img
Wrogowie ludu
Tajemniczy Bruno Schulz
Wyciąganie kolca z rany
Nasi bohaterowie
Karol Lipiński – wirtuoz
s. 7
s. 16
s. 18
s. 10
i kompozytor
s. 28
78. rocznica
Niezależne pismo Polaków na Ukrainie
kurier
Wielkiego Głodu
na Ukrainie
galicyjski
Po raz pierwszy w niepodległej Ukrainie w uroczy-
stych obchodach z okazji rocznicy Wielkiego Głodu
uczestniczyli wszyscy dotychczasowi prezydenci tego
kraju – Leonid Krawczuk, Leonid Kuczma, Wiktor
Juszczenko i Wiktor Janukowycz.
29 listopada–15 grudnia 2011 nr 22 (146)
Wolność trzeba budować
na fundamencie prawdy
28 listopada br. prezydenci Polski i Ukrainy Bronisław Komorowski i Wiktor
Janukowycz wspólnie wmurowali akt erekcyjny pod budowę Polskiego Cmentarza
Wojennego na leśnym cmentarzysku ofiar komunizmu w Bykowni pod Kijowem.
Wraz z aktem erekcyjnym w ziemię w Bykowni wkopano urny z ziemią z Katynia,
Kozielska, Ostaszkowa, Miednoje, Starobielska, Charkowa i Warszawy.
Krzyż Maltański ułożony ze zniczy przed gmachem Uniwer-
– Wolność trzeba budować na
sytetu Lwowskiego
fundamencie prawdy. Wiedzą to w
sposób szczególny ci wszyscy, z
głodu”. Wezwał wiernych, by doło-
Konstanty Czawaga
tej części świata, którzy przetrwali,
żyli wszelkich starań, ażeby podob-
tekst
przeżyli i obalili system totalitarny
na tragedia nigdy się nie powtórzyła,
Edward BlinowsKi
– mówił prezydent Bronisław Ko-
morowski podczas uroczystości w
a następne pokolenia miały „zapew-
zdjęcie
Bykowni. Dlatego – jak podkreślił –
niony chleb codzienny”.
tak ważna dla Polaków była walka o
W przededniu 78. rocznicy Wiel-
26 listopada poprzez ekume-
prawdę o zbrodni katyńskiej.
kiego Głodu na Ukrainie, 25 listopada
niczne nabożeństwa żałobne, bicie
– Chcieliśmy na prawdzie budo-
przed gmachem Uniwersytetu Lwow-
dzwonów, procesje ze zniczami oraz
wać nie tylko własną wolność, ale
skiego zapłonęły znicze w kształcie
zapalenie świec pamięci w oknach
również relacje z narodami sąsied-
Krzyża Maltańskiego.
swoich domów, katolicy i prawosław-
nimi. Dlatego z ogromną satysfakcją
26 listopada o godz. 16.00 od-
wykazały, że jest to największe na
stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Eu-
ni, jak również przedstawiciele in-
chciałbym wskazać, że nie jest dzie-
Ukrainie miejsce pochówku ofiar ko-
ropejską, której parafowanie stoi pod
łem przypadku to, że dzisiaj razem z
była się ogólnoukraińska chwila mil-
nych wyznań oraz ludzie dobrej woli
munizmu. Liczbę spoczywających
znakiem zapytania. Przyczyną jest
prezydentem Ukrainy inaugurujemy
czenia. Przy pomnikach ofiar Wiel-
upamiętnili ofiary Wielkiego Głodu na
tam ludzi szacuje się na 100–120 tys.
brak reakcji Kijowa na unijne postula-
budowę tego cmentarza – powie-
kiego Głodu, na placach i w oknach
Ukrainie w latach 1932-1933.
Projekt cmentarza w Bykowni
ty rozwiązania sprawy byłej premier
dział prezydent Polski.
domów zapłonęły świece i znicze
Tragiczne wydarzenia z lat 1932-
jest zgodny z przesłaniem ideowym
Julii Tymoszenko, skazanej niedawno
Wyraził przekonanie, że przyszły
pamięci. Prawie 5 tys. ludzi przeszło
1933 nie były związane z nieurodza-
pierwszych trzech cmentarzy katyń-
na 7 lat więzienia za nadużycia przy
cmentarz, to szczególne miejsce pod
ulicami stolicy Ukrainy do Narodo-
jem, ale z konfiskatą przez władze
skich. Przewiduje ołtarz, bramę pa-
zawieraniu kontraktów gazowych z
stolicą Ukrainy, będzie zawsze mówi-
wego Memoriału Ofiar Wielkiego
sowieckie wszelkich zapasów zboża
mięci z nazwiskami ponad 3,4 tys.
Rosją w 2009 r. UE uważa, że wyrok
ło, głośno krzyczało nie tylko o bole-
ofiar z tzw. listy ukraińskiej i symbole
na Tymoszenko zapadł z przyczyn
snej przeszłości, ale również będzie
Głodu, gdzie odprawiono panichidę
i żywności. Niektórzy szukali ratun-
religijne, podkreślające wielowyzna-
politycznych i podkreśla, że za tego
zachęcało wszystkich do budowania
– nabożeństwo żałobne w obrządku
ku za ówczesną granicą na Zbruczu
niowy charakter II Rzeczpospolitej
typu działania byłą premier powinni
wolności Polski i Ukrainy w ramach
bizantyjskim. We wspólnej modlitwie
– na terenach należących wtedy do
(będą to krzyż łaciński i prawosław-
osądzać wyborcy, a nie sąd.
integrującej się Europy. – Wolność
uczestniczyli również duchowni kato-
państwa polskiego. Restrykcje na
ny, gwiazda Dawida i półksiężyc).
Prezydent Komorowski wyraził
oparta o prawdę jest najlepszym
liccy obydwu obrządków.
Wschodniej Ukrainie były bardzo
W Bykowni, podobnie jak na po-
przekonanie, że spotkanie z Januko-
przesłaniem z myślą o przyszłości –
Po nabożeństwie ekumenicznym
surowe. Za zerwanie pięciu kłosów
zostałych cmentarzach katyńskich,
wyczem będzie też służyło omówieniu
dodał Bronisław Komorowski.
we Lwowie przy pomniku Tarasa
z pola kołchozu groziła śmierć lub 10
zostaną rozmieszczone indywidualne
innych tematów. W tym kontekście
Polski Cmentarz Wojenny w By-
tabliczki – epitafia ofiar, zawierające
powiedział o sprawie Tymoszenko.
kowni będzie czwartym cmentarzem
Szewczenki, procesja ruszyła do sta-
lat łagru. Ludzie masowo umierali, a
stopień wojskowy, imię i nazwisko,
– Są rzeczy ważne i najważniejsze,
katyńskim, po cmentarzach w Lesie
cji kolejowej na Podzamczu, gdzie
w wyludniających się wioskach bra-
datę i miejsce urodzenia, przydział
niewątpliwie problem relacji między
Katyńskim, Miednoje i Charkowie-
odbyła się wspólna modlitwa przy
kowało osób by ich pochować. Do-
służbowy, zawód lub funkcję pań-
władzą a opozycją – to jest ten pro-
Piatichatkach, które otwarto w 2000 r.
kaplicy ofiar głodu z 1947 r. na Ukra-
chodziło nawet do aktów kanibalizmu.
stwową lub społeczną. Wszystkie
blem w aspekcie pani Julii Tymo-
Nowa nekropolia upamiętni los ponad
inie Wschodniej. Ceremonia pamięci
Szacuje się, że w tym czasie zmarło
elementy mają być kamienne, by
szenko – jest problemem ważnym.
3,4 tys. ofiar zbrodni katyńskiej. Bu-
odbyła się też w Bykowni – miejscu
z głodu ok. 7 mln osób, a łącznie, w
zapewnić ich trwałość. Projekt ma
Najważniejsze jest oczywiście wej-
dowa cmentarza ma zakończyć się
pochówku ofiar stalinowskich.
wyniku represywnych działań rządów
także uwzględniać m.in. umieszcze-
ście Ukrainy w ramy, które Ukrainę
wiosną 2012 r.
nie symboli Krzyża Kampanii Wrze-
będą zmieniały pod wieloma wzglę-
stalinowskich – 10 milionów.
Prócz Polaków w Bykowni po-
śniowej i Orderu Virtuti Militari oraz
dami, także jeśli chodzi o standardy
grzebane są ofiary represji komu-
Przewodniczący Konferencji Epi-
dzwonu.
w relacjach władza-opozycja – po-
nistycznych, tzw. wrogowie władzy
skopatu Rzymskokatolickiego arcybi-
wiedział prezydent.
radzieckiej, którzy zginęli przeważnie
skup lwowski Mieczysław Mokrzycki
Oprócz części symbolicznej, wi-
od strzału w głowę. Pochowani są tam
28.11.2011.
prosił o modlitwę za wszystkich,
zyta Bronisława Komorowskiego w
na obszarze ok. 5 hektarów. Badania
PaP
którzy „zginęli straszną śmiercią z
Kijowie ma drugi cel – kwestię umowy
przeprowadzone w latach 2000-2004
JaceK TUrczyK zdjęcie
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie