowodem
cji w sprawie układu o stowarzyszeniu
winna mieć możliwość skorzystania
Ma on fundamentalne znaczenie”
otwartości Unii i dobrej woli
między Unią Europejską a Ukrainą;
z prawa do pełnego uczestnictwa w
– podkreślił poseł Zalewski. Odniósł
powiedział Paweł Zalewski,
10. wyraża zaniepokojenie do-
procesie politycznym zarówno już
się też do krytycznych opinii doty-
polski eurodeputowany do
niesieniami o pogarszaniu się sy-
teraz, jak i podczas najbliższych wy-
czących Julii Tymoszenko i stanu
Parlamentu Europejskiego
tuacji w zakresie wolności środków
borów na Ukrainie;
przestrzegania demokracji na Ukra-
„Mam nadzieję, że Wiktor Ja-
masowego przekazu i pluralizmu na
4. wyraża zaniepokojenie faktem,
inie, przede wszystkim w obszarze
nukowycz zrewiduje swoje stano-
Ukrainie; wzywa władze do przyję-
że proces Julii Tymoszenko stoi w
sądownictwa. Jego zdaniem działal-
wisko, a rezolucja wyprowadzi go z
cia wszelkich niezbędnych środków,
sprzeczności z głoszonym przez rząd
ność naprawcza w tych sektorach
błędu co do intencji Unii, bo mimo
by chronić te istotne aspekty społe-
jest niezbędna i nie ma co do tego
Ukrainy zaangażowaniem na rzecz
obecnego sceptycyzmu ze strony
dyskusji, co potwierdzają nawet nie-
niektórych czołowych krajów, wciąż
czeństwa demokratycznego, oraz
demokracji i wartości europejskich;
którzy czołowi członkowie Partii Re-
jest nadzieja na umowę stowarzy-
do powstrzymania się od wszelkich
5. wyraża prawdziwe zaniepo-
gionów, zorientowani na Europę.
szeniową w tym roku” – powiedział
prób bezpośredniej lub pośredniej
kojenie dalszym przetrzymywaniem
„Nie będzie przez wiele lat ko-
eurodeputowany Paweł Zalewski
kontroli treści reportaży nadawa-
byłego ministra spraw wewnętrz-
rzystniejszego układu sił dla Ukrainy
po dzisiejszym głosowaniu w Parla-
nych przez krajowe media;
nych Jurija Łucenki, którego proces
w Europie. Już wiele miesięcy temu
mencie Europejskim. Poseł zwrócił
11. zdecydowanie popiera zalece-
nie zakończył się jeszcze wydaniem
Książę Józef
pisałem na łamach polskiej prasy,
uwagę, że sama rezolucja zobligo-
nia przedstawione we wspólnej opinii
wyroku, a także innymi podobnymi
że dla Kijowa okres polskiej prezy-
wała Komisję do uznania, że wizyta
Komisji Weneckiej i OBWE/ODIHR
sprawami;
- s. 18
dencji to ostatni dzwonek. Jeśli Ja-
Janukowycza nie została odwołana
w sprawie projektu prawa regulujące-
6. domaga się, by wszystkie po-
nukowycz myśli o odroczeniu umo-
a przełożona i że prezydent Ukrainy
go wybory parlamentarne; uważa za
stępowania sądowe przeciwko byłym
wy, to de facto będzie oznaczać, że
jest oczekiwany w Unii przed szczy-
konieczne przyjęcie i realizację wspo-
i obecnym urzędnikom wysokiego
pozbawi on Ukraińców możliwości
tem. W opinii Zalewskiego wpływ na
mnianych zaleceń w sposób korzystny,
szczebla rządowego były prowadzo-
skorzystania z jej obowiązywania
ostateczną wersję rezolucji miała
niedyskryminacyjny i kompleksowy, z
ne zgodnie z europejskimi normami
być może nawet na zawsze” – po-
bardzo pozytywnie odebrane przez
uwzględnieniem zarówno opozycji, jak
uczciwości, bezstronności, przejrzy-
wiedział Paweł Zalewski.
Komisję wielka praca jaką wykonali
i społeczeństwa obywatelskiego;
stości i niezawisłości;
negocjatorzy Ukrainy i Unii w celu
(www.pawelzalewski.eu)
12. wzywa wszystkie siły poli-
7. jest zdania, że brak dokona-
doprowadzenia do szczęśliwego
27 października 2011
tyczne na Ukrainie do przeprowadze-
nia przeglądu wyroku skazującego
finału. „Obserwuję też rosnące zna-
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie