img
Lwowskie obchody 155. rocznicy
Niezależne pismo
Polaków na Ukrainie
powstania styczniowego
22 stycznia w 155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego na Gór-
ce Powstańców, na cmentarzu Lyczakowskim we Lwowie, gdzie
pochowani jego bohaterowie, zgromadzili się przedstawiciele polskich
organizacji Ziemi Lwowskiej, polscy dyplomaci, a także pielgrzymi
z Polski.nekropolią opiekuje się Polskie Towarzystwo Opieki nad
Grobami Wojskowymi we Lwowie.
o to, że bylo beznadziejne, że od
KONSTANTY CZAWAGA
początku bylo skazane na porażkę,
EUGENIUsZ sALO
bylo jednak ostatnią próbą odbudowy
tekst
starej Rzeczypospolitej. Rzeczypo-
KONSTANTY CZAWAGA
spolitej trojga narodów ­ polskiego,
zdjęcie
litewskiego i ruskiego, których herby
wyobrażone na pieczęci Rządu
- Polskie Towarzystwo Opieki nad
Narodowego. Wszystkie te narody
Grobami Wojskowymi we Lwowie od
lączyla wtedy chęć walki z rosyjskim
dawna opiekuje się tym miejscem ­
zaborcą. Zaborcą okrutnym i bez-
powiedzial Janusz Balicki, prezes
względnym, który powstanie stycz-
Towarzystwa. ­ Przez dluższy czas
niowe stlumil, wielu powstańców
byly to pojedyncze osoby, przede
pozbawiając życia. Wielu powstań-
wszystkim śp. Eugeniusz Cydzik, śp.
ców, którzy tu spoczywają, zmusil do
Jan Franczuk. Teraz paleczkę prze-
emigracji. Ale zaborcy nie udalo się
jęla już nieco mlodsza generacja na-
www.kuriergalicyjski.com
jednego ­ uniemożliwić odrodzenie
szego Towarzystwa i dbamy zarówno
polskiej niepodleglości. Kiedy runąl
o Górkę Powstańców, jak też o inne
30 stycznia­12 lutego
gmach więzienia narodów, jakim bylo
miejsca pamięci narodowej na terenie
Imperium Rosyjskie, z tych gruzów
Lwowa. Cieszymy się bardzo, że w
2018 nr 2 (294)
powstala m.in. Niepodlegla Polska.
dzisiejszych uroczystościach bierze
W tym roku, w roku stulecia odzy-
udzial mlodzież ze szkól lwowskich.
skania przez Polskę niepodleglości,
To już jest tradycja. Przekazujemy
szczególną pamięcią powinniśmy
nasze tradycje narodowe mlodsze-
otaczać powstańców styczniowych,
mu pokoleniu i jest to budujące.
bo ich walka, choć wydawala się bez-
Janusz Balicki powiedzial także,
nadziejną, daremną nie byla. Duch
że trzy lata temu Rada Ochrony Pa-
powstania styczniowego ożywil tych,
mięci Walki i Męczeństwa na polece-
którzy kilkadziesiąt lat później stanęli
nie rządu polskiego przeprowadzila
do zbrojnej walki z caratem w sze-
renowację tego cmentarza. ­ Teraz
regach frakcji rewolucji partii socjali-
wygląda pięknie ­ zaznaczyl. ­ My
stycznej, a później zakladali drużyny
staramy się utrzymywać ten po-
strzeleckie, drużyny bartoszowe. Bez
rządek, na ile się to uda, przez jak
powstania nie byloby Strzelców, a
najdluższe lata. Mamy już doświad-
bez Strzelców nie byloby Legionów.
czenie, które pozwala utrzymywać to
Bez Legionów nie byloby Wojska Pol-
miejsce w należytym porządku.
skiego. A bez Wojska Polskiego nie
Na początku uroczystości o. Stani-
byloby niepodleglej Rzeczypospolitej.
slaw Pękala OFM Conv z pobliskiego
z Konsulatem Generalnym RP we
scem, gdziepochowani powstańcy
Kwatera powstańców stycznio-
sanktuarium św. Antoniego poprowa-
Lwowie.
styczniowi, powstańcy listopadowi.
wych polożona jest w najwyższej
dzil wspólną modlitwę przy pomniku
Po zakończeniu obchodów kon-
W tym roku w obchodach uczest-
Ukazala się książka
części Cmentarza Lyczakowskiego.
Szymona Wizunasa Szydlowskiego.
sul generalny RP we Lwowie Rafal
niczyli również nauczyciele i ucznio-
Agnieszki Sawicz
Są tu groby 230 osób. Na Cmenta-
- Od 1991 roku jesteśmy przy ko-
Wolski powiedzial dla Kuriera:
wie I Liceum Ogólnoksztalcącego im.
konsulat bez precedensu"
rzu Lyczakowskim jest pochowany
ściele św. Antoniego ponownie ­ po-
- 155. rocznica powstania stycz-
Juliusza Slowackiego w Przemyślu.
s. 9
m.in.: ostatni czlonek Rządu Naro-
wiedzial franciszkanin. ­ Ten kościól
niowego, jak i wszystkie poprzednie
Po części oficjalnej u stóp pomni-
dowego Józef Kajetan Jankowski,
jest ważnym miejscem dla wszystkich
rocznice, zgromadzila na Górce Po-
ka zlożono wieńce i wiązanki kwiatów
generalowie Józef Śmiechowski,
lwowiaków, dlatego jako duszpaste-
wstańców na Cmentarzu Lyczakow-
oraz zapalono znicze. Na zakończenie
Antoni Jeziorański i Michal Jan He-
rze tego kościola sprawujemy opiekę
skim dziesiątki Polaków ze Lwowa
zebrani odśpiewali ,,Rotę" Marii Ko-
idenreich, sekretarz stanu w Rządzie
duszpasterską nad różnymi miejsca-
i z tej części Ukrainy. Przyjechali go-
nopnickiej. Zapalono również znicze
Narodowym Rzeczpospolitej Polskiej
mi związanymi z walkami o wolność.
ście z Przemyśla. Bardzo to piękne
na grobie Artura Grottgera, malarza
Wojciech Biechoński, organizatorki
Jesteśmy obecni na cmentarzu po-
i radosne, że tylu bylo mlodych ludzi,
powstania styczniowego, spoczywa-
pomocy powstańcom Julia i Zofia
wstańców styczniowych. Od samego
którzy przyszli tutaj z przekonania,
jącego na Cmentarzu Lyczakowskim.
Romanowicz, wybitny aktor Gustaw
początku jest to dla nas ważne miej-
pamiętając o tym, jakie znaczenie ma
Doroczne uroczystości ku czci
Fiszer, znakomity zoolog Benedykt
sce. Cmentarz Lyczakowski leży na
dla nich i dla ich tożsamości pamięć
powstańców styczniowych organi-
Dybowski oraz bracia Tadeusz, Kazi-
terenie naszej parafii. Również jako
o powstaniu styczniowym. Powstanie
zuje Polskie Towarzystwo Opieki
mierz i Józef Żulińscy.
Polacy utożsamiamy się z tym miej-
styczniowe, które często się oskarża
nad Grobami Wojskowymi wspólnie
Palac Potockich będzie odnawiany
Żolnierze starego
Stanislawowa
ścią tego historycznego terenu. Waż-
23 stycznia br. mer Iwano-
Iwan Bondarew
nym jest nie tylko jego zachowanie,
Frankowska (dawn. stani-
s. 16
ale i nadanie mu nowego sensu. Jest
slawowa) Ruslan Marcinkiw
to potencjal, który należy wykorzystać
spotkal się z konsulem
Jablonowscy (cz. II)
­ podkreślil mer Iwano-Frankowska.
generalnym RP we Lwowie
Dmytro Antoniuk
Na spotkaniu omówiono również
Rafalem Wolskim. Tematem
s. 28
kontynuację akcji letnich obozów wy-
rozmowy bylo rozpoczęcie
poczynkowych dla mlodzieży ukraiń-
prac restauratorskich pala-
skiej, podczas których mlodzież mia-
cu Potockich w tym mieście.
laby możliwość kontaktu z polskimi
- Obecnie, gdy ten zabytek stal
rówieśnikami, uczestnicząc w odna-
się wlasnością miasta, kwestia jego
wianiu ukraińskich grobów w Polsce.
restauracji jest bardzo aktualna. Na-
szym wspólnym zadaniem jest jego
źródlo: blitz.if.ua
Konsul Rafal Wolski (od lewej) i Ruslan Marcinkiw
zachowanie i wypelnienie nową tre-
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie