img
73. rocznica zaglady
Niezależne pismo
Polaków na Ukrainie
Huty Pieniackiej
26 lutego w ramach obchodów 73. rocznicy zaglady polskiej wsi Huta Pieniacka biskup Witalij
Skomarowski, ordynariusz diecezji luckiej i administrator apostolski diecezji kijowsko-żytomier-
skiej odprawil, z polecenia arcybiskupa lwowskiego Mieczyslawa Mokrzyckiego, nabożeństwo
ekspiacyjne z powodu zburzenia w styczniu br. krzyża przez nieustalonych sprawców oraz po-
święcil wraz z greckokatolickim biskupem sokalsko-żólkiewskim Mychajlem Koltunem ustawio-
ny tam z inicjatywy Ukraińców podobny krzyż z granitu. W dorocznych obchodach, które przy
wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie organizuje Stowarzyszenie ,,Huta Pieniacka"
uczestniczyli przedstawiciele rodzin bylych mieszkańców Huty Pieniackiej z Polski, duchowień-
stwo, delegacje z RP i wladze obwodu lwowskiego, miejscowe organizacje polskie oraz spo-
leczność ukraińska. Obchody zaszczycili swoją obecnością posel na Sejm RP Malgorzata Go-
siewska, ambasador RP na Ukrainie Jan Pieklo, ambasador Ukrainy w RP Andrij Deszczycia,
konsul generalny RP we Lwowie Wieslaw Mazur.
www.kuriergalicyjski.com
KonSTAnTy CzAWAgA
tekst i zdjęcia
28 lutego­16 marca
2017 nr 4 (272)
Na początku glos zabrala Mal-
gorzata Gośniowska-Kola, prezes
Stowarzyszenia Huta Pieniacka.
- Jest to dla nas dzisiaj dzień
szczególny ­ powiedziala. ­ Przyjeż-
dżamy tu od wielu już lat, by zlożyć
hold pamięci, aby pomodlić się za na-
szych bliskich, za nasze rodziny, za
Polaków bestialsko pomordowanych
w tym miejscu 28 lutego 1944 roku.
Przyjeżdżamy tutaj jak zawsze z pa-
mięcią i z modlitwą. ­ Wspomniala
też o uczestnikach Międzynarodowe-
go Motocyklowego Rajdu Katyńskie-
go, którzy przyjeżdżali tutaj pod prze-
Rozmowa z Dominikiem
wodnictwem śp. Wiktora Węgrzyna.
Szczęsnym-kostaneckim
­ Wszyscy mamy też świadomość,
s. 12
że dzisiejsza uroczystość odbywa się
w innej atmosferze, ponieważ nie-
dawno ten pomnik zostal zniszczony.
Dzisiaj widzimy odnowiony granitowy
krzyż. Z wielkim bólem odebraliśmy
atak na pomnik w Hucie Pieniackiej,
W  modlitwie  ekumenicznej
styczniu br. dokonali tu aktu wanda-
Zdaniem zastępcy przewodniczą-
byl to bowiem atak na krzyż, czyli na
uczestniczyli katolicy dwóch obrząd-
lizmu. Anonimowi są też dobrodzieje,
cego Sejmowej Komisji Lączności z
znak prawdy. A jednak znaleźli się
ków i prawoslawni.
którzy odbudowali kosztowny krzyż.
Polakami za Granicą Malgorzaty Go-
ludzie, dzięki którym możemy dziś
- Przyszliśmy z Werchobuża,
Wśród przemówień padly jednak
siewskiej symboliczny gest biskupów
stanąć przed nowym granitowym
sąsiedniej wioski, ażeby uszanować
slowa, że idea odnowienia należy do
byl bardzo wzruszający i przejdzie do
krzyżem. Chcemy wiedzieć komu
zamordowanych w 1944 roku Pola-
Wolodymyra Seredy ze Lwowa, pre-
historii relacji polsko-ukraińskich:
za to podziękować. W tej chwili tego
ków, mieszkańców Huty Pieniackiej
zesa organizacji spolecznych, które
- Naprawa przez miejscową lud-
nie wiemy. Pragniemy też podzięko-
­ powiedzial pan Wasyl. ­ Byliśmy
skupiają rodziny Ukraińców, wysie-
ność skutków brutalnego czynu, któ-
wać za obecność przedstawicielom
tu również przed laty podczas uro-
dlonych po drugiej wojnie światowej
ry zostal dokonany na tym pomniku,
miejscowych wladz oraz wszystkim
czystości z udzialem prezydentów
z Polski do ZSRR.
na tym świadectwie historii to kolejny
ludziom dobrej woli. Wierzę glębo-
Kaczyńskiego i Juszczenki. Nikt z
Ambasador RP na Ukrainie Jan
symbol ­ zaznaczyla. ­ Do tej pory
ko, że gromadzi nas tutaj modlitwa
miejscowych nie mógl zniszczyć
Pieklo podziękowal Ukraińcom za
pomnik byl symbolem dramatu, jaki
i pamięć, nie po to, by kogokolwiek
tego krzyża. Komuś zależalo na tym
odnowienie pomnika. Zostal odczyta-
się tutaj dokonal przed laty, a w tej
rozliczać. Jest to po prostu pielęgno-
by sklócić Ukraińców i Polaków.
ny list wicepremiera RP, ministra Kul-
chwili jest również symbolem pojed-
Józef ­ hetman wielki
wanie pamięci i prośba o modlitwę.
Zauważyliśmy też znajomych
tury i Dziedzictwa Narodowego prof.
nania, kolejnego kroku, jaki się do-
koronny
Jest to troska o naszą przyszlość.
motocyklistów z Polski.
Piotra Glińskiego, który odczytala
konal i tą drogą musimy iść. Jestem
Iwan Bondarew
O naszą tożsamość. W tym celu tu
- Nie mogliśmy dzisiaj z kolegami
szef Gabinetu Politycznego Ministra
przekonana, że tak wlaśnie będą
s. 20
się gromadzimy, tworzymy tu dobrą
nie przyjechać ­ powiedzial Leszek
Agnieszka Tymińska.
wyglądać dalsze nasze losy. Chęć i
wspólnotę.
Rysak. ­ Będziemy przyjeżdżać i w
Wladze obwodu lwowskiego w
wola jest. Jednak nasz wspólny wróg
Dzień z życia miasta
- Zebraliśmy się w tym miejscu,
następnych latach, bo czujemy się
swoich przemówieniach nie ukrywaly,
usiluje nam to utrudnić. To agresor,
Aldona Kokodyńska-
by ustala tak zwana ,,wojna na po-
solidarni z mieszkańcami Huty Pie-
oczekują, że za gestem ukraińskiej
który napadl na Wschodnią Ukrainę,
Królikowska
mniki" ­ zaznaczyl biskup Witalij
niackiej. Nie tylko wspominamy, nie
spoleczności lokalnej, która odbu-
z którym Ukraina musi toczyć wojnę.
Skomarowski, wzywając do modli-
tylko o niej mówimy, ale również ją od
dowala pomnik w Hucie Pieniackiej,
Agresor, który zabral Krym i wciąż
s. 29
twy za zmarlych.
czasu do czasu zasiedlamy. Przyjeż-
pójdą też Polacy, którzy w taki sam
dokonuje zbrodni wojennych. Jest
Greckokatolicki biskup Mychajlo
dżając, rozbijając namioty, nocując...
sposób odbudują zdewastowane
to nasz wspólny wróg, który nie jest
Koltun dodal, że wlaśnie dziś 26 lu-
W tym roku nie bylo apelu po-
upamiętnienia ukraińskie w Polsce.
zainteresowany naszymi dobrymi re-
tego, Kościoly wschodnie obchodzą
mordowanych mieszkańców Huty
Podczas uroczystości zauważono
lacjami. Nie jest zainteresowany sta-
przed Wielkim Postem niedzielę
Pieniackiej. Ich nazwiska można
mlodego czlowieka z flagą czerwo-
bilną, mocną, silną i demokratyczną
przebaczenia win i wezwal wszyst-
znów odczytać na oczyszczonych z
no-czarną oraz tablicą ze zdjęciami
Ukrainą. Będzie on robić wszystko, by
kich obecnych, by przebaczyli winy,
farby tablicach kamiennych. Nikt też
takich miejsc. Ukraińska policja po-
nasze relacje nie ukladaly się dobrze.
dokonane przez Ukraińców i Pola-
nie wymienial sprawców zaglady tej
prosila go, by opuścil teren uroczy-
Ale możemy temu przeciwdzialać.
ków.
wsi. Nie bylo mowy o tych, którzy w
stości żalobnych.
(cd. na s. 2)
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie