img
Wróżenie z fusów
Niezależne pismo
Polaków na Ukrainie
Prezydentowi Janukowyczowi udało się to, czego od wielu lat nie dokonał żaden polityk. Miano-
wicie na pięć minut przed wileńskim szczytem trzyma w szachu całą rzeszę analityków, dzienni-
karzy i rzecz jasna polityków, każąc im powtarzać wyświechtane frazesy, powielać bliźniaczo do
siebie podobne teksty i przypuszczenia, a do tego wróżyć z fusów.
nak nie wykona on kroku w którąś ze
przywódców tym, że jeśli nie wysu-
Wilnie nie zapadną żadne decyzje,
AGNIESZKA SAWICZ tekst
stron.
płają pewnych kwot ze wspólnej kie-
obie strony zostawiły sobie czas do
WojCIECh jANKoWSKI
Strona rosyjska z pozoru jest
szeni, to potencjalny ogromny rynek
grudnia, aby ostatecznie podjąć de-
zdjęcie
bliższa. Wieloletnie powiązania, sku-
zbytu zostanie oddzielony może nie
cyzje. Kijów może wynegocjować po-
Wypowiedzi ukazujące się w me-
teczne szantaże, mniej lub bardziej
żelazną, ale na pewno szklaną kur-
trzebne mu do łatania budżetowych
diach z lekka tylko różnią się między
zawoalowane obietnice i naciski, a
tyną. Z drugiej strony, dopijając kawę
dziur pieniądze, a Bruksela może do
sobą. Nikt chyba nie chce dobitnie
przede wszystkim pogawędki z Wła-
i spoglądając na układankę z fusów
tej pory zrozumie, że z tym partne-
powiedzieć, że prezydent Ukrainy
dimirem Władimirowiczem Putinem,
na dnie filiżanki, możemy gdybać, że
rem należało od rozmów o finansach
obierze jedną, konkretną drogę, bo
mogą tę bliskość jeszcze spotęgo-
tak naprawdę mamy tu raczej do czy-
rozpocząć negocjacje.
kto wie – może w każdej chwili zasko-
wać. Może nie od razu Ukrainie było-
nienia z farsą. Grający w niej główną
Analitycy będą w najbliższym
czy nas jakąś polityczną woltą? Dla-
by wtedy spieszno do unii celnej, ale
rolę prezydent, który musiał przecież
czasie obserwować potencjalne
tego kolejne osoby lawirują pomiędzy
pozostałaby w dobrze znanym miej-
wiedzieć, że obywatele wyjdą na
zmiany na stanowisku premiera. Je-
opcją prorosyjską i prounijną, a co
scu na geopolitycznej mapie konty-
ulice, wykorzysta protesty i mnożą-
śli one nie nastąpią są małe szan-
niektórzy rozważają, czy Kijów może
nentu i zagwarantowałaby spokojny
ce się majdany, aby usprawiedliwić
se, by przerwać tasiemcowy serial
nadal trwać w zawieszeniu między
sen kremlowskim włodarzom, a przez
przed Rosją podpisanie umowy sto-
o zbliżeniu (z kimkolwiek by ono nie
tymi dwoma światami i realizować
to i własnym producentom słodyczy,
warzyszeniowej z UE.
było). Mykoła Azarow będzie praw-
swą przedziwną „trzecią drogę”.
i odbiorcom gazu. Trzeba się jednak
Intryga to zawiła i wielopoziomo-
dopodobnie nerwowo spoglądał w
Wiktor Janukowycz sprawia wra-
zastanowić, czy prezydent Januko-
wa, ale pomyślmy – w trosce o do-
stronę Janukowycza i rozważał, czy
żenie, że ta ostatnia wersja byłaby
wycz może nie być świadomym tego,
bro narodu, wychodząc naprzeciw
jego miejsca nie zajmie Wiktor Me-
mu najbliższa. Nie ryzykując eska-
że jeśli teraz ugnie się pod moskiew-
jego woli i oczekiwaniom, chcąc dla
dwedczuk. Gdy tak się stanie Kijów
www.kuriergalicyjski.com
lacji niechęci względem jego osoby,
skimi argumentami, to nie pozostanie
Ukraińców jak najlepiej, prezydent
przestanie ukrywać prorosyjskie
i tak rosnącej w ostatnich dniach w
mu już nic innego, jak wciąż słuchać
uda się do Wilna i złoży stosowne
ciągoty. A jeżeli ktoś inny miałby zo-
29 listopada–
społeczeństwie, mógłby podtrzymać
wskazówek płynących z Kremla i tar-
podpisy, a Moskwa będzie zmuszo-
stać nowym premierem? Cóż, wte-
poprawne relacje z Moskwą, nie-
gować się o ceny gazu.
na spojrzeć na ten fakt jak na gest
dy przyglądając się jego sylwetce
16 grudnia 2013
nr 22 (194)
Impresje z Majdanu
– s. 4
Ze Lwowa do Lublina
– s. 14
Jeśli szantaż okaże się skutecz-
specjalnie tracąc na stosunkach z
prawdziwego ojca narodu. Może
będziemy znów prorokować, co też
ny to Rosjanie będą go kontynu-
Brukselą. Z jednej strony ukraińscy
nawet wzruszona uroni łzę. A Janu-
zmiana ta może zwiastować.
ować. Uczciliśmy niedawno na Ukra-
przedsiębiorcy nadal mieliby przed
kowycz wygra i dobre relacje z Unią
A na majdanach w całym kraju
Ubi Leones – s. 17
inie rocznicę Wielkiego Głodu, który
sobą otwarte drzwi na rosyjski ry-
Europejską, i naprawi swój błąd,
obywatele będą bohaterami tej no-
w latach 1932-33 zabił co najmniej
nek. Z drugiej tracić, wedle oceny
przychylając się do woli protestują-
wej, dziwnej rewolucji. Rewolucji,
4,5 miliona osób. Może warto przy
prezydenta, nie ma czego, bo Unia
cych przeciwko wcześniejszej decy-
w której akcentują swoje prawa,
tej okazji wspomnieć, że nie był to
Europejska niczego Ukrainie nie za-
zji o zerwaniu rozmów.
odżegnując się od polityków. Bo-
pierwszy głód, a ponowne wprowa-
gwarantowała. Głowa państwa wy-
W przeciwnym razie wciąż po-
haterami, których wierne rządowi
dzenie w życie metod, które przete-
pomina, iż jego ojczyzna nie dostała
trzeba całego arsenału wróżebnych
media przedstawiają jako młodych
stowano już w latach 1921-23. Tylko
ani solidnego zastrzyku gotówki, ani
akcesoriów, aby pojąć, jak na dłuższą
gniewnych, studentów, którzy może
wprowadzono je w o wiele bardziej
wyjątkowo atrakcyjnych kredytów,
metę Wiktor Janukowycz zamierza
i są przyszłością narodu, ale nie są
drastyczny sposób.
ani wiarygodnych obietnic, że może
realizować swą politykę. Trudno uwie-
tak poważnymi osobami jak robot-
Wiktor Janukowycz powinien
na unijne pieniądze liczyć.
rzyć, iż nie wie, że właśnie kopie grób
nicy, aby musieć ich słuchać. Ot,
zatem wyciągnąć z tego faktu naukę
Na dłuższą jednak metę to trwa-
kolejnej kadencji swej prezydentury.
młodość ma swoje prawa, musi się
i pamiętać, że stara szkoła może raz
nie „pomiędzy” może okazać się
Co w takim razie zamierza zrobić?
wyszumieć – choćby w rewolucji od-
jeszcze zadziałać, a za jedną groźbą
jednak trwaniem między młotem a
Bo dobrze jest wierzyć, że poprzez
bywającej się pod hasłami zbliżenia
pójdą kolejne. Jeśli dodać do tego
kowadłem, z nadzieją, że jedno się
wstrzymanie przygotowań do podpi-
z Unią Europejską, lecz nie pod unij-
protestujące na ulicach ukraińskich
nie usunie spod nóg, a drugie nie
sania umowy stowarzyszeniowej nie
nymi flagami. Tych na majdanach
miast tysiące ludzi może powinien
spadnie z hukiem na głowę. Janu-
kupił sobie prezydenckiego fotela od
jest bardzo mało, stanowią towar
jednak zwrócić się w stronę Zacho-
kowycz jako człowiek bez wątpienia
Rosjan. Gdyby tak się stało Ukrainę
deficytowy. Dlatego demonstran-
du?
myślący, a przy tym otoczony rze-
czeka bardzo trudny czas walki o to,
ci mówią o Unii stojąc pod flagami
szą doradców, zdaje sobie z tego
W tym przypadku możemy proro-
Ukrainy. Integracja nad Dnieprem
by nie stać się drugą Białorusią.
sprawę. I w tym miejscu, świadomi
kować, że Kijów chce tylko wywrzeć
ma swoje własne barwy. Niby bliskie
***
rozterek, jakie mogą dręczyć prezy-
nacisk na Brukselę i cała ta gra jest
barwom Unii Europejskiej, a jednak
Tymczasem jednak nic nie zosta-
denta, analitycy rozważają, czy jed-
obliczona na postraszenie unijnych
jakby nieco inne.
ło przypieczętowane. Nawet, jeśli w
www.kuriergalicyjski.com – internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie