img
Niezależne pismo
III Orszak trzech króli w Mościskach
Polaków na Ukrainie
W dniu Objawienia Pańskiego, 6 stycznia, ulicami Mościsk
po raz trzeci przeszedl Orszak Trzech Króli.
- Przed rozpoczęciem pochodu
Trzech Króli trzeba mi bylo wlożyć
na glowę koronę, ale ta korona
świadczy o tym, że glowa jest przede
wszystkim po to, żeby przyjmować
natchnienia Boże ­ podsumowal
ks. Wladyslaw Derunow. ­ Takie
wlaśnie natchnienie Boże przyszlo
do nas do Mościsk, abyśmy mogli
tworzyć tutaj takie Orszaki, podobne
jak w Hiszpanii, które od lat są już w
Polsce, a teraz rozwijają się również
na Ukrainie. Cieszymy się z tego po-
wodu. W tym roku w Orszaku Trzech
Króli w Mościskach uczestniczylo
ponad tysiąc osób. Koron, które
otrzymaliśmy w darze od Fundacji
Dziedzictwa Kresowego z Warsza-
wy bylo 500 i wszystkie byly dziś na
glowach uczestników. Jak zauwa-
Mloda polonistka Renata Klajn
jąc od najmlodszych, również osoby
żyliście, ludzie się cieszą, przeży-
KONSTANTY CZAWAGA
przyznala się, że idzie po raz pierw-
średniego wieku ­ powiedzial dla
wają to, że mogą wyzwalać się ze
EUGENIUSZ SALO
szy w Orszaku w Mościskach, ponie-
Kuriera Andrzej Kuper. ­ Nic nam nie
skrępowania, strachu czy lęku, że
waż byla dotąd na studiach w Polsce.
przeszkadza, by się zorganizować,
może coś nie wypada. Nikt ich za
Po mszy św. w sanktuarium Mat-
www.kuriergalicyjski.com
­ Bardzo mi się spodobalo ­ zazna-
trzeba tylko chcieć.
wiarę nie prześladuje. Nawet dla
ki Bożej Nieustającej Pomocy przed-
czyla. ­ Ta tradycja jest, wedlug mnie,
Rodzina Melech zaznaczyla, że
starszych ludzi jest to umocnieniem.
stawienie świąteczne rozpoczęto od
16­29 stycznia 2018
bardzo potrzebna i mam nadzieję, że
korony, które mieli na glowach i w któ-
Przy szopce w centrum miasteczka
odczytania przed cudownym obra-
nr 1 (293)
będzie się rozwijala w naszej mości-
rych szli w orszaku,wlasnoręcznie
rzymscy katolicy zlożyli życzenia
zem w tej świątyni tekstu ślubów Kró-
skiej parafii i coraz więcej ludzi bę-
zrobione przez nich samych. Chcieli
bożonarodzeniowe grekokatolikom
la Jana Kazimierza. Dalej procesja
dzie przychodzić, by uczestniczyć w
w ten sposób zadeklarować swoją
i prawoslawnym, którzy w tym dniu
z gwiazdą betlejemską, mędrcami z
przynależność do Kościola i kultury
pochodzie Trzech Króli. Najpiękniej
mieli Wigilię. Zaśpiewali kolędy po
różnych dzielnic miasta ­ Zakościela,
polskiej.
bylo, gdy doszliśmy do szopki w cen-
polsku i po ukraińsku. Mam wielką
Rzadkowic, Rudnik, Sulkowszczyzny
- Gdzież za czasów komuny
trum miasta i zaśpiewaliśmy kolędy
radość pod każdym względem, bo
i Zawady, parafianami w strojach i ko-
można bylo u nas robić takie rzeczy
również po ukraińsku, oraz pomodli-
jest z kim to robić, jest dla kogo to
ronach ruszyla przez centrum miasta
­ nie ukrywal swej radości Marian
liśmy się o pokój na Ukrainie. Będąc
robić, że ludzie się w to wlączają.
do szopki na placu w Mościskach,
Kwarciany, który w tym Orszaku byl
spolecznością polską, dolączamy się
Korony sami robią, gwiazdki, szaty.
przed którą wspólnie kolędowano.
królem. ­ Nie można bylo chodzić do
do wszystkich życzeń noworocznych
Myślę, że każdą matkę, każdego
- Glównym organizatorem po-
kościola czy w procesji dookola ko-
w naszym kraju. Dziś świętujemy
ojca cieszy rozwój ich dzieci, a mnie
chodu jest ks. proboszcz Wladyslaw
ściola. A dzisiaj chodzimy w procesji
przecież także Wigilię w obrządku
cieszy rozwój mojej parafii ­ podsu-
Derunow, który zapala do takiego
po mieście, śpiewamy, modlimy się.
wschodnim.
mowal ks. Wladyslaw Derunow.
dzialania nas wszystkich, zaczyna-
Na szlaku II Brygady
Legionów Polskich
15 lat ­ to dużo czy malo?
do Niepodleglej (cz. I).
Rarańcza 1918 ­
geneza bitwy
Jan Sklodowski
Jest to retoryczne pytanie. Szczególnie, jeżeli dotyczy dzialalności Lwowskiego Towarzystwa
s. 20
Milośników Sztuk Pięknych, które swój jubileusz 15-lecia obchodzilo 8 stycznia br. Zadal go
prezes LTMSP Mieczyslaw Malawski i sam na nie odpowiedzial, że jako miara czasu jest to
niewiele, ale jeżeli mierzyć ten okres dzialalnością Towarzystwa ­ to dokonano bardzo wiele.
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
tekst i zdjęcia
trzy herby
jednego miasta
Lokal potocznie zwany Wlasna
Strzecha znany jest we Lwowie nie
Iwan Bondarew
tylko wśród koneserów sztuki. Dom
s. 24
przy ul. Rylejewa znany jest też da-
leko poza granicami naszego mia-
sta, a to wlaśnie dzięki Lwowskiemu
Towarzystwu Milośników Sztuk Pięk-
nych, które ma tu swoją siedzibę.
Tu, na poddaszu w przytulnej salce,
odbywają się wernisaże, wystawy
i spotkania milośników sztuki ­ nie
tylko malarstwa, ale fotografii, poezji,
recytacji. Tutaj też odbywają się za-
Jablonowscy
jęcia szkoly plastycznej Wrzos, spo-
Dmytro Antoniuk
tykają się mlodzi artyści, skupieni w
s. 28
klubie Skrzydla i dziecięca szkólka
Konsul Marian Orlikowski (od lewej), Irena Strilciw, Emilia Chmielowa, Mieczyslaw Ma-
malarska. W ciągu piętnastu lat ist-
lawski
nienia LTMSP udalo się stworzyć tu
i Bialorusi. Artyści bardzo chętnie
ośrodek skupiający lwowskich arty-
Praktycznie kilkakrotnie w ciągu
W ciągu 15 lat dzialalności To-
przyjeżdżają do Lwowa, aby pozna-
stów malarzy, grafików, fotografików,
roku lwowscy artyści, ich przyjaciele
warzystwa nawiązaly się dobre,
wać piękno naszego miasta, chlo-
i generalnie milośników sztuki. Tu
z różnych stron Ukrainy i Polski, de-
przyjacielskie stosunki z twórcami z
nąć jego atmosferę i odzwierciedlać
organizowanezajęcia podczas
monstrują tu swój dorobek artystycz-
Lublina, Przemyśla, Krakowa, War-
je w swoich pracach.
plenerów malarskich, a po plene-
ny, który powstaje na plenerach na
szawy, Gdańska, ale też Chmielnic-
Ukrainie czy w Polsce.
rach ­ wystawy prac plenerowych.
kiego, Lucka, Żytomierza, Kijowa
(cd. na s. 4)
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie