img
Niezależne pismo
Wspólna deklaracja prezydenta RP
Polaków na Ukrainie
i prezydenta Ukrainy
Prezydenci Polski i Ukrainy, Andrzej Duda i Petro Poroszen-
ko, spotkali się (24 sierpnia) w Kijowie. Szefowie państw
przyjęli wspólną deklarację, odnoszącą się do 25-lecia relacji
polsko-ukraińskich. Polski prezydent byl jedynym zagranicz-
nym gościem biorącym udzial w uroczystościach z okazji 25.
rocznicy uchwalenia Aktu Niepodleglości Ukrainy.
My, Prezydenci Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Ukrainy w dniu obcho-
dów 25. rocznicy Niepodleglości
Ukrainy:
- podkreślając silne kulturowe
i historyczne więzi lączące nasze
Narody oraz odnajdując glęboki
wymiar symboliczny w fakcie, że
Polska jako pierwszy kraj na świe-
cie uznala niepodleglość wolnej
Ukrainy;
- pragnąc rozwijać wielowymia-
www.kuriergalicyjski.com
rową wspólpracę wolnej Polski i wol-
nej Ukrainy oraz umacniać dobrosą-
30 sierpnia­
siedzkie relacje Narodu Polskiego i
15 września 2016
Narodu Ukraińskiego, co jest gwa-
rancją bezpieczeństwa i stabilności
nr 16 (260)
w Europie;
- wysoko oceniając osiągnięcia
ostatnich dwudziestu pięciu lat w roz-
budowie stosunków dwustronnych
i uznając, że ustanowienie i rozwój
partnerstwa strategicznego jest bez-
alternatywnym wyborem historycz-
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, prezydent Ukrainy Petro Poroszenko
nym, a rozszerzenie i poglębienie
nania i porozumienia w kwestiach
Uznajemy, że uchwalenie 24
stosunków polsko-ukraińskich dla
wspólpracy ma szerokie perspekty-
historycznych;
sierpnia 1991 roku przez Radę Naj-
budowania solidarności europej-
wy, ogromny potencjal i odpowiada
- pamiętając o naszych chrze-
wyższą Ukrainy Aktu ogloszenia nie-
skiej".
najglębszym interesom obu państw
ścijańskich korzeniach, potwier-
zależności Ukrainy, przyjęcie którego
Uznajemy, że przywrócenie po-
i ich Narodów;
dzając, że dialog polsko-ukraiński
zostalo poparte przez zdecydowaną
koju na Ukrainie ma kluczowe zna-
- wnosząc znaczący wklad w
kochać, a nie nienawidzić
powinien opierać się na uzgodnio-
większość ukraińskiego spoleczeń-
czenie dla bezpieczeństwa wszyst-
rozbudowę wspólnej demokratycz-
nej formule etycznej: pojednania
stwa w referendum 1 grudnia 1991
kich państw europejskich, w tym
nej Europy i dążąc do rozszerzania
Rozmowa
i porozumienia naszych Narodów
r., otworzylo nową kartę historii relacji
Polski.
sąsiedzkiej sieci powiązań gospo-
z Arturem Deską
i mając w pamięci lekcje rozumie-
między niepodleglą Polską i niepod-
Uświadamiamy sobie naszą od-
darczych, politycznych, kulturalnych
s. 14
nia historii i tożsamości, których
leglą Ukrainą.
powiedzialność za umacnianie bezpie-
i spolecznych;
czeństwa i stabilności na kontynencie
europejskim wobec aktualnych wy-
zwań i zagrożeń, spowodowanych
agresją Rosji wobec Ukrainy i oku-
pacją części jej terytorium.
Potwierdzamy niezmienność po-
zycji Rzeczypospolitej Polskiej we
wspieraniu wysilków Ukrainy w celu
przywrócenia jej integralności teryto-
rialnej.
Apelujemy do wspólnoty między-
narodowej o wzmożenie wysilków, w
tym polityki sankcji wobec agresora,
w celu przywrócenia przestrzegania
naruszonego prawa międzynarodo-
wego i zaprzestania agresji wobec
Jutro będzie lepiej
Ukrainy.
Alina Wozijan
Podkreślamy kluczową rolę
s. 25
jedności transatlantyckiej w zapew-
nieniu bezpieczeństwa i stabilności
w Europie i na świecie, potwierdza-
Pokuckie majątki
my wsparcie dla polityki ,,otwartych
Potockich
Podczas obchodów 25. rocznicy niepodleglości Ukrainy Chreszczatykiem przemaszero-
drzwi" NATO i uznajemy prawo i
i Dzieduszyckich
wali żolnierze litewsko-polsko-ukraińskiej brygady LITPOLUKRbRIG
perspektywę Ukrainy co do naby-
Dmytro Antoniuk
- odnotowując obecność tra-
udzielal nam św. Jan Pawel II, a
Oświadczamy, że będziemy
cia w przyszlości pelnoprawnego
s. 28
gicznych stron w historii polsko-
szczególnie slowa wypowiedziane
kontynuować rozwój naszych sto-
czlonkostwa w NATO, zgodnie z
sunków zgodnie z Traktatem o do-
ukraińskich stosunków oraz do-
w Kijowie: ,,Najbardziej gorącym
wolą Narodu Ukraińskiego.
brym sąsiedztwie, przyjaznych sto-
ceniając wagę konstruktywnego
pragnieniem, rodzącym się w mym
Uznajemy, że ważnym czynni-
sunkach i wspólpracy, podpisanym
polsko-ukraińskiego dialogu, opar-
sercu jest, aby blędy przeszlych dni
kiem wspólpracy polsko-ukraińskiej
jest Umowa Stowarzyszeniowa UE-
tego na prawdzie historycznej oraz
nie powtórzyly się w przyszlości.
w Warszawie 18 maja 1992 r., uzna-
Ukraina, która powinna jak najszyb-
wysilkach polskich i ukraińskich po-
Oby ich pamięć nie byla przeszkodą
jąc integralność terytorialną Polski
lityków, historyków, intelektualistów
w drodze do wzajemnego poznania
i Ukrainy oraz nienaruszalność
ciej nabrać mocy prawnej.
i hierarchów kościelnych, aktywnie
się, które jest źródlem braterstwa i
granic naszych państw, jak również
uczestniczących w procesie pojed-
wspólpracy".
,,doceniając znaczenie przyjaznych
(cd. na s. 2)
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie