img
Niezależne pismo
2017 rok ­ przelomowym
Polaków na Ukrainie
dla odbudowy Bialego Slonia
- To może być przelomowy rok w sprawie uzyskania dotacji i wykonaw-
stwa. Będziemy musieli zrobić w tym zakresie znaczący krok ­ powiedzial
Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszaw-
skiego podczas jedenastego spotkania ekspertów ws. odbudowy obser-
watorium astronomicznego na górze Pop Iwan. W tym celu zostaly zlożone
wnioski o granty na rok 2017 do Senatu RP, Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Ambasady RP w Kijowie.
EUGENIUSZ SALO
Jedną z polskich instytucji pań-
stwowych, która od samego po-
czątku wspiera projekt odbudowy
,,Bialego Slonia", jest Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
RP, które już przyznalo środki finan-
sowe na rok 2017.
- Ten rok będzie przelomowy,
ponieważ mamy nadzieję, że stanica
www.kuriergalicyjski.com
ratownictwa górskiego rozwinie już
swoją dzialalność i będzie wielkim
17 marca­10 kwietnia
wsparciem dla turystów coraz chęt-
niej odwiedzających okolice Popa
2017 nr 5 (273)
Iwana i Czarnohorę. Należy pamię-
Kierownik stanicy Taras Brynda
kiego poziomu szkolenia ratowników
profesjonalny sprzęt dla przynajmniej
tać, że duża grupa turystów przy-
przytoczyl interesujące statystyczne
­ powiedzial Witold Tomaka, kierow-
czterech ratowników górskich oraz
jeżdża tutaj z Polski ­ powiedziala
dane: w okresie od lipca 2016 roku
nik Grupy Bieszczadzkiej GOPR.
skuter śnieżny. Są to rzeczy bardzo
Dorota Janiszewska-Jakubiak z De-
do lutego 2017 roku górę Pop Iwan
W tym roku województwo pod-
potrzebne w ekstremalnych warun-
partamentu Dziedzictwa Kulturowe-
oraz obserwatorium astronomiczne
karpackie wspólnie z Ministerstwem
kach ­ powiedzial Wladyslaw Ortyl,
go Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
odwiedzily 2992 grupy turystyczne.
Nadzwyczajnych Sytuacji Ukrainy w
marszalek województwa podkarpac-
Narodowego RP.
Razem 15091 osób, w tym 708 osób
obwodzie iwanofrankiwskim zlożylo
kiego.
Wolodymyr Czernećkyj, kie-
­ obywatele innych państw. Przepro-
do Ministerstwa Spraw Zagranicz-
Przypomnijmy, że dawne pol-
rownik Ministerstwa Nadzwyczaj-
wadzono także dwie akcje poszuki-
nych RP kolejny projekt szkolenia
skie obserwatorium astronomiczne
nych Sytuacji Ukrainy w obwodzie
wawczo-ratunkowe, podczas których
ukraińskich ratowników górskich.
na górze Pop Iwan w Czarnohorze,
iwanofrankiwskim zaznaczyl, że
odnaleziono i uratowano trzy osoby.
- Projekt ,,Polska pomoc rozwo-
noszące niegdyś imię marszalka
od lipca 2016 roku na terenie ob-
W sumie pomoc medyczna zostala
jowa" jest skierowana na szkolenie
Józefa Pilsudskiego, jest odbudo-
kolejne profanacje
serwatorium astronomicznego na
udzielona 72 osobom.
ratowników górskich Ukrainy przy
wywane dzięki inicjatywie Jana Ma-
polskich pomników
górze Pop Iwan dziala calodobo-
- Zaangażowanie i motywacja
wspólpracy z Grupą Bieszczadzkie-
lickiego, dyrektora Studium Europy
Konstanty Czawaga
wa stanica ratownictwa górskiego.
kolegów z Ukrainy, sposób w jaki
go GOPRu. Po ukończeniu szkoleń
Wschodniej Uniwersytetu Warszaw-
s. 4
Obecnie jest to najwyższy obiekt
podchodzą do szkoleń, które im orga-
dokonamy zakupu sprzętu, którym
skiego oraz Ihora Cependy, rektora
ratownictwa górskiego na calej
nizujemy, świadczą o tym, że szybko
zostanie wyposażona stanica ratow-
Uniwersytetu Przykarpackiego w
Ukrainie.
dojdziemy tutaj, na Ukrainie, do wyso-
nictwa górskiego. Będzie to w pelni
Iwano-Frankiwsku.
Rafal Wolski nowym konsulem generalnym RP
we Lwowie
Szpital na peryferiach
Sejmowa komisja lączności z Polakami za granicą jednoglośnie
Katarzyna Loza
s. 16
opowiedziala się za kandydaturą Rafala Wolskiego na stanowi-
sko konsula generalnego RP we Lwowie.
Wiceminister spraw zagranicz-
gospodarczą w okręgu oraz stymu-
nych Jan Dziedziczak podkreślil, że
lować kontakty w ramach wspólpra-
Rafal Wolski ma bardzo dobre przy-
cy transgranicznej i regionalnej.
gotowanie merytoryczne, doświad-
- Kolejnym priorytetem, jaki do-
czenie zawodowe i umiejętności,
strzegam, jest ksztaltowanie i umac-
dlatego rekomenduje go na stano-
nianie pozytywnego wizerunku Polski
wisko konsula generalnego RP we
i jej slużby konsularnej na Ukrainie ­
Znane polskie rody
Lwowie.
powiedzial.
na wschodzie
Wolski zaznaczyl, że ,,Lwów to
Rafal Wolski urodzil się w 1968
Rzeczypospolitej:
szczególne miejsce dla każdego
roku w Pleszewie; jest magistrem
Jaroszyńscy
Polaka". ­ To bardzo ważne miejsce
historii, studia ukończyl na Uniwer-
również dla wspólczesnej Ukrainy.
sytecie Warszawskim. Posluguje się
Dmytro Antoniuk
niemieckim, rosyjskim oraz ukraiń-
Drugi po Kijowie ośrodek intelektual-
s. 28
skim i angielskim (znajomość dwóch
ny i polityczny naszego bezpośred-
ostatnich języków jest niepotwier-
niego, największego wschodniego
dzona egzaminem resortowym).
sąsiada. Miasto, które jest bardzo
Wiceminister Jan Dziedziczak (od prawej) wręczyl nomina-
W 2006 r. pracowal jako radca,
ważnym ośrodkiem, gdzie mieszka
cję Rafalowi Wolskiemu, nowemu konsulowi generalnemu
kierownik wydzialu ekonomicznego
dużo przedstawicieli mniejszości
RP we Lwowie
w Konsulacie Generalnym RP w
polskiej ­ dodal.
gionie bliskim granicy, ważnym pod
by podtrzymywać i wykorzystywać
Monachium. Od 2010 r. pracuje w
Do priorytetów swoich dzialań
kątem gospodarczym, kulturowym i
dobre kontakty z miejscowymi insty-
polskiej ambasadzie w Kijowie.
Wolski zaliczyl ,,wlaściwe reprezen-
bezpieczeństwa. Dodal, że chcial-
tucjami, wspierać polską obecność
źródlo: dzieje.pl
towanie państwa polskiego" w re-
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie