img
Odnaleźć nadzieję
Niezależne pismo
Polaków na Ukrainie
Święta, Święta! Prawda, Wielkanoc coraz bliżej i odpowiednio do tego powoli, acz nie-
uchronnie ,,gęstnieje" przedświąteczna atmosfera. W domach trwają porządki, ukladane
plany świątecznych wizyt, gospodyniami targają rozterki co i gdzie kupić. Oczywiście
przygotowania do Świąt to nie tylko to. Są też Drogi Krzyżowe, rekolekcje i post.ko-
lorowe palmy i malowanie pisanek i pieczenie paschy. Jednym slowem ­ wszystko jak
co roku. Jednak w tym roku to chyba nie do końca tak.
ArTur dESKA
Rzecz w tym, że my, wszyscy
mieszkający tutaj na Ukrainie, jeste-
śmy niebywale zmęczeni i smutni.
Tak, wiem ­ takie slowa wydają się
być banalnymi i natychmiast spotkają
się z pytaniem/odpowiedzą: dlaczego
niby akurat wy na Ukrainie? Wszyscy
zmęczeni! Wielu jest smutnych!
I przyjdzie nam na to odpowiedzieć
­ prawda! Życie zrobilo się trudniej-
sze i zmęczeniwszyscy i wszę-
dzie! A jednak, niezależnie od tego,
że slowa o zmęczeniu powszechnym
www.kuriergalicyjski.com
prawdą, to nasze, polsko-ukraiń-
skie zmęczenie jest w tym roku wyjąt-
Niedziela Palmowa w parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie
11­27 kwietnia 2017
kowo dotkliwie odczuwalne. Trzy lata
nr 6­7 (274­275)
wojny. Lata kryzysu. Coraz bardziej
to najlepszy czas by o nadziei sobie
Jestem marzycielem. Wierzę w
spuszczony, w oczach ogień zapalić!
skomplikowana i coraz cięższa wal-
przypomnieć. By odświeżyć w sobie
to, że wojna się skończy wreszcie.
Tak, tak ­ to wcale nie patos! Dzięki
ka o przeżycie dnia powszedniego.
wiarę w to, że dobro zwycięży. Tak-
Wierzę w to, że na Ukrainę przyjdzie
nadziei sily mi wracają! Te sily, bez
Polsko-ukraińskie klótnie. Prowoka-
że na Ukrainie.
pokój. Wierzę, że powoli, zapewne
których nie sposób o dzisiaj i o jutro
cje (wiadomo czyje). Wszystko ude-
Tak, tak ­ wiem! Nieuzasadnio-
krok za krokiem, przyjdą czasy, gdy
walczyć. Te sily, których tak bardzo
rza w nasze serca, pozbawia nas
ny optymizm, nieuleczalny idealizm,
uczciwość, sprawiedliwość, przy-
nam wszystkim TERAZ na Ukrainie
sil, wpędza w niewiarę i zniechęce-
naiwność... Nieraz takie zarzuty sly-
jaźń, milość i prawda będą w cenie.
potrzeba! Te sily, bez których prze-
nie. I każdy dzień kolejny zdaje się
szalem i slyszę! Jednak, niezależnie
Wierzę, że Polski i Ukrainy nikomu
gramy.
być ciemniejszy.
od analizy wydarzeń politycznych,
sklócić się nie uda. Wierzę... W Do-
Dlatego WSZYSTKIM życzę ­
Nie jest więc chyba dziwne, że
mądrych prognoz, teorii spiskowych,
bro wierzę. I ta wiara moja jest mi
ukraińskim Polakom i polskim Ukra-
my, wlaśnie tutaj i teraz, szczególnie
zdrad, lapówkarzy, zlodziei i wszel-
szczególnie droga i potrzebna teraz,
ińcom ­ wykorzystajcie czas świą-
uporczywie i intensywnie szukamy
kiego zla ­ wierzę, że dobro zwycię-
w czasach pelnych cieni i wątpli-
teczny, by nadzieję odnaleźć, by w
nadziei. Nadziei zwycięstwa dobra
żyć musi. I (między innymi) wlaśnie
wości, w czasach niewiary, lęków i
zwycięstwo uwierzyć. Wielkanoc to
nad zlem. Bo cóż jak nie ona może
dlatego Wielkanoc świętuję! Jest ona
zagrożeń, w czasach bólu i placzu.
wlaściwy czas ku temu! Zwycięstwo
dać nam sily by się nie poddać znie-
dla mnie bowiem nie tylko wydarze-
Tak! Wlaśnie w najciemniejszą noc,
życia nad śmiercią? Tak! Ale też zwy-
chęceniu, by walczyć, by zmagać
niem religijnym, nie tylko obrzędem
nawet plomień najmniejszej świecy
cięstwo dobra nad zlem! Nie tylko w
się z silami ciemności, z bezduszno-
pelnym wielowiekowych, pięknych
jest bezcenny!
wymiarze duchowym, ale i w naszym
ścią i niesprawiedliwością wszelaką.
tradycji, ale przede wszystkim wla-
I gdy przypominam sobie to, w
codziennym życiu! Ot takie to moje
Nadziei więc szukamy, nadziei wy-
śnie przeslaniem wieści o nieuchron-
co wierzę, przypominam sobie moje
dla Czytelników Czcigodnego Kurie-
glądamy z utęsknieniem. I wlaśnie,
nym zwycięstwie dobra. Jest czasem
marzenia ­ udaje mi się glębiej za-
ra Galicyjskiegotegoroczne Wiel-
Alleluja biją dzwony!
przynajmniej dla mnie, Wielkanoc
,,odświeżenia" mych nadziei.
czerpnąć powietrza, podnieść wzrok
kanocne Życzenia!
Alleluja echo glosi!
Chrystus, bowiem
Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy
Zmartwychwstaly
w serca nasze pokój wnosi.
Już wkrótce obywatele Ukrainy będą mogli podróżować do Unii bez wiz. Parlament Europejski w glosowaniu dal zie-
Z okazji zbliżających się Świąt
lone światlo w tej sprawie. Europoslowie opowiedzieli się za tym większością glosów. Wladze w Kijowie mają nadzie-
Wielkanocnych życzymy
wszystkim naszym Czytelnikom,
ję, że Ukraińcy skorzystają z możliwości ruchu bezwizowego już latem. Teraz decyzję musi podjąć Rada Europejska.
Wspólpracownikom i Sympaty-
W Kijowie ­ zadowolenie z decy-
Wejście w życie decyzji zależy
kom wszystkiego co najlepsze:
zji Parlamentu Europejskiego, który
teraz tylko od krajów unijnych. Te się
pogody ducha, świątecznej at-
zezwolil na zniesienie wiz do państw
jednak ociągają. Wedlug dyploma-
mosfery, smacznego jajka i suto
Unii dla obywateli Ukrainy. Jednak
tów zwloka ma związek z wyborami
zastawionych stolów. Życzymy
ukraińskie wladze przypominają, że
prezydenckimi we Francji.
Państwu, aby ten czas byl pięk-
do pelnego zniesienia wiz potrzeba
Projekt przepisów w tej sprawie
ny, spokojny i cieply. Niech bę-
jeszcze czasu i dopelnienia proce-
przyjęto 521 glosami za, przy 75
dzie czasem odpoczynku, który
dur. Mimo to wyrażają nadzieję, że
glosach przeciw i 36 wstrzymują-
doda energii do podejmowania
obywatele Ukrainy pojadą do krajów
cych się. ­ Jest ogromna przewaga
Unii bez wiz już latem.
zwolenników ruchu bezwizowego z
kolejnych wyzwań zarówno
Prezydent Ukrainy Petro Poro-
Ukrainą. To zaslużony przez Ukra-
w życiu osobistym, jak i zawo-
szenko nie kryl zadowolenia z wiado-
inę, jej odważne reformy i spelnienie
dowym. Zdrowych, spokojnych
mości, które nadeszly ze Strasburga.
wszystkich kryteriów akt ze strony UE
Świąt Wielkanocnych!
Powiedzial, że gratuluje wszystkim,
­ powiedzial w Strasburgu europosel
Redakcja
którzy się do tego przyczynili. Petro
Jacek Saryusz-Wolski, wieloletni orę-
Kuriera Galicyjskiego
Poroszenko podkreślil jednak, że
downik Kijowa w relacjach z UE.
nie oznacza to jeszcze otwarcia gra-
Unia chce, by obywatele Ukrainy,
nic. Aby tak się stalo, niezbędna jest
Również ukraiński minister spraw
jak dodal, Ukraińcy będą nie tylko
którzy mają paszporty biometryczne,
decyzja Rady Europejskiej. Dodal,
zagranicznych Pawlo Klimkin cieszy
się cieszyć, ale i świętować.
mogli wjechać do krajów czlonkow-
że Ukraina intensywnie pracuje nad
się z decyzji europarlamentu, ale z
Ukraina w celu zniesienia wiz
skich (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii
tym, aby nikt nie zahamowal procesu
zastrzeżeniami. Podkreślil, że to de-
wprowadzila szereg zmian prawnych,
i Irlandii) bez wizy na 90 dni w ciągu
zniesienia wiz. A mogą się o to sta-
cyzja ważna dla Ukraińców, ale też
wymaganych przez Unię. Glównie
pól roku w celach biznesowych, tury-
rać, jak zaznaczyl Poroszenko, pro-
dla Unii. Wyrazil nadzieję, że wizy
mialy one na celu przeciwdzialanie
stycznych czy rodzinnych.
putinowscy przedstawiciele w Unii.
będą zniesione już latem i to wtedy,
korupcji.
źródlo: PAP/IAR/agkm
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie