img
Obywatele Ukrainy bez wiz do UE
Niezależne pismo
Polaków na Ukrainie
O pólnocy, z 10 na 11 czerwca, pierwsi obywatele Ukrainy posiadujący
paszporty biometryczne wjechali bez wiz na terytorium Unii Europejskiej.
Prezentacja początku ruchu bezwizowego na przejściu granicznym w Ra-
wie-Ruskiej odbyla się z udzialem ukraińskich wladz państwowych obwo-
du lwowskiego i rejonu żólkiewskiego. Po wykonaniu hymnu Ukrainy i UE
ukraińscy pogranicznicy przystąpili do slużby w nowych warunkach.
KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjęcie
- Jest to wydarzenie historyczne
­ powiedzial Oleg Syniutka, prze-
wodniczący lwowskiej państwowej
administracji obwodowej. ­ O to zlo-
żyli swoje glowy pochodzący z Ziemi
Lwowskiej 21 bohaterów niebiańskiej
sotni, 273 chlopców na wojnie ukra-
ińsko-rosyjskiej oraz 860 okaleczo-
nych na niej.
Okazalo się, że uczestnikiem
protestów na Majdanie byl też Wolo-
dymyr Rechlicki, który po zniesieniu
wiz jako pierwszy wjechal na przej-
ście graniczne. Sprawdzanie jego
www.kuriergalicyjski.com
paszportu biometrycznego oraz to-
warzyszących mu osób w samocho-
13­29 czerwca 2017
dzie wynioslo zaledwie minutę.
nr 11 (279)
Dziennikarzom zaprezentowano
­ zauważyl starszy oficer lączności
slaw Wojnarowski, przedstawiciel
la nas w tym procesie. Przeżywamy
także nowy sprzęt, który pozwala po-
Denys Kizim.
MSZ Ukrainy we Lwowie. ­ Jako
wlaśnie jeden z tych momentów,
granicznikom szybko dokonać fiksa-
- Myślę, że dzień dzisiejszy to
dyplomata bardzo czekalem na ten
które potwierdzają, że europejski
cji, przeprowadzić weryfikację danych
naprawdę święto dla każdego oby-
moment. Bardzo dobrze pamiętam
kurs Ukrainy jest niezmienny, że
biometrycznych i sprawdzić poprzez
watela Ukrainy, ponieważ jest to
te oczekiwania, które byly w czasie
krok po kroku zmierzamy do swego
polączenie satelitarne bazy danych
jeszcze jedno potwierdzenie jedno-
Majdanu. Wlaśnie dziś spelnia się
celu.
Ukraińskiej Slużby Granicznej i Inter-
czenia Ukrainy z Unią Europejską,
jedno z tych oczekiwań i dążeń Maj-
Na razie większość obywateli
polu. ­ Dzięki temu możemy ujawnić
jako jedyną rodziną europejską
danu. Cieszymy się z tego i dzięku-
Ukrainy przekracza granicę z wiza-
separatystę, jeżeli jest on na tej liście
­ powiedzial dla Kuriera Wiacze-
jemy również Polsce, która wspiera-
mi unijnymi, więc nadalkolejki.
Warszawskie obchody 650-lecia
Ormian w Polsce
Wywiad z konsulem
generalnym RP we Lwowie
Rafalem Wolskim
W Warszawie odbyly się obchody 650 lat obecności Ormian w Polsce.
s. 16­17
W centrum Nowy Świat Muzyki spotkali się na uroczystym otwarciu i na
wykladach Ormianie polscy i ich fascynaci. W parku Agrykola dzień później
zwykli mieszkańcy Warszawy mogli podziwiać ormiańską kulturę, bawić się
przy muzyce ormiańskiej i zjeść szaszlyki... oczywiście ormiańskie.
naszymi państwamioparte na
FRANCISZEK RAPACKI
relacjach między naszymi narodami.
tekst
Jest to dla nas wielki zaszczyt, że Or-
WOJCIECH JANKOWSKI
mianie i Polacybraćmi na wieki.
zdjęcia
Nasze obecne stosunkibardzo
Obchody rozpoczęlo spotkanie
dobre, są to stosunki zarówno poli-
w stolecznym centrum Nowy Świat
tyczne, dyplomatyczne, jak i kultural-
W sprawach
Muzyki. W obecności szacownego
ne i edukacyjne.
grona, m.in.: ambasadora republiki
Dzień później w Parku Agrykola
polsko-ukraińskich
Armenii, polskich poslów i samo-
odbyla się impreza skierowana nie
politykom brakuje odwagi
rządowców przypomniano historię
tylko do czlonków i sympatyków
rozmowa
Ormian polskich, przedstawiono pol-
spoleczności ormiańskiej, ale też do
z Rafalem Dzięciolowskim
sko-ormiańskich luminarzy, prelekcje
ogólu warszawiaków. Publiczność
s. 20­22
wyglosili profesorowie Wlodzimierz
nie zawiodla, a prezentacje kultury
Osadczy, Mieczyslaw Ryba i Tade-
Ormian w różnych jej aspektach
Stanislaw Potocki,
usz Trajdos.
wzbudzaly nieklamane zaintereso-
- Ormianie byli najbardziej lojal-
wanie. Na scenie koncertowali or-
wojewoda poznański
mniejszością, która przez wieki
miańscy artyści, występując zarów-
Iwan Bondarew
Przemawia Maciej Bohosiewicz
byla obecna w Rzeczypospolitej
no w aranżacjach tradycyjnych, jak
s. 24­25
­ uważa pochodzący z Ukrainy
i eksperymentując z nowoczesnymi
cywilizacją. Byl prześladowany przez
ską a Armenią ­ zwrócil na to uwagę
profesor Wlodzimierz Osadczy. ­
rytmami. Wystąpily zespoly: Musa-
islam, Polska zaś byla wlaśnie tym
Edgar Ghazaryan, ambasador Arme-
Zachowując swoją tożsamość kul-
ler, Habiarjan i Arci z Dj Jazzovah.
antymurales christianitatis ­ przed-
nii w Polsce:
turową naród ormiański z wielkim
Zainteresowanie wzbudzaly namio-
murzem chrześcijaństwa.
- W tym roku obchodzimy jubile-
szacunkiem i z wielką otwartością
ty, w których odbywaly się prezen-
Rok 2017 to okres dwóch jubi-
usz 25 lat stosunków dyplomatycz-
odnosil się do swojej nowej ojczyzny.
tacje, warsztaty oraz mini kiermasz
leuszy, nie tylko 650 lat przywileju
nych między Armenią a Polską oraz
Przypomnijmy, że przybyli na te zie-
rękodziela ormiańskiego i literatury
nadanego przez Kazimierza Wielkie-
650 lat przywileju nadanego przez
mie nie jako najeźdźcy, a jako naród,
o Ormianach i Kaukazie.
go Ormianom lwowskim, ale również
króla Kazimierza Wielkiego. Jest to
który szukal schronienia przed obcą
nawiązania stosunków między Pol-
bardzo ważne, że relacje między
(cd. na s. 4)
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie