img
Przeszłość nie musi
Niezależne pismo
Polaków na Ukrainie
dzielić na zawsze
Przeszłość, najbardziej nawet dramatyczna, nie musi dzielić na zawsze. Uczciwie
potraktowana może służyć pojednaniu i współpracy naszych narodów i naszych
dwóch niepodległych państw – powiedział prezydent RP Bronisław Komorowski
w Łucku, na Ukrainie podczas uroczystości upamiętniających ofiary zbrodni wołyńskiej.
Prezydent Bronisław Komorow-
ski wziął udział we mszy świętej w
intencji ofiar zbrodni wołyńskiej, która
została odprawiona w katedrze pod
wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła
w Łucku.
- Pojednanie oparte na prawdzie
pozwoli stawiać to, co jednoczy, o
wiele wyżej niż to, co jest źródłem
podziałów i nieufności. Warto pa-
miętać, że z konfliktów polsko-ukra-
ińskich zawsze korzystał ktoś trzeci,
ktoś kto zawsze czyhał na naszą
www.kuriergalicyjski.com
niepodległość, na naszą wolność –
zaznaczył prezydent RP.
- Razem oddajemy hołd wszyst-
16 lipca –
kim pomordowanym. Razem prze-
15 sierpnia 2013
praszamy Boga za zbrodnie i krzyw-
nr 13–14
dy prostymi słowami: „Odpuść nam
nasze winy, jako i my odpuszczamy
(185–186)
naszym winowajcom” – mówił Bro-
nisław Komorowski. – Jesteśmy tu
razem w odpowiedzi na wezwanie
Podróże w nieznane
skierowane do wszystkich Polaków
– s. 20
i do wszystkich Ukraińców o chrze-
ścijańskie dzieło pojednania – dodał.
Prezydent RP Bronisław Komorowski i metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki
Prezydent wspomniał o niedaw-
od zagłady sąsiadów, pomimo sza-
zydenta Jaromir Sokołowski, doradcy
tyle dobrych intencji o bliskiej współ-
no podpisanej deklaracji arcypasterzy
lejącej wokół narodowej nienawi-
prezydenta Tomasz Nałęcz i Henryk
pracy między narodami i niepodległy-
czterech Kościołów: rzymskokatolic-
ści. – To prawdziwi bohaterowie. To
Wujec, a także wicemarszałek Sejmu
mi państwami – podkreślił.
kiego i greckokatolickiego w Polsce,
prawdziwi wielcy ludzie. Ich postawa
Cezary Grabarczyk, wiceminister
Wspomniał, że przed II wojną
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolic-
powinna być dla nas inspiracją i dro-
spraw zagranicznych Katarzyna
światową Kisielin był ciekawą miej-
kiego i Kościoła rzymskokatolickiego
gowskazem. Tak, byśmy z odwagą
Pełczyńska-Nałęcz, sekretarz Rady
scowością, w której żyło ok. 1200 ludzi.
na Ukrainie.
Obrona Huty Stepańskiej
otworzyli: umysły – na prawdę, a ser-
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
– Życie toczyło się tu ciekawie i czasa-
- Ta wspólna deklaracja o pojed-
ca – na przebaczenie – podkreślił.
Andrzej Krzysztof Kunert, senatoro-
mi bardzo pogodnie. Dzisiaj zniknęła
naniu polsko – ukraińskim na gruncie
– s. 30
Bronisław Komorowski dodał,
wie, krewni ofiar i żołnierze 27 Wołyń-
cała społeczność, zniknął cały dorobek
Kościołów jest wydarzeniem niezwy-
Sekrety słodkiej Dudu
że we wspólnej modlitwie trzeba też
skiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
wielu, wielu pokoleń. Dzisiaj mamy nie
kle ważnym, a może stać się prze-
– s. 36
pamiętać o tych Ukraińcach, którzy w
Władze ukraińskie reprezento-
miasteczko, a resztki wspomnień po
łomowym wydarzeniem, o ile jego
ramach zbiorowej odpowiedzialności
wał wicepremier Ukrainy Kostiantyn
okresie tamtej świetności – powiedział.
treść dotrze do szerokich rzesz wier-
za cudze zbrodnie padli ofiarą strasz-
Hryszczenko.
Prezydent zaznaczył, że o zbrodni
nych na Ukrainie i w Polsce - ocenił
nego wojennego prawa odwetu z rąk
Prezydent Bronisław Komorow-
wołyńskiej powinno się mówić językiem
Bronisław Komorowski.
polskich na całym obszarze objętym
ski, wraz z wicepremierem Ukrainy
biskupów. – W sercach różne rzeczy
- Jeśli zostanie głęboko przeżyta i
konfliktem i walką narodów.
Kostiantynem Hryszczenko, odwiedził
grają i różne myśli się kłębią, a rozum
głęboko przemyślana, jest tego warta
Prezydent podkreślał, że Po-
w niedzielę po południu Kisielin na
podpowiada, aby mówić językiem bi-
- podkreślił. Zaznaczył, że deklaracja
lacy i Ukraińcy są sobie potrzebni.
Ukrainie, by oddać hołd zamordowa-
skupów. I radziłbym wszystkim naśla-
otwarcie i prawdziwie mówi o zbrod-
- Wspólnota celów i interesów jest
nym tam Polakom. Obaj politycy zło-
dować ten język i na Ukrainie, i w Pol-
niach na Wołyniu; przywołuje wy-
najlepszą gwarancją naszej ścisłej
żyli wieńce na mogile zamordowanych
sce. To nie sztuka wzajemnie się ranić
darzenia z 11 lipca 1943 roku i głosi
współpracy. Wymaga ona jednak
przez oddział UPA 11 lipca 1943 roku
słowami, sztuką jest po najcięższych
jednoznacznie, że ofiarami „zbrodni i
szczerego pojednania, także trud-
ok. 90 Polaków, w tym kobiet i dzieci.
doświadczeniach zbrodni działać na
czystek etnicznych stały się dziesiątki
nego przebaczenia krzywd wyrzą-
Odwiedzili również ruiny kościoła, w
rzecz lepszej przyszłości – powiedział.
tysięcy niewinnych osób, w tym ko-
dzonych dawniej. Wymaga wyba-
którym Polacy zostali zabici.
W delegacji był także kompozy-
biet, dzieci i starców, przede wszyst-
czenia i pojednania na fundamencie
- To miejsce przemawia swoim
tor Krzesimir Dębski, którego kilku-
kim Polaków, ale także Ukraińców
bolesnej i smutnej prawdy! Musimy
wyglądem, jest związane z drama-
nastu członków rodziny zginęło w
oraz tych, którzy ratowali zagrożo-
Weekend z szamanem
jednak udźwignąć ciężar tej prawdy i
tem zbrodni 11 lipca 1943 roku, której
Kisielinie.
nych sąsiadów i krewnych”.
– s. 44
my Polacy, i Wy Ukraińcy. Muszą ją
ofiarą padli tu, w tym kościele bardzo
Prezydent poinformował, że roz-
Prezydent mówił, że dzisiaj nie-
udźwignąć wszyscy, którzy pragną
liczni Polacy – mówił Bronisław Ko-
mawiał z przedstawicielami władz
zbędne jest godne upamiętnienie
dobrego sąsiedztwa, bezpiecznej
morowski dziennikarzom.
Ukrainy, aby w tym miejscu w przy-
ofiar w miejscach ich śmierci i cierpie-
i pomyślnej przyszłości naszych na-
- To dobre miejsce, aby powie-
szłości odbył się koncert żałobny w
nia. Wyraził wdzięczność tym, którzy
rodów – akcentował.
dzieć, że ta nieszczęsna ziemia wo-
wykonaniu Krzesimira Dębskiego.
już upamiętnili miejsca kaźni na Woły-
Niedzielną mszę św. w intencji ofiar
łyńska przeżyła tyle dramatów, tyle
– Koncert, który byłby skierowany w
niu i w Polsce, upamiętnili z potrzeby
zbrodni wołyńskiej odprawił nuncjusz
strasznych rzeczy, tyle zbrodni, tyle
stronę pamięci o tych, którzy zginęli,
serca, z potrzeby polskiego i ukraiń-
apostolski na Ukrainie Thomas Edward
nieszczęścia ludzkiego, także ludz-
ale też w stronę tych, którzy chcą dzi-
skiego serca. – Wciąż jednak – dodał
Gullickson. Homilię wygłosił metropo-
kiej nienawiści do siebie. W tym miej-
siaj – ponad tą zbrodnią – budować
Bronisław Komorowski – wiele ofiar
lita lwowski Mieczysław Mokrzycki.
scu powinniśmy wszyscy w sposób
lepszą przyszłość naszych narodów
spoczywa w niezidentyfikowanych,
Uroczystość zorganizował Ko-
bardzo głęboki przeżyć te wszystkie
– zaznaczył Bronisław Komorowski.
bezimiennych dołach śmierci. Wciąż
ściół rzymskokatolicki na Ukrainie.
doświadczenia i sobie nawzajem
W Kisielinie Bronisław Komo-
czekają tam na chrześcijański pochó-
Zostali na nią zaproszeni także
obiecać, że potrafimy przejść nad
rowski złożył też kwiaty na mogile
wek. Czekają też ich rodziny, by móc
przedstawiciele innych Kościołów
tymi dramatami – nie poprzez zapo-
Ukraińców i Żydów zabitych przez
nareszcie modlić się nad mogiłami
działających na Wołyniu. Obecni byli
mnienie, ale przez głęboką refleksję,
niemieckich okupantów. Prezydent
najbliższych o spokój ich duszy.
przedstawiciele Ukraińskiego Kościo-
głębokie zakorzenianie w prawdzie,
upamiętnił też ofiary ukraińskich na-
Prezydent wskazywał, że szcze-
ła Greckokatolickiego.
które zawsze boli, ale jednak ludzi
cjonalistów w nieistniejącej już dziś
gólnym szacunkiem trzeba otoczyć
W polskiej delegacji byli m.in.
wyzwala – do tego etapu w relacjach
miejscowości Rudnia.
pamięć tych Ukraińców i tych Pola-
prezydent.pl
podsekretarz Stanu w Kancelarii Pre-
polsko-ukraińskich, gdzie jest dzisiaj
ków, którzy ryzykując życie, ratowali
www.kuriergalicyjski.com – internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie