img
Niezależne pismo
Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy
Polaków na Ukrainie
na Ukrainie
13 grudnia prezydent RP Andrzej Duda zlożyl oficjalną wizytę na
Ukrainie. Spotkanie z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenko odby-
lo się w Charkowie. Prezydenci określili, że tu, zaledwie 35 kilome-
trów od granicy z Federacją Rosyjską, jest najlepsze miejsce do po-
ważnej rozmowy o ostatnich napięciach pomiędzy naszymi dwoma
krajami. Charków jest też miejscem zamieszkania licznej spoleczno-
ści polskiej, wywodzącej się jeszcze z czasów carskich. Oprócz tego
w okolicach tego miasta spoczywa ponad 4 tys. polskich żolnierzy
zamordowanych przez NKWD w latach 40. ubieglego wieku.
opracowal
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
Witając Andrzeja Dudę, prezy-
dent Poroszenko podkreślil, że jest
to pierwsza wizyta polskiego pre-
zydenta w Charkowie i nazwal go
,,wielkim przyjacielem i partnerem
www.kuriergalicyjski.com
strategicznym Ukrainy".
Swoją wizytę prezydent Andrzej
19 grudnia 2017­
Duda rozpocząl od wspólnego z pre-
15 stycznia 2018
zydentem Ukrainy Petro Poroszenko
oddania holdu polskim żolnierzom
nr 23­24 (291­292)
zamordowanym przez NKWD, którzy
spoczywają na Cmentarzu Ofiar Tota-
Wesolych Świąt
litaryzmu w Charkowie. Spoczywają
tam szczątki 4302 polskich ofiar. Zde-
Bożego Narodzenia
cydowaną większość stanowią więź-
i Szczęśliwego
Wspólna konferencja prezydentów Andrzeja Dudy i Petra Poroszenki
niowie obozu NKWD w Starobielsku,
Nowego Roku 2018
ster Krzysztof Szczerski w przeded-
w tym ośmiu generalów. W dolach
gólnie stosunków pomiędzy oboma
kwestii trudnych". Wyrazil nadzieję,
niu wizyty. ­ Prezydent Duda jedzie
śmierci, wraz z polskimi oficerami,
państwami. Od pewnego czasu nie
że uda się je rozwiązać ,,w duchu
Życzymy Państwu
na Ukrainę oczekując od Ukrainy
leży także okolo 2,8 tys. ofiar stali-
one najlepsze i wplynąl na to,
dobrosąsiedzkiej wspólpracy między
czasu na wszystko, by nie trzeba bylo
decyzji o wspólczesnych dzialaniach
nowskiego terroru z lat 1937­1938.
między innymi, zakaz prowadzenia
oboma krajami i spoleczeństwami".
patrzeć na zegarek.
państwa ukraińskiego dotyczących
- Prezydenci Duda i Poroszenko
ekshumacji przez polski IPN na tere-
- Chcielibyśmy, żeby historia nie
Zdrowia tyle, żeby nie trzeba bylo
spraw, które mieszczą się w zakresie
wspólnie pochylą glowę nad grobami
nach Ukrainy. ­ Jesteśmy rozczaro-
determinowala tego, co dzieje się
myśleć o zdrowiu.
obowiązków państwa wobec pamię-
polskich oficerów. To będzie bardzo
wani brakiem postępu w dzialaniach
dzisiaj, i tego, co będzie w przyszlo-
Uśmiechu ze lzą, gdy jest ciężko.
ci i wobec ofiar, które spoczywają w
ważna część wizyty, też symbolicz-
wladz ukraińskich, zwlaszcza w reali-
ści, ale bardzo często to, co dzialo
Lzy z uśmiechem, gdy jest tak pięknie,
bezimiennych grobach na terytorium
na ­ mówil szef gabinetu prezydenta
zacji ustaleń, które zapadly podczas
się przed laty wplywa na naszą dzi-
jak w cudownej chwili z dzieciństwa.
Ukrainy ­ powiedzial minister.
Krzysztof Szczerski, anonsując wizy-
ostatniego spotkania przedstawicieli
siejszą rzeczywistość poprzez ludz-
Każdego dnia z niespodzianką,
Po rozmowach prezydentów mia-
Andrzeja Dudy na Ukrainie.
Komitetu Konsultacyjnego Prezy-
wrażliwość, ból, który pozostaje
pelną szalonej prostoty.
la miejsce konferencja prasowa, pod-
W rozmowach z ukraińskim pre-
dentów Polski i Ukrainy w Krakowie,
­ mówil prezydent.
Każdego dnia z milością
czas której Andrzej Duda przyznal, że
zydentem Andrzej Duda poruszyl
które odbylo się z inicjatywy prezy-
smaczną jak chrupiący świeży chleb.
między Polską i Ukrainą jest ,,wiele
ważne kwestie, dotyczące szcze-
denta Poroszenki ­ podkreślil mini-
(cd. na s. 2)
redakcja
Kuriera Galicyjskiego
ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, IDĄ ŚWIĘTA!
W Wigilię naszych pięknych Świąt
Bożego Narodzenia
Radością blyszczy każdy kąt,
Czas szczególny, rodzinny, cieply, pelen milości i radości ­ prawda, nie dla wszystkich, ale o tym potem.
Wkrąg szumią kolęd pienia.
Obrusem bialym nasz stól lśni,
szczęścia, jak nie święta Bożego
ARTUR DESKA
Pod którym sianko leży.
Narodzenia?
W szopce Niemowlę Boże śpi
Najpierw o tych sielankowych
Ja, starszy już przecież pan, czę-
I każdy z nas doń bieży.
świętach Bożego Narodzenia, tych
sto na takie poszukiwania wyruszam
I niesie każdy wlasny dar,
świętach z obrazków w bajkach,
i zawsze w nich znajduję ukojenie.
Kruchy kęs chleba ­ serce,
kartek z życzeniami i z naszych
Ot takiego marzyciela-dzieciaka robi
Panu, co z nieba przyniósl dar,
dziecięcych wspomnień. Przecież
ze mnie wspominanie i oczekiwanie
Ukochal ludzi wielce.
większość z nas, szczególnie w
świąt! Teraz, gdy od wielu już lat
Oplatek kruchy w dloniach nam drży,
czas przedświąteczny, wspomina
mieszkam na Ukrainie i Boże Naro-
W sercu wzruszenie, w oczach lzy,
wlaśnie święta swojego dzieciń-
dzenie tutaj spotykać mi przychodzi,
W okruchu każdym oplatka cud,
stwa, Mamę, tatę, stól świąteczny,
spotkanie świąt jest dla mnie dozna-
Co zaspokaja milości glód.
oplatek, kolędy, choinkę i prezenty.
niem szczególnym. Z jednej strony
Ogrzewa żlobek osiol i wól,
Zresztą,  tak  sobie  myślę,
jest to pewien smutek. Myślami
My wigilijny szykujmy stól.
że święta naszego dzieciństwa
podróżuję do rodzinnego domu, do
Gwiazda na niebie oświeca nas,
wspominamy nie tylko w przed-
Mamy, Taty, Rodzinki calej. Chcial-
Że Wigilijnej Wieczerzy czas.
świątecznym czasie. Przynajmniej
bym tam z nimi być, bardzo chcial-
Stanislawa Nowosad
ja ­ zawsze, kiedy mi ciężko i źle,
bym! Jednocześnie ­ wiem, że powi-
kiedy smutek i zwątpienie toczą me
nienem być tutaj! Trudne to. Szcze-
serce ­ znajduję spokój, ulgę we
gólnie gdy ,,moje" drohobyckie ulice
wspomnieniach z rodzinnego domu,
szare, ludzie zabiegani, i świętuje
a szczególnie we wspomnieniach
niewielu. Zupelnie inaczej niż w Pol-
świątecznego ciepla. No, a jeśli tak ­
sce, gdzie na ulicach nie sposób nie
to które ze świąt bardziej się nadają
odczuć świątecznej atmosfery.
do tego, by szukać w nich poczu-
cia rodzinnego ciepla, dziecięcego
(cd. na s. 4)
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie