img
Niezależne pismo
Jarosław Drozd kończy swą misję na Ukrainie
Polaków na Ukrainie
Do kraju wróci z tarczą!
Z okazji zbliżającego się zakończenia misji dyplomatycznej na Ukrainie,
konsul generalny RP we Lwowie, Jarosław Drozd zaprosił miejscowych
działaczy organizacji polskich, przedstawicieli duchowieństwa, a także
swych współpracowników, na spotkanie pożegnalne, które odbyło się
w Konsulacie RP 12 października 2015 roku.
KONSTANTY CZAWAGA,
WOJCIECH JANKOWSKI
Spotkanie rozpoczęła prezen-
tacja trzeciego wydania monografii
polskiego konsulatu we Lwowie „Pol-
ski konsulat we Lwowie 1987-2012”.
Prezentację książki poprowadził kon-
sul Marcin Zieniewicz. Uczestniczyli
Jarosław Drozd, konsul generalny
oraz Bernard Nowak, pisarz i wydaw-
ca – szef wydawnictwa Test.
Otworzył spotkanie konsul Mar-
cin Zieniewicz, który zebrał i opra-
cował materiały do książki. Marcin
www.kuriergalicyjski.com
Zieniewicz zaznaczył, że książka
zawiera wspomnienia wszystkich
16–29 października
kierowników polskiej misji dyplo-
2015 nr 19 (239)
matycznej we Lwowie. Niestety w
dwóch przypadkach są to wspo-
mnienia o konsulach już nieżyją-
Czy Mościska mogą
cych. Polska placówka we Lwowie
Beata Drozd, Jarosław Drozd, Marcin Zieniewicz
dogonić Przemyśl?
na początku była agencją konsu-
Pierwsze wydanie ukazało się
przedstawiciela MSZ Ukrainy we
teresowanie publikacją i pozytywne
larną. Została założona jeszcze
z prezydentem Przemyśla,
z okazji jubileuszu 25-lecia polskiej
Lwowie Wiaczesława Wojnarow-
sygnały zarówno od czytelników
w PRL, w 1987 roku. Na jej czele
Robertem Chomą
placówki dyplomatycznej we Lwo-
skiego, konsula Marcina Zieniewi-
z Ukrainy, jak i z Polski zachęciły
stał Włodzimierz Woskowski. W
rozmawiał
wie. Monografia została opatrzona
cza oraz historyka z UAM w Po-
wydawców do drugiego wydania w
1993 otwarto Konsulat Generalny.
Konstanty Czawaga
wstępem konsula generalnego Ja-
znaniu Agnieszki Sawicz. Książka
języku polskim, uzupełnionego i po-
Pierwszym konsulem generalnym
s. 8
rosława Drozda, arcybiskupa lwow-
doczekała się także ukraińskiego
szerzonego.
był Henryk Litwin, dzisiejszy amba-
skiego Mieczysława Mokrzyckiego,
wydania w roku 2013. Wielkie zain-
sador RP w Kijowie.
dokończenie na s. 2
Upamiętnienie Sojuszu Piłsudski – Petlura w Żytomierzu
6 października br. w centrum Żytomierza, na fasadzie budynku kina „Ukraina” odsłonięto tablicę
upamiętniającą sojusz marszałka Józefa Piłsudskiego i atamana Symona Petlury. W foyer kina
umieszczono również wykonaną z brązu płaskorzeźbę Józefa Piłsudskiego. Organizatorem przed-
sięwzięcia było Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie, przy wsparciu Fundacji
Ślad Katynia
„Wolność i Demokracja”.
w Krzywym Rogu
Antoni Stefanowicz, prezes Związku
EUGENIUSZ SAŁO
Włodzimierz Dumański
Polaków na Ukrainie.
tekst i zdjęcie
s. 22
- Powinniśmy nadal wspólnie
W uroczystości udział wzięli: Ka-
otwierać tę historię i pamiętać, że
rol Jazowski, przedstawiciel Amba-
było coś w tej historii, co nas łączy-
sady RP w Kijowie, konsul Wojciech
ło. Wspólnie walczyliśmy o naszą i
Mrozowski z Konsulatu Generalnego
waszą wolność. Przecież wspólnie
RP w Winnicy, prof. Bohdan Hud z
stawiliśmy czoła inwazji bolszewi-
Uniwersytetu Lwowskiego, Antoni
zmu w całej Europie. I właśnie takie
Stefanowicz, prezes Związku Po-
wydarzenia jak dzisiaj w Żytomierzu
laków na Ukrainie, Jerzy Wójcicki,
są wyjątkowo ważne – powiedział
Nad morze do Odessy
prezes Stowarzyszenia „Kresowia-
prof. Bohdan Hud z Uniwersytetu
Dmytro Antoniuk
cy” i redaktor naczelny „Słowa Pol-
Lwowskiego.
s. 28
skiego” w Winnicy, Jurij Rudnicki,
- Na tej tablicy widzimy razem
publicysta z Kijowa. W uroczystości
orła legionowego i tryzub ukraiński.
również uczestniczyli przedstawicie-
To jest symboliczne, bo to jest to
le organizacji polskich w Żytomierzu,
czego Moskwa się dzisiaj najbar-
uczniowie, studenci oraz mieszkańcy
dziej boi. Dlatego musimy zadbać o
miasta.
to braterstwo, tak jak kiedyś zadbali
- Dzisiaj uroczyście odsłaniamy
o to nasi przodkowie – podsumował
tablicę poświęconą sojuszowi Pił-
Jurij Rudnicki, publicysta z Kijowa.
sudskiego i Petlury w 1920 roku. To
W trakcie uroczystości została
ków i Ukraińców, którzy ramie w ra-
przeszłość jest bardzo ważna dla
bardzo ważne i aktualne, bo teraz
również otwarta, przygotowana przez
mie walczyli o niepodległość swoich
obecnej teraźniejszości, dla sojuszu
również walczymy z rosyjską agre-
Kurier Galicyjski, wystawa „Za naszą
krajów.
Polski i Ukrainy – zaznaczył Karol
sją, tak jak 95 lat temu – powiedzia-
i waszą wolność” oraz prezentacja
- Szczególnie cieszy mnie, że
Jazowski, przedstawiciel Ambasady
ła Natalia Kostecka-Iszczuk, prezes
filmu „Trudne braterstwo” w reżyse-
obecna na tej uroczystości jest ukra-
RP w Kijowie.
Zjednoczenia Szlachty Polskiej na
rii Jerzego Lubacha, który pokazuje
ińska młodzież. To właśnie młodym
- To jest piękna inicjatywa, bo
Żytomierszczyźnie. – Chcemy żeby
historię sojuszu polsko-ukraińskiego
ludziom, w trudnych chwilach dla
Ukraińcy dowiadują się więcej o Pe-
młodzież i mieszkańcy Żytomierza
1920 roku w celu przeciwstawienia
Ukrainy, powinniśmy pokazywać
tlurze i Piłsudskim, o sojuszu polsko-
dowiedzieli się o współpracy Pola-
się bolszewizmowi.
te momenty wspólnej historii. Ta
ukraińskim w 1920 roku – powiedział
www.kuriergalicyjski.com – internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie