img
Niezależne pismo
Forum Młodych Polaków w Stanisławowie
Polaków na Ukrainie
gdy oddajemy do druku bieżący numer Kuriera galicyjskiego, w Centrum
Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)
trwa jeszcze Forum Młodych Polaków. To pierwsze tego typu wydarzenie obej-
mujące całą Ukrainę. Przybyli tu młodzi Polacy z Żytomierza, winnicy, Lwowa,
Chmielnickiego, Czerniowiec i ziemi Tarnopolskiej.
WOJCIECH JANKOWSKI
tekst i zdjęcie
Od 28 listopada do 2 grudnia
uczestnicy forum biorą udział w tre-
ningach i szkoleniach, które miały
przekonać, nauczyć i przygotować
do pracy zespołowej. Zajęcia miały
za cel wyposażenie uczestników w
nową wiedzę i umiejętności, które
zaowocują w ich roli liderów pol-
skiego środowiska w miejscach za-
mieszkania. Szkolenia, prowadzone
przez doświadczonych trenerów z
Warszawy, odbywały się codzien-
nie od godziny 10 do 19, z krót-
kimi przerwami na posiłki i kawę.
grupa z Żytomierza prezentuje nowy herb swego miasta
Uczestnicy, pomimo kilku godzin
spędzanych w sali CKPiDE i bez-
wspólnej pracy stanowili zgraną
Forum ma w jej zamyśle być impre-
potencjalnie najważniejszych wyda-
sprzecznego zmęczenia, pracowali
grupę. Poza długimi szkoleniami był
zą cykliczną, odbywającą się w róż-
rzeń w historii CKPiDE, adresowa-
www.kuriergalicyjski.com
bez wytchnienia, biorąc udział w
również czas na zabawę. Organiza-
nych miastach Ukrainy, nie tylko w
ne jest do młodych Polaków z całej
kolejnych szkoleniach. Treningi były
torzy zadbali o wieczór andrzejkowy.
Stanisławowie. Rozpoczęte dzieło
Ukrainy. Potrzebne jest takie forum
30 listopada–
tak zaplanowane, by poprzez zaba-
Drugiego dnia pracy, obcy jeszcze
ma być kontynuowane, by osiągnąć
współpracy i wymiany poglądów
17 grudnia 2015
wę uczyć zaufania, umiejętności i
24 godziny wcześniej uczestnicy, byli
długoplanowy efekt w perspektywie
młodzieży polskiej”. Pragnienie by
nr 22 (242)
radości wspólnej pracy w zespole,
zespołem, który mógłby podjąć się
kilku, może kilkunastu lat: W czasie
nie była to inicjatywa jednorazowa,
posiadania wizji i realizowania jej.
licznych, trudnych zadań.
tej edycji udało się osiągnąć pierw-
ale cykliczne wydarzenie, jeżeli zo-
Efektywność ćwiczeń była w dużej
Maria Osidacz, dyrektor CKPiDE
szy etap – nawiązanie znajomości i
stanie zrealizowane i wsparte przez
mierze zasługą przemyśleń i technik
powiedziała, iż pragnie, aby rozpo-
kontaktów między Polakami z róż-
inne polskie ośrodki z Ukrainy, ma
wykwalifikowanych instruktorów.
częło się dzieło integracji młodego
nych części Ukrainy.
szansę na integrację polskiego śro-
Uczestnicy Forum Młodych Po-
pokolenia Polaków i Ukraińców pol-
Jacek Żur, do niedawna kon-
dowiska w całym państwie ukraiń-
laków, którzy w trakcie pierwszego
skiego pochodzenia z całej Ukrainy
sul we Lwowie, który włożył dużo
skim. Byłoby to najważniejsze zja-
wspólnego śniadania nic o sobie
– zainicjowanie i pogłębienie współ-
wysiłku w otwarcie CKPiDE, sko-
wisko w życiu Polaków na Ukrainie
nie wiedzieli i nie prowadzili nawet
pracy między Polakami z Ukrainy
mentował to wydarzenie na profilu
w XXI wieku.
rozmów ze sobą, po 9 godzinach
zachodniej, środkowej i wschodniej.
społecznościowym: „Jest to jedno z
KG
Forum Mediów Polonijnych w Sztokholmie
Jarosław Drozd:
Domy Polskie to moja
specjalność. Cztery lata we
Polscy dziennikarze z kilkunastu krajów uczestniczyli w Europejskim
Lwowie. Rozmowa
Forum Mediów Polonijnych w Sztokholmie. Spotkanie odbyło się
z Jarosławem Drozdem,
ambasadorem tytularnym,
w dniach 27-29 listopada, honorowy patronat nad spotkaniem objęło
przeprowadzona w ostatnich
Ministerstwo Spraw zagranicznych, wśród organizatorów spotkania były
dniach sprawowania funkcji
konsula generalnego RP
Ambasada RP w Sztokholmie i Europejska Unia wspólnot Polonijnych.
we Lwowie
s. 16
BEATA KOST
Parlamentarzyści, przedstawicie-
le Ministerstwa Spraw Zagranicznych
i stowarzyszenia Wspólnota Polska
omówili z dziennikarzami problemy
dotyczące finansowania mediów po-
lonijnych. Gazety, rozgłośnie radiowe
i telewizyjne, portale internetowe
przeznaczone dla Polaków poza gra-
tyczna czy materialna, w której się
nicami kraju różnią się w zależności
znajdują, wymaga szczególnego
od zadań i misji, które dla siebie wy-
traktowania” – zaznaczył. O potrze-
Marcin Zieniewicz:
bierają. Media polskie na Wschodzie
bach Polaków na Wschodzie mówił
Wypełniłem testament
nacisk kładą przede wszystkim na
także w kolejnym dniu obrad poseł
Eugeniusza Cydzika
wiedzę o Polsce, promocję kultury,
Michał Dworczyk, szef sejmowej
Rozmowa z Marcinem
tradycji i historii. Dla Polaków na emi-
Komisji ds. Łączności z Polakami za
Zieniewiczem, konsulem RP
gracji ważna jest też informacyjna
Granicą.
we Lwowie o pochówkach
oraz interwencyjna rola mediów.
W konferencji wziął udział prezes
się też sprawami Polaków i Polonii
o integracji i stworzeniu platformy do
polskich żołnierzy na Ukrainie
Na konferencję do Sztokholmu
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
za granicą.
współpracy.
s. 20
przyjechał wiceminister spraw za-
Longin Komołowski, przedstawicie-
W konferencji uczestniczyły m.in.
Dyrektor Departamentu Współ-
granicznych Jan Dziedziczak. – W
le stowarzyszenia zaprezentowali
redakcje z Wielkiej Brytanii, Niemiec,
pracy z Polonią i Polakami za Gra-
dyplomacji zawsze symboliczna jest
Repozytorium Mediów Polonijnych –
Czech, Norwegii, Rosji, Białorusi,
nicą Jacek Junosza Kisielewski
pierwsza wizyta. Dlatego wybrałem
stronę internetową zawierającą mate-
Ukrainy, Litwy, Irlandii i Szwecji. Była
przedstawił informacje dotyczące
spotkanie z mediami polonijnymi, są
riały udostępniane przez dziennikarzy
to okazja do wymiany doświadczeń,
finansowania mediów polonijnych.
dla nas bardzo ważnymi partnerami,
polskich pracujących w redakcjach
rozmawiano o trudnościach wyni-
W 2015 roku MSZ przeznaczył na
z którymi działamy razem dla Polski
polonijnych poza granicami kraju.
kających z braku odpowiedniego
ten cel około 7 mln zł., największą
– mówił na konferencji Jan Dziedzi-
Spotkanie objęła patronatem
dofinansowania dla redakcji działają-
pomoc dostały redakcje na Wscho-
czak, który w ministerstwie zajmie
medialnym TVP Polonia.
cych w Europie Zachodniej, a także
dzie, bowiem „trudna sytuacja poli-
www.kuriergalicyjski.com – internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie