img
650 lat polskich Ormian
Niezależne pismo
Polaków na Ukrainie
Drodzy Czytelnicy! Gdy zaproponowano nam udzial w uczczeniu 650-lecia obecności Ormian w Polsce, nie zastanawialiśmy się
ani chwili. Kto, jeśli nie my? Piszemy o Lwowie, Stanislawowie, Kamieńcu Podolskim, Kutach... tam wszędzie byli Ormianie. Ku-
rier Galicyjski to polska gazeta ze Lwowa, z miasta, gdzie rozpoczęla się historia Ormian polskich. W 1367 roku Kazimierz Wielki
wydal przywilej, w myśl którego Lwów mial być siedzibą biskupa ormiańskiego po wsze czasy. Ormianie byli na Rusi Halickiej już
wcześniej, ale od tej pory losy Ormian i Polski będą zlączone nierozerwalnie. Lista zaslużonych Ormian jest tak dluga, że nie po-
mieścilibyśmy wszystkich w tym numerze. Pomyślmy o znaczącej postaci w kulturze polskiej, a będzie bardzo prawdopodobne, że
wywodzi się z Ormian, na przyklad Zbigniew Herbert albo Krzysztof Penderecki. Pomyślmy o polskim patriotyzmie, a przyjdą nam
na myśl takie postacie jak arcybiskup Józef Teodorowicz albo Jadwiga Zarugiewiczowa ­ polscy Ormianie.
W tym numerze znajdą Państwo artykuly archiwalne Kuriera Galicyjskiego i teksty zupelnie nowe. Oddaliśmy glos niemal wszyst-
kim: Polakom, Ukraińcom, Ormianom polskim i Ormianom z Armenii. Staraliśmy się, aby wrażliwość każdej ze stron zostala zacho-
wana. Pamiętaliśmy też o historycznej ojczyźnie Ormian i o bolących ich tematach, bliźniaczo podobnych niekiedy do polskich.
Dziękujemy też Armenian Foundation za wspanialą inicjatywę. W czerwcu w Warszawie odbędzie się wielka impreza, która uczci
jubileusz 650 lat Ormian w Polsce. Obecny numer Kuriera Galicyjskiego jest naszą mala cegielką, skladająca się na tę uroczystość.
www.kuriergalicyjski.com
23 maja­15 czerwca
2017 nr 9­10
(277­278)
650 lat
Katedra ormiańska we Lwowie
Ormian
W Żytomierzu odslonięto tablicę
w Polsce
Obchody:
sobota, 3 czerwca 2017
śp. Lecha kaczyńskiego
w godzinach
15:00-21:00
Park Agrykola, Warszawa
Żytomierz jest jednym z miast Ukrainy, gdzie istnieje ulica Lecha Kaczyńskie-
wstęp wolny
go. W sobotę, 20 czerwca, dzięki staraniom Zjednoczenia Szlachty Polskiej,
odslonięto tam również tablicę poświęconą nieżyjącemu prezydentowi Rzecz-
Program:
koncert muzyki
pospolitej. Na uroczystość przybyli: minister Adam Kwiatkowski, wicepremier
etnicznej i tradycyjnej
Ukrainy Henadij Zubko i wicemarszalek Sejmu RP Ryszard Terlecki.
(Inga Habiba, Musa Ler,
Arci)
WOJCIECH JAnKOWSKI
EUGENIUSZ SALO
Warsztaty tradycji
Uroczystości rozpoczęly się mszą
ormiańskiej
świętą w kościele franciszkańskim
(kuchnia, taniec, śpiew,
pw. św. Jana z Dukli, którą odprawil o.
rękodzielo, kaligrafia)
Pawlo Szewczuk. Po mszy św. nastą-
pilo odslonięcie tablicy poświęconej
Wystawa
śp. Lechowi Kaczyńskiemu. Przybyli
Ormianie w Polsce"
do Żytomierza z tej okazji: minister
Adam Kwiatkowski, wicepremier Ukra-
prelekcje, gry edukacyjne
iny Henadij Zubko, wicemarszalek Sej-
mu RP Ryszard Terlecki, ambasador
Mecz pilkarski
RP na Ukrainie Jan Pieklo, Robert Czy-
Polska vs Armenia
żewski i Rafal Dzięciolowski z Funda-
cji Wolność i Demokracja oraz przed-
stawiciele mediów z Polski i Ukrainy.
- Prezydent Lech Kaczyński
nego stanu wzajemnych uczuć i po-
stem bardzo wzruszony faktem, że
rzeczy. Ukraina rzeczywiście mogla
przywiązywal ogromną wagę do re-
staw Polaków i Ukraińców.
mieszkańcy Żytomierza pamiętają o
liczyć na Lecha Kaczyńskiego, tak
lacji polsko-ukraińskich ­ odczytal list
Wicemarszalek Sejmu Ryszard
moim świętej pamięci bracie, a tym
jak można liczyć na prawdziwego
prezydenta Rzeczypospolitej Adam
Terlecki odczytal list Jaroslawa Ka-
samym żywią uznanie dla jego dzia-
przyjaciela. Byla to przyjaźń szczera
Kwiatkowski. ­ Nasze dobre stosunki
czyńskiego, prezesa partii Prawo i
lalności. Wyryte na tablicy proste,
i glęboka!".
uważal osobiście za wyraz faktycz-
Sprawiedliwość, który napisal: ,,Je-
ale jakże piękne slowa oddają istotę
(cd. na s. 2)
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie