img
Niezależne pismo Polaków na Ukrainie
Anna Dymna we Lwowie
Ukraina nie jest
s. 16
w modzie
kurier
s. 5
galicyjski
List otwarty Polaków ze Lwowa
do władz RP – s. 15
31 stycznia – 16 lutego 2012 nr 2 (150)
Trup w szafie – s. 22
Wolni z Wolnymi: 1863 r a Ukraina” – niestandardowa wystawa na lwowskim Rynku
Byliśmy wtedy razem…
W niedzielę na Rynku lwowskim, przy głównym wejściu do ratusza, otwarto plenerową wystawę historycz-
ną „Wolni z Wolnymi: 1863 rok a Ukraina”. Nie zważając na mróz obok plansz wystawowych zebrała się
znaczna liczba ludzi – Ukraińców i Polaków. Wśród zebranych konsul generalny RP Jarosław Drozd,
konsulowie: Marcin Zieniewicz i Jacek Żur, duchowieństwo różnych obrządków z biskupem Leonem Małym
na czele, przedstawiciele rady wojewódzkiej i miejskiej, zastępca mera Lwowa Wasyl Kosiw, ukraińska
inteligencja z poetą Romanem Łubkiwskim i prof. Leonidem Zaszkilniakiem na czele. Przyszli również
przedstawiciele praktycznie wszystkich polskich organizacji działających we Lwowie i prasy lwowskiej.
Organizatorem wystawy poświęconej wydarzeniom Powstania Styczniowego na ziemiach prawobrzeżnej
Ukrainy, była warszawska Fundacja „Polonia – Ruthenia”. Na miejscu, we Lwowie, inicjatywę wsparł
konsulat generalny RP, władze miejskie i wojewódzkie. Patronat medialny przyjęły polskie media lwowskie:
Kurier Galicyjski, Polskie Radio Lwów i Lwowskie Spotkania.
JURIJ SMIRNOW
tekst i zdjęcia
Na 15 planszach przedstawio-
no zebranym bohaterów powstania,
współpracę Polaków i Ukraińców w
powstaniu, ich wzajemną solidarność
we wspólnej walce przeciwko cara-
towi – za „Waszą i naszą wolność”.
Wielu najlepszych synów narodu
ukraińskiego zginęło w tym powsta-
niu lub trafiło na zesłanie na daleką
Syberię. Wielu powstańców po upad-
ku powstania znalazło schronienie w
Galicji, także we Lwowie. Również
wielu Polaków, Ukraińców, a nawet
Niemców i Austriaków z Galicji po-
szło do oddziałów powstańczych
i walczyło w ich szeregach przeciw-
ko wojskom carskim. Na planszach
przedstawiono też twórczość Artura
Grottgera, piewcy powstania w swym
malarstwie. Obok zdjęcia grobów
powstańców na Cmentarzu Łycza-
kowskim we Lwowie, krótkie notatki
gdy oba nasze narody miały wspól-
Dzięciołowski oraz przedstawiciel Fun-
ochotnicy z Galicji. Lwów odgrywał
wszystkich częściach tego państwa,
biograficzne powstańców – Polaków
nego wroga i nie zwracały się ku wa-
dacji Ormiańskiej Jan Abgarowicz.
ważną rolę w organizacji polskiego
również na Ukrainie”.
i Ukraińców. Powstanie Styczniowe
śniom, nieporozumieniom pomiędzy
Przed zebranymi wystąpił znany
państwa podziemnego. Tu działali
Konsul generalny RP Jarosław
było tym wydarzeniem historycznym,
sobą. Łączyła nas jedna idea, jedna
lwowski badacz stosunków polsko-
członkowie Rządu Narodowego. Tu
Drozd w swoim wystąpieniu zapytał
myśl przewodnia – odzyskanie nie-
ukraińskich, profesor Uniwersytetu
powstańcy wracali na leczenie. Tu
sam siebie: „Dlaczego przedstawia-
podległości i zbudowanie wolnego
Lwowskiego Leonid Zaszkilniak. Przy-
wielu z nich znalazło schronienie i
my tę wystawę we Lwowie?” – sam
państwa, federacji trzech narodów
bliżył zebranym historię powstania
osiadło po upadku powstania. Teraz
też dał odpowiedź: „Lwów zawsze
– polskiego, ukraińskiego i litew-
styczniowego i powiedział m.in: „Po-
odwiedzamy ich groby na Cmen-
był centrum wydarzeń w tej części
skiego. O tym świadczył też herb
wstanie Styczniowe 1863-64 roku
tarzu Łyczakowskim, na Górce
Europy. Jeżeli nawet ze względu
używany przez powstańców – herb
było jednym z ogniw długiego łań-
Powstańczej. Powstanie miało też
na ówczesny podział polityczny po-
Rzeczypospolitej Trojga Narodów.
cucha polskich powstań, polskiego
swój wielki wymiar duchowy, było
wstanie wybuchło tylko w zaborze
W polu herbowym były trzy heral-
ruchu o wyzwolenie swego kraju. To
rosyjskim, to Lwów brał w nim też
dyczne znaki – Orzeł Biały, Pogoń
była Rzeczpospolita – państwo pol-
bardzo aktywny udział, udzielił po-
i Archanioł Michał.
sko-litewsko-ukraińskie, federacja
wstańcom znaczącej pomocy. Wiel-
Wśród przybyłych z Warszawy:
tych narodów, wielonarodowościo-
kim wysiłkiem całego społeczeństwa
członek rady Fundacji „Polonia – Ru-
we państwo. Dlatego polski ruch na-
lwowskiego zbierano pieniądze na
thenia” Robert Czyżewski, przedsta-
rodowy miał bardzo głębokie korze-
powstanie,  przerzucano  przez
wiciel fundacji i autor fotografii Rafał
nie i rozumienie jego perspektyw we
granicę broń. Do powstania szli
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie