img
Niezależne pismo
RADIO WNET wśród laureatów
Polaków na Ukrainie
Nagrody Pojednania
Polsko-Ukraińskiego
W Warszawie, w Łazienkach Królewskich wręczono
Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego. W tym roku
otrzymali je Paweł Kowal, prof. leonid Zaszkilniak,
Hromadske TV oraz radio Wnet z Warszawy. Nagro-
dzone radio jest partnerem Kuriera Galicyjskiego od
czterech lat. Uroczystości przewodniczył zwierzchnik
Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup
większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk.
www.kuriergalicyjski.com
16–29 czerwca 2015
nr 11 (231)
Dni Europy w Drohobyczu
Konstanty Czawaga
Eugeniusz Sało
s. 4
Skazany na teatr
Krzysztof Szymański
s. 17
Wojciech Jankowski (od lewej) i Paweł Bobołowicz
Jan Paweł II, prof. Jerzy Kłoczowski,
porozumienie między krajami. Po
AlBerT IWAńSKI
Lwowianka w Wilnie.
prof. Adam Daniel Rotfeld, redakcja
raz pierwszy Nagroda Pojednania
Bożena Rafalska (1949–
„Tygodnika Powszechnego”, reżyser
Spotkanie poprowadził dzienni-
nadana została w czerwcu 2001 r.
2015)
Jerzy Hoffman, Fundacja św. Wło-
karz Krzysztof Ziemiec. Wśród gości
przez Ojca Świętego Jana Pawła II,
Romuald Mieczkowski
dzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej
byli m.in.: marszałek Senatu Bogdan
podczas jego wizyty we Lwowie – za
s. 19
oraz Instytut Polski w Kijowie, Prezy-
Borusewicz, były szef MSZ, współ-
wybitne osiągnięcia na drodze po-
dium Konferencji Episkopatu Polski,
przewodniczący Polsko-Rosyjskiej
jednania między narodem polskim
Uniwersytet Narodowy „Kijowsko-
Grupy ds. Trudnych prof. Adam Da-
i ukraińskim. Z rąk Ojca Świętego
Mohylańska Akademia” i Katolicka
niel Rotfeld i dyrektor Instytutu Ada-
nagrodę otrzymali wówczas: były
Agencja Informacyjna.
ma Mickiewicza Paweł Potoroczyn.
wójt Mariampola przed 1945 r. – Bro-
Nagroda przyznawana jest od
Uroczystość odbyła się 9 czerwca
nisław Jarosławski i Wołodymyr Ho-
w Podchorążówce, w Łazienkach Kró-
2001 r. przez Kapitułę Pojednania
łowczak – ówczesny wójt Mariampo-
lewskich. Nagrodę przyznaje Kapituła
Polsko-Ukraińskiego, w skład której
la. 26 sierpnia 2007 r. w Mariampolu,
Nagrody Pojednania Polsko-Ukrain-
wchodzą znane osobistości z Polski
niewielkim miasteczku niedaleko
skiego, która istnieje od 1999 roku. W
i Ukrainy, a także przedstawiciele Ko-
Stanisławowa (dzisiejszego Iwano-
jej skład wchodzą m.in.: abp Świato-
ściołów prawosławnego i rzymskoka-
Frankiwska) odbyła się doniosła
sław Szewczuk, zwierzchnik Ukraiń-
tolickiego. Statuetkę przedstawiającą
uroczystość odsłonięcia i poświęce-
skiego Kościoła Greckokatolickiego,
mak i bławat – symbolizujące oba
nia Pomnika Pojednania. Za wzór
kardynałowie Lubomyr Huzar, Henryk
narody – otrzymują osoby rzetelnie
pomnika posłużyła właśnie wręczona
Pomnik Pojednania Polsko-
ukazujące trudną historię polsko-
Gulbinowicz, Stanisław Dziwisz. Do-
przez papieża statuetka.
Ukraińskiego w Mariampolu
ukraińską i budujące w ten sposób
tychczas laureatami byli m.in.: św.
(Ukraina)
www.kuriergalicyjski.com – internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie