img
Niezależne pismo Polaków na Ukrainie
kurier
galicyjski
18 – 28 listopada 2011 nr 21 (145)
Święto wolnej Polski w niezależnej
Ukrainie s. 4-5
Umowa
Oni zmienili losy
wojny
- s. 18
stowarzyszeniowa
jednak w grUdniU
Kuty nad
Czeremoszem
Parlament europejski będzie rekomendować komisji europejskiej
- s. 24
parafowanie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. to wielki sukces ukraiń-
skiego społeczeństwa.
- 17 listopada 2011, Komisja
Spraw Zagranicznych PE, podobnie
jak Komisja Handlu Międzynarodo-
wego zajęła jednoznaczne stanowi-
sko. Będziemy rekomendować Komi-
sji Europejskiej parafowanie umowy
stowarzyszeniowej z Ukrainą, w tym
umowy o wolnym handlu, do końca
roku. To wielki gest PE nie w stronę
prezydenta Janukowycza, ale w kie-
Czesław Miłosz
runku ukraińskiego społeczeństwa
ziemniaki,
– powiedział eurodeputowany Paweł
badminton
Zalewski, komentując czwartkowe
głosowanie w Komisji AFET.
i karaluchy
- Należy pamiętać, że umowa
- s. 26
nie jest nagrodą, ale narzędziem,
?
które ma doprowadzić do realnych
przemian na Ukrainie, dzięki wdra-
żaniu standardów europejskich –
dodał europoseł. – Podtrzymujemy
nasze twarde żądania wobec prezy-
denta Janukowycza, aby uwolnił Ju-
lię Tymoszenko i zwiększył standar-
dy prawa na Ukrainie. To problem w
naszych wzajemnych relacjach, któ-
„Orzeł Biały”
ry trzeba jak najszybciej rozwiązać
– zaznaczył Zalewski. Zwrócił jed-
we Lwowie
nocześnie uwagę, że była premier
powstała kolejna
Ukrainy apelowała w liście do Unii
Europejskiej o podpisanie umowy
polska organizacja
stowarzyszeniowej, bez względu na
- s. 28
postawę władz odnośnie jej osoby.
- Wynik dzisiejszego głosowania
to wielki sukces ukraińskiego społe-
Wizę Schengen...
czeństwa obywatelskiego. Jego re-
dostarczą do domu
prezentanci w ostatnich tygodniach
- s. 8
przebijali się z silnym przekazem o
swoim jednoznacznym, proeuropej-
skim nastawieniu. Deklarowali też
Komu przeszkadza
międzynarodowego ws. DCFTA,
towanego Zalewskiego, prowadzili
Zalewskiego. Reprezentowali go:
chęć wzięcia aktywnego udziału we
słowo „król”?
autorstwa Pawła Zalewskiego. Opi-
aktywny lobbing, aby przekonać
Oleksandr Suszko – ekspert i dyrek-
wdrażaniu umowy stowarzyszenio-
niodawcą z ramienia komisji AFET
niezdecydowanych posłów.
tor naukowy Instytutu Euro-Atlantyc-
wej tak, by jej zapisy nie były mar-
- s. 29
był polski eurodeputowany Ryszard
Ruch powstał kilka tygodni temu
kiej Współpracy, Wiktoria Switlowa
twe – powiedział Paweł Zalewski.
Legutko.
by domagać się podpisania umowy
i Dmytro Krykun – dziennikarze,
Wczoraj w Strasburgu, podczas
Kompromis uzyskano w ostat-
stowarzyszeniowej i wyrazić głos
dla których ruchu europoseł wyraził
posiedzenia komisji spraw zagra-
niej chwili. Jeszcze przedwczoraj
społeczeństwa obywatelskiego na
duże uznanie.
nicznych, odbyło się głosowanie nad
eksperci i liderzy opinii ukraińskiego
Ukrainie. Ich delegacja przyleciała
raportem komisji AFET ws. umowy
ruchu obywatelskiego „We are Eu-
z Kijowa do Parlamentu Europejskie-
stowarzyszeniowej między Unią a
http://www.pawelzalewski.eu
ropeans”, przy wsparciu eurodepu-
go na zaproszenie europosła Pawła
Ukrainą oraz opinią komisji handlu
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie