img
Niezależne pismo
Skandal dookola nowego filmu o lwowskich batiarach
Polaków na Ukrainie
Jak Szczepcio i Tońcio
stali się Bodią i Mirkiem
W sierpniu część Rynku lwowskiego w ciągu kilku dni przypo-
minala tlo slynnego polskiego filmu komediowego ,,Wlóczęgi"
w reżyserii Michala Waszyńskiego. Sp. z o.o. ,,Ganzafilm"
z Kijowa kręcila tam swój film ,,Szlachetni wlóczędzy".
KONSTANTY CZAWAGA
tekst i zdjęcia
Brzmialy rosyjskojęzyczne rozka-
zy filmowców, przed ratuszem usta-
wiono tramwaj z 1909 roku, furman-
kę, stare samochody oraz bylo widać
tlumy aktorów ucharakteryzowanych
na przedwojennych lwowiaków: sty-
lowo ubrane pary mieszczan, han-
www.kuriergalicyjski.com
dlarze, zakonnice, policjant i oczywi-
ście sporo batiarów. Podczas prze-
31 sierpnia­
rwy filmowej ­ kilku pseudo-Żydów
z pejsami i w kapeluszach palących
11 września 2017
papierosa na tle prowizorycznego
nr 16 (284)
parkanu, gdzie wśród kserokopii roz-
maitych afiszy oraz gazet polskich i
ukraińskich byly naklejone też plakat
antysemicki i ogloszenie o rekrutacji
do SS Schuetzen Division ,,Galizien".
W jakąś rolę wcielil się mlody męż-
czyzna w kobiecym rosyjskim stroju
ludowym. Ktoś z obserwujących to
widowisko zauważyl blędy w napi-
sach po polsku.
batiarów. Jest rzeczą konieczną, by
bohaterowie. Na początku mieli to
- Będzie to film fabularny ­ po-
da na początku pisaliśmy remark
wypelnić treścią ukraińską wszyst-
być Tomek i Zbyszek. Gdy zwró-
wiedzial dla mediów reżyser Alek-
,,Wlóczęgów", jednak ten scena-
kie obszary naszego życia.
cono nam uwagę, że są to imiona
sander Berezań. ­ Państwowa agen-
riusz zostal zmieniony. Pieśni będą
Dmytro Naumow, jeden z dwóch
polskie, chociaż bardziej nam się
cja Ukrainy ds. kina przeznaczyla na
brzmieć po ukraińsku, takie jest bo-
korespondencja z krymu
scenarzystów w rozmowie z dzien-
podobaly, zmieniliśmy je na Bogdan
ten film 18,5 mln UAH, drugą polowę
wiem żądanie państwowej agencji
nikarzem Kuriera stwierdzil, że film
i Miroslaw.
kosztów uzyskaliśmy od sponsorów.
Ukrainy ds. kina. W naszym filmie
Wojciech Jankowski
,,Szlachetni wlóczędzy" nie będzie
- To znaczy, że wszystko zostalo
Istnieje blędne przekonanie, że ję-
zostanie ukazana atmosfera Lwowa
s. 16­17
remarkiem ,,Wlóczęgów".
zukrainizowane?
zyk i kultura ukraińskawylącznie
1938 roku i wydarzenia na terenach
- Będzie to calkowicie inny film
- Tak.
chlopskie. Chcemy przedstawić swo-
ówczesnej Polski. Jedyne co pozo-
­ powiedzial Naumow. ­ Co praw-
istą subkulturę miejską lwowskich
stalo z fabuly starego filmu to dwaj
(cd. na s. 3)
Minister Obrony RP Antoni Macierewicz:
Polska jest i pozostanie razem z Ukrainą,
ponieważ Ukraina broni Europy
Antoni Prot ­
zdaniem jest to czlowiek, który robi
Administracja prezydenta
milioner i bankrut
wszystko, by wspólpraca między
Ukrainy Petra Poroszenki
Iwan Bondarew
Polską i Ukrainą byla na najwyż-
cytuje Antoniego Macie-
s. 24
szym poziomie. Przypomnial, że
rewicza: ,,europa bez
15 sierpnia na zaproszenie ministra
Ukrainy nie będzie pelno-
Macierewicza on sam byl gościem
wartościowa ani w sensie
podczas Święta Wojska Polskiego
politycznym, ani gospodar-
w Warszawie.
czym, ani wojskowym. Pol-
- Bylem pod ogromnym wraże-
ska jest i pozostanie razem
niem stosunku Polaków do tradycji
z Ukrainą, ponieważ wasz
i historii, a przede wszystkim pod
kraj broni europy".
Wiśniowieccy (cz. II)
- Chcialbym podziękować za
wrażeniem przyjaznego nastawie-
Dmytro Antoniuk
wspaniale święto, które bylo na-
nia, które odczulem wobec Ukrainy
s. 28
szym wspólnym świętem, bo to na
w Polsce ­ oświadczyl Poltorak i
Szef polskiego MON przekazal,
odbyć się w przyszlym roku. Prezy-
Ukrainę spada dzisiaj glówny ciężar
dodal ­ Polska w Dniu Niepodle-
że rozmowy z Poroszenką i Polto-
dent Poroszenko i minister Poltorak
obrony Europy przed barbarzyń-
glości Ukrainy byla dziś z nami, jest
rakiem dotyczyly m.in. wspólpracy
wyrazili zgodę na udzial wojsk ukra-
stwem, które grozi calej Europie, ale
to dla nas bardzo ważne. Dla Ukra-
polskiego i ukraińskiego przemy-
ińskich w tych ćwiczeniach.
przede wszystkim flance wschodniej
iny bardzo istotne jest to, że mamy
slu zbrojeniowego, a także udzialu
Ze swojej strony minister Po-
­ oświadczyl Macierewicz podczas
sąsiada, który podaje nam ramię w
brygady ukraińsko-litewsko-polskiej
ltorak podziękowal Macierewiczowi
wspólnej konferencji prasowej z
trudnych dla nas chwilach.
w ćwiczeniach bojowych państw
za jego obecność podczas uroczy-
ukraińskim ministrem obrony Stepa-
źródlo: interia.pl
Grupy Wyszehradzkiej, które mają
stości Dnia Niepodleglości. Jego
nem Poltorakiem.
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie