img
Niezależne pismo
Współpraca regionalna
Polaków na Ukrainie
Polski i Ukrainy – próba diagnozy
11 czerwca br. w miejscowości Jaremcze odbyło się XI spotkanie Polsko-Ukraińskiej
Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej. W spotka-
niu udział wzięli dyplomaci obu państw.
saBIna RÓŻyCKa
tekst i zdjęcia
- Rada podejmuje decyzje w
kluczowych pytaniach współpracy
międzyregionalnej, określa ogólne
tendencje rozwoju i zasady działa-
nia, przekazuje propozycje do odpo-
wiednich urzędów w obu państwach,
opracowuje programy działania, które
są skierowane na rozwój współpracy
w wymiarze transgranicznym i między-
regionalnym na poziomie województw
Polski i Ukrainy – wyjaśnił ukraiński
wiceminister spraw zagranicznych
Wiktor Majko. – W składzie Rady dzia-
łają poszczególne komisje ds. spraw
przejść granicznych i infrastruktury,
www.kuriergalicyjski.com
rozwoju infrastruktury komunikacyj-
nej przygranicznych regionów Polski
14–27 czerwca
Wiceminister Ukrainy Wiktor Majko (od lewej) i ambasador Ukrainy w Polsce Markijan
i Ukrainy, planowania przestrzenne-
Malski
2013 nr 11 (183)
go i współpracy transgranicznej.
W czasie spotkania strony oce-
Strona polska ma nadzieję, że po
ska, ma zobowiązania jako członek
będą koordynowane działania i wy-
niły dotychczasową pracę i określiły
stronie ukraińskiej dołożone będą
Unii Europejskiej – powiedział Wiktor
syłani ratownicy.
Wołyńskie manowce
plan działań Komisji, również w za-
wszelkie starania, aby zbudować dro-
Majko. – Polska nie może działać na
– s. 3
kresie ratownictwa i ochrony ludno-
gę dojazdową do przejścia Budomierz
własną rękę prowadząc politykę wi-
z województwa
ści w warunkach nadzwyczajnych
-Hruszów. Należy to zrobić, aby nie
zową w stosunku do Ukrainy. Swoje
do Instytutu Karpat
zagrożeń. Omawiano też problemy
zerwać terminów otwarcia przejścia.
działania musi uzgadniać z Brukselą.
Współpraca międzyregionalna,
dotyczące wykorzystania funduszy
Polsko-ukraińska międzyrządo-
UE może tej propozycji nie poprzeć.
przede wszystkim z Polską, od daw-
europejskich, dokonano przeglądu
wa rada koordynacyjna ds. współpra-
Jednak Polska jest naszym najwięk-
na jest priorytetem na Przykarpaciu.
materiałów informacyjnych „Infostat
cy międzyregionalnej z satysfakcją
szym sojusznikiem politycznym. Je-
Dzięki wspólnym działaniom ze stro-
Ukraina-Polska” i prezentację pol-
przyjęła decyzję Gabinetu Ministrów
śli chodzi o gospodarkę, to należy
ną polską w regionie zrobiono już
skich i ukraińskich projektów, które
Ukrainy o stworzeniu przejścia gra-
kontynuować i realizować projekty
bardzo wiele. – Z inicjatywy władz
są realizowane w woj. iwano-fran-
nicznego Malchowice – Niżankowice.
inwestycyjne. Będziemy rozmawiać
województwa podkarpackiego wła-
kiwskim.
Strona polska podjęła już prace pro-
o rozszerzeniu udziału firm ukraiń-
dze administracjyjne województwa
jektowe nowego przejścia graniczne-
skich na Giełdzie Papierów Warto-
iwano-frankiwskiego stały się współ-
go. Zwiększona zostanie ilość osób
ściowych w Warszawie. Na razie na
założycielem Instytutu Karpat. Jest
współpraca na granicy
- Ukraina jest partnerem strate-
zatrudnionych na pieszym przejściu
jej parkiecie jest 11 firm ukraińskich.
to organizacja, która ma za zadanie
Biały anioł – s. 18
gicznym i trudno wymienić dziedziny
Szegini – Medyka. Aby usprawnić
Jest to swego rodzaju straż przednia.
wdrażanie wspólnych projektów w
Euroregionie Karpaty – podkreślił
wicegubernator Przykarpacia Ro-
man Iwanicki. – Przecież te góry są
naszym wspólnym bogactwem, po-
nosimy za nią wspólną odpowiedzial-
ność. Istnieje polsko-ukraiński pro-
jekt uniwersytetów – Warszawskiego
i Przykarpackiego, dzięki któremu
zostanie odbudowane dawne obser-
watorium astronomiczne na górze Pop
Iwan. Powstanie tam centrum badań
a teraz ja! – s. 21
meteorologicznych, sejsmologicznych,
biologicznych i ekologicznych dla na-
ukowców z obu państw.
Iwanicki zwrócił się z apelem do
rady koordynacyjnej o wspieranie
realizacji tego projektu i uznanie go
za priorytetowy.
na pytania dziennikarzy odpowiada wiceminister RP Piotr stachańczyk (od prawej). tłu-
Podczas spotkania uczestni-
maczy zastępca ambasadora RP na Ukrainie Dariusz górczyński
cy podkreślali, że przedstawiciele
w których nie współpracujemy – mó-
ruch graniczny należy przeprowadzić
Oprócz tego współpracujemy, reali-
Przykarpacia są stałymi uczestni-
wił Piotr Stachańczyk, wiceminister
badania przepraw mostowych po-
zując społeczno-kulturalne projekty.
kami imprez organizowanych przez
spraw zagranicznych RP. – Mamy
między Jahodynem i Dorohuskiem
Jest to zrozumiałe, bo jednoczy nas
Polsko-Ukraińską  Izbę  Gospo-
wspólną granicę, należy poprawiać
i Uściługiem a Zosinem. Na tym ostat-
wspólna historia.
darczą. Dla regionu ważne są też
i rozwijać jej infastrukturę. Mamy
nim należałoby przebudować most na
Ostatnio Polska i Ukraina są po-
doświadczenia Polski w wydobyciu
niedźwiedź litewski
już konkretne osiągnięcia. Do końca
rzece Bug.
szkodowane przez powodzie. Strona
gazu łupkowego, które znacznie
2013 roku planujemy rozdzielenie
ukraińska zaproponowała wspólne
wyprzedzają ukraińskie. Wiceguber-
– s. 28
ruchu osobowego i towarowego na
działania na szczeblu międzyrzą-
nator podkreślił, że na Przykarpaciu
Wizy, kultura i powodzie
przejściu Krakowiec-Korczowa. Na-
Dla mieszkańców Ukrainy pew-
dowym, w celu niesienia pomocy
działa juz 119 przedsiębiorstw zało-
leży rozpatrzeć celowość budowy
nym pocieszeniem może być fakt, że
ofiarom klęsk żywiołowych. Ma być
żonych przez polskich inwestorów.
odcinka drogi M-10 po stronie ukra-
prowadzone są rozmowy ze stroną
stworzona grupa robocza i oddział
To głównie mały biznes. Dominuje
ińskiej. Osiągnięciem jest też plano-
polską o skasowaniu ruchu wizowe-
ratownictwa, który będzie przerzuca-
przemysł chemiczny, obróbka drew-
wane na koniec 2013 roku otwarcie
go. – Strona ukraińska wypowiada
ny na tereny zagrożone powodziami.
na, przemysł lekki, spożywczy i rol-
przejścia Budomierz-Hruszów, a na
swoje oczekiwania, a Polska idzie
Centra dowodzenia będą się mieści-
nictwo. Ilość przedsiębiorstw rośnie
rok 2014 – Uhrynów-Dołhobyczów.
nam na rękę. Rozumiemy, że Pol-
ły w stolicach obu państw. Stamtąd
z roku na rok.
www.kuriergalicyjski.com – internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie