img
Wołyń – spór o wartości
Niezależne pismo
Polaków na Ukrainie
W roku bieżącym mija 70. rocznica rzezi wołyńskiej. Poruszanie tego
tematu niektórzy publicyści porównują z chwytaniem gołą ręką za roz-
żarzone żelazo. Dlaczego?
nak żadna przyczyna, bez względu
MARCIN ROMER
na jej wagę, nie może być usprawie-
dliwieniem dla sprawców rzezi. Oni
szczególna to próba dla tych,
sami ustawili się poza nawiasem eu-
którym zależy na porozumieniu pol-
ropejskiej cywilizacji chrześcijańskiej.
sko-ukraińskim. W sferze deklaracji
Być może u kanibali byłoby inaczej.
zależy na nim prawie wszystkim.
Niedawno rozmawiałem o Woły-
Często jednak zaraz potem poja-
niu z moim przyjacielem, ukraińskim
wiają się zastrzeżenia. Tak, ale... W
publicystą i historykiem. Nie zamie-
szczególny sposób dotyczy to wyda-
rzam przepraszać nikogo za Wołyń
rzeń z lat czterdziestych ubiegłego
– powiedział. – Niech przepraszają
wieku, w szczególności rzezi na Wo-
ci, którzy czują się związani z ide-
łyniu i w Galicji. Zasada, że ostatnia
ologią, która do tego doprowadzi-
krzywda boli najbardziej działa tu z
ła. Dlaczego mam przepraszać za
żelazną konsekwencją.
zbrodniarzy? Nie czuję z nimi związ-
Pojawiają się próby relatywizacji
ku. Mogę ich tylko potępić.
ocen tych historycznych już wydarzeń.
Zgadzam się z moim przyjacie-
Niektórzy nazywają ją wojną pamięci.
lem. Modny ostatnio zwyczaj prze-
Jest podobno pamięć polska i pamięć
www.kuriergalicyjski.com
praszania w „imieniu narodu” uwa-
ukraińska. Czy aby naprawdę?
żam za co najmniej niefortunny. To
Są fakty. Nieubłagane. Należy je
16–25 kwietnia
na ogół tylko fasada. Mało tego, to
znać i dalej badać. Dziś to zadanie
2013 nr 7 (179)
pułapka, w którą próbuje się wpę-
dla historyków. Nie ma prawdy pol-
dzić współczesne społeczeństwa. To
skiej i prawdy ukraińskiej. Prawda
moralnie dwuznaczna próba rozłoże-
jest jedna. Trzeba ją znać i o niej
klasztory – więzienia
nia odpowiedzialności na wszystkich
mówić. Tylko wtedy mamy szansę,
– s. 12
ich członków i przypisania im jedne-
że to, co się wówczas wydarzyło, ni-
go ideologicznego stygmatu. Próba
gdy więcej się nie powtórzy. Powta-
utrudniająca ocenę faktów i mani-
rzam – to tylko szansa, nie pewność.
pulacja psychologiczna wywołująca
Dlatego nie ma miejsca na półtony
naturalny odruch obronny.
czy skrywanie faktów w imię do-
By pójść dalej, by budować coś
raźnych interesów politycznych czy
Nie zabijaj
wspólnie musimy dokonać oceny
źle pojętych interesów narodowych.
Każde wydarzenie ma swoje przy-
do tego uprawniony. A takie próby
przeszłości, przede wszystkim z
Tylko prawda ma walor oczyszcze-
czyny. Były przyczyny rzezi Ormian,
przecież są. Także dzisiaj. Jedynym
punktu widzenia naszego człowie-
nia. Zbrodnia pozostanie zbrodnią.
wielkiego głodu na Ukrainie, holokau-
antidotum jest prawda, podparta
czeństwa. To nie jest spór o historię.
Człowiek nie ma prawa odbierać
stu. Był ciąg zdarzeń, który zakończył
wiedzą i mocnym kręgosłupem mo-
To spór o wartości. NIE ZABIJAJ - ja-
życia drugiemu człowiekowi. Nie ma
się rzezią na Wołyniu i w Galicji. Jed-
ralnym.
kie to proste i trudne zarazem.
idei czy ideologii, w imię której byłby
Albo droga, albo skandal
Opowieść dziurawej
drogi – s. 16
– Musimy zbudować drogę do samochodowego przejścia granicznego Hruszów – Budomierz,
w przeciwnym wypadku nie uda się uniknąć skandalu międzynarodowego – powiedział prze-
wodniczący Wojewódzkiej Administracji Państwowej Wiktor Szemczuk podczas talk-show
„Widwerta rozmowa” (Szczera rozmowa – tłum.) na „Kanale 24”.
Zamach stanu – s. 20
- Planujemy przeprowadzić pra-
– Fundusze przyznane na re-
ce remontowe na drogach Lwów
mont dróg w obwodzie lwowskim
– Złoczów, Lwów – Radziechów,
powinniśmy wykorzystać przede
Skole – Żółkiew, Drohobycz – Sam-
wszystkim na tych odcinkach, które
bor, Sambor – Użhorod, Iwano-
jeszcze nie zostały dobudowane.
Frankiwsk na odcinku drogi Lwów
Brak nam 3 km drogi z Hruszowa
– Bóbrka, Stryj – Czerniowce, Stryj
do Budomierza, gdzie znajduje się
– Czerniowce – Mamalyga na odcin-
przejście graniczne między Polską
ku drogi Morszyn – Stryj – mówi Jurij
i Ukrainą, – opowiada Szemczuk.
Tarasowycz, dyrektor Lwowskiego
– Historia z przejściem Hruszów–
Wojewódzkiego Autodoru.
Budomierz ciągnie się już trzeci rok
Wojewoda lwowski twierdzi, że
i jeśli w tym roku droga nie zostanie
w ubiegłym roku „odmyto” (skradzio-
ukończona, stracimy twarz przed
no – red.) 40 mln UAH przeznaczo-
partnerami z Polski – dodaje prze-
nych na remont dróg. W tym miejscu
wodniczący Wojewódzkiej Admini-
Seks po huculsku – s. 29
warto zaznaczyć, iż wyremontowaną
stracji Państwowej.
niedawno drogę Lwów – Tarnopol
Tymczasem z Lwowskiego Wo-
Wiktor Szemczuk, w komentarzu
Syrotynśkyj podkreśla, że zostały
kierowcy nazwali „poligonem”.
jewódzkiego Autodoru (urząd nad-
dla zaxid.netu mówił, że stan dróg
przepuszczone 2 lub 3 terminy roz-
Przewodniczący Zarządu Dróg
zorujący budowę i remonty dróg)
w obwodzie lwowskim jest kwestią
poczęcia  gruntownych remontów
Wojewódzkich Taras Syrotynśkyj
przychodzą raporty o tym, że na
bezpieczeństwa narodowego.
na drogach. W tej chwili dokładnych
twierdzi, że w 2013 r. na remont
drodze Hruszów– Budomierz już
remontów potrzebuje ok. 8 tys. km.
i utrzymanie dróg o krajowym i lo-
zaczęto prace związane z łataniem
źródło: zaxid.net
Wcześniej, przewodniczący Wo-
kalnym znaczeniu, obwód lwowski
dziur i w ciągu miesiąca wszystko
jewódzkiejAdministracji Państwowej
potrzebuje w sumie 2,2 mld UAH.
powinno być gotowe.
www.kuriergalicyjski.com – internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie