img
Niezależne pismo
Walny zjazd czlonków Federacji
Polaków na Ukrainie
Mediów Polskich na Wschodzie
26 września w Belwederze odbylo się zebranie Federacji Mediów Pol-
skich na Wschodzie. Do stolicy Polski przybyli dziennikarze z redakcji
polskich mediów z Ukrainy, Bialorusi, Litwy i Lotwy. W trakcie obrad
wybrano nowego prezesa, Andrzeja Pisalnika i uchwalono trzy ważne
uchwaly. W spotkaniu udzial wzięli minister Adam Kwiatkowski, minister
Jan Dziedziczak, minister Michal Dworczyk i senator Artur Warzocha.
KONSTANTY CZAWAGA
WOJCIECH JANKOWSKI
Zjazd rozpocząl się od mszy
św. w kaplicy prezydenckiej, którą
odprawil ks. Leszek Kryża, dyrektor
biura Zespolu Pomocy Kościolowi na
Wschodzie przy Konferencji Episko-
patu Polski.
- Jesteście odpowiedzialnymi
szafarzami slowa i slużycie slowu
poprzez zaangażowanie w media
­ powiedzial w homilii. Kaznodzieja
zaznaczyl, że fundamentem wszel-
www.kuriergalicyjski.com
kiego slowa jest Slowo Boże, gdyż
ma moc sprawczą i poprzez nie Bóg
29 września­
stwarza świat. Zaznaczyl, że również
16 października 2017
ludzkie slowo ma swoją silę. ­ Slowo
nr 18 (286)
czlowieka może drugiego czlowieka
podnieść, ale i poniżyć, może być
Robert Mickiewicz (od lewej), Rafal Dzięciolowski, minister Adam Kwiatkowski
źródlem radości, ale może też być
Zabranie otworzyl minister Adam
gdzie mieszkają,jedną wspólno-
żeby państwu podziękować za wa-
przyczyną smutku. Dlatego tak waż-
Kwiatkowski, sekretarz stanu w Kan-
tą i ci, którzy mieszkają za granicą,
szą codzienną pracę, bo często za
ne jest, byśmy to nasze codzienne
celarii Prezydenta RP, który przywital
dla Pana Prezydenta bardzo
tę pracę spotykają was nie tylko za-
slowo pielęgnowali i przekazywali in-
zebranych w imieniu gospodarza,
ważni. W sposób szczególny zaś
szczyty, ale i nieprzyjemności, oraz
nym w jak najlepszym wydaniu. Żeby
Prezydenta Rzeczypospolitej An-
ci którzy mieszkają na wschodzie.
podziękować za to, że slużycie Pola-
byly to slowa, które niosą wartość i
drzeja Dudy:
Cieszę się, że będę mógl dzisiaj wy-
kom tam na wschodzie, i że jesteście
podnoszą, informują, uczą i wskazu-
- Prezydent Andrzej Duda od
sluchać państwa glosów, uslyszeć
gotowi przekazywać informacje.
drogę. Tego wam życzę i o to się
początku prezydentury mówil, że
o waszych problemach i waszych
szczerze modlę ­ powiedzial ks. Le-
wszyscy Polacy, bez względu na to
osiągnięciach. Jest to też moment,
szek Kryża.
(cd. na s. 2)
Polsko-Ukraińskie Spotkania w Jaremczu
Pod patronatem Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa MSZ Ukrainy i MSZ Polski w dniach 15­17 wrze-
6 PNFP
śnia w karpackim miasteczku Jaremcze odbyly się X Polsko-Ukraińskie Spotkania ,,Historia, Wspólczesność
Pod Wysokim Zamkiem"
i Przyszlość". Doroczne wydarzenie, którego glównymi organizatoramiPrzykarpacki Uniwersytet Narodo-
s. 15­ 18
wy im. Wasyla Stefanyka, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i redakcja ,,Kuriera Ga-
licyjskiego", zgromadzilo naukowców, przedstawicieli ministerstw, instytucji państwowych, wladz lokalnych,
dyplomatów, dzialaczy organizacji polskich na Ukrainie, ekspertów.
zrozumieć, że wszystko, co mialo
miejsce w ciągu dziesięcioleci, nie
tylko pozwala na optymizm, ale
może również być dynamiczną silą
rozwoju. Widzimy to na poziomie
obwodów, regionalnych organizacji,
które zaczynają dostrzegać strate-
giczną linię i rozumieć, że Polacy i
Mala bitwa wielkiej wojny
Ukraińcy ­ to dwa potężne narody,
Iwan Bondarew
skazane na bycie razem ­ zazna-
s. 24
czyl Ihor Cependa, rektor Przykar-
packiego Uniwersytetu Państwowe-
dycyjnymi spotkaniami. Gromadzą
czynamy obserwować w relacjach
go im. Wasyla Stefanyka.
KONSTANTY CZAWAGA
one bowiem ekspertów, naukowców,
polsko-ukraińskich ­ zaznaczyl Ja-
Miroslaw Rowicki, redaktor na-
EUGENIUSZ SALO
praktyków z obu naszych państw.
cek Żur, zastępca ambasadora RP
czelny ,,Kuriera Galicyjskiego" przy-
W tym roku do udzialu w konfe-
Tutajprowadzone rozmowy na
w Kijowie.
pomnial o początkach jaremczań-
Wiśniowieccy (cz. IV)
rencji dolączyl także Instytut Badań
temat najważniejszych rzeczy w sto-
- Jest to obecnie jedyna stala
skich spotkań i potrzebie kontynuacji
Dmytro Antoniuk
Politycznych, Etnicznych i Narodo-
sunkach polsko-ukraińskich ­ powie-
cykliczna konferencja poświęcona
tego dziela. ­ Jest to jedna z niewielu
s. 28
wych im. Iwana Kurasa Narodowej
dzial podczas otwarcia Rafal Wolski,
rozmowom o sprawach polsko-ukra-
inicjatyw, która stale od dziesięciu lat
Akademii Nauk Ukrainy. Zadanie
konsul generalny RP we Lwowie.
ińskich i ukraińsko-polskich ­ zazna-
o tej samej porze odbywa się tutaj, w
bylo wspólfinansowane w ramach
- Jaremcze ­ to historia i poli-
czyl Jan Malicki, przewodniczący
Jaremczu. Świadczy to o tym, że jest
sprawowania opieki Senatu RP nad
tyka. To dwa obszary określające
Polsko-Ukraińskiego Forum Part-
to inicjatywa potrzebna ­ zaznaczyl.
Polonią i Polakami za granicą w 2017
format tej konferencji. Historia i po-
nerstwa, dyrektor Studium Europy
- Kiedy spotkania rozpoczynaly
roku za pośrednictwem fundacji Wol-
lityka są ze sobą ściśle powiązane.
Wschodniej UW.
się dziesięć lat temu, świat byl inny
ność i Demokracja.
Niestety często bywa tak, że poli-
- Nie możemy tylko mówić, że
i bardzo się zmienil od tamtego cza-
- Spotkania w Jaremczu staly
tyka staje się zakladnikiem historii.
dzisiejsze stosunki polsko-ukraińskie
su.
się już czymś bardziej niż tylko tra-
Takie niebezpieczne zjawiska za-
są w trudnej sytuacji. Powinniśmy
(cd. na s. 4)
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie