img
Niezależne pismo
Pogawędka w miejsce awantury
Polaków na Ukrainie
Czy Ukraińcy lubią Polskę? Badania przeprowadzone w czerwcu 2017 r. przez grupę socjologiczną
,,Rating" wskazują, że 58% pytanych odnosilo się do sąsiadów znad Wisly z sympatią. W 2016 r. odsetek
ten byl o 4% niższy, w 2015 r. 55% Ukraińców traktowalo Polaków ,,cieplo" lub ,,bardzo cieplo". Dane te
pozwalaly wysnuć nader optymistyczne wnioski, że oto nareszcie udaje nam się budować i utrzymywać
dobre relacje dwustronne, nie te oficjalne, deklaratywne, a realne, pomiędzy dwoma narodami. Jednak-
że entuzjazm nieco slabl, gdy analizowano stosunek Polaków do Ukraińców. W kwietniu 2016 r. CBOS
podawal, że zaledwie 27% pytanych darzy Ukraińców sympatią. 33% deklarowalo swoją obojętność,
a 34% niechęć. Dla porównania ,,chlodno" lub ,,bardzo chlodno" odnosilo się do Polski w 2016 r. tylko 4%
badanych na Ukrainie, zbliżona w obu krajach byla grupa osób neutralnych ­ 39%.
AGNIESZKA SAWICZ
Zarazem w ukraińskich mediach i
przestrzeni wirtualnej coraz częściej
pojawialy się glosy dowodzące, że
pogorszeniu ulegają stosunki mię-
dzypaństwowe i międzynarodowe,
choć niewątpliwie te drugie zależaly w
dużej mierze od osobistych doświad-
czeń respondentów. Najgorszy sto-
sunek do Ukraińców mial być wśród
tych Polaków, którzy nigdy żadnego
mieszkańca Ukrainy nie poznali.
Interesująco wyglądają wyniki
www.kuriergalicyjski.com
tych badań, gdy zestawi się je z dany-
mi raportu ,,Ukraińcy o historii, kultu-
13­26 lutego
rze i stosunkach polsko-ukraińskich",
2018 nr 3 (295)
przygotowanego przez Narodowe
Centrum Kultury oraz Instytut Stu-
są; 26% respondentów uważalo,
przekonań i przemyśleń. To z kolei
nistyczna" i kolejnym, tym razem jak
diów Politycznych PAN na Ukrainie ­
że tak naprawdę nikt nie jest winny.
przelożylo się na wypaczenie wy-
się wydawalo definitywnym, zakazie
skupiono w nim uwagę na ,,stosunku
14% pytanych odpowiedzialnością
ników badań. Sam zapis ustawy o
dzialalności Komunistycznej Partii
mieszkańców Ukrainy do historii, ze
za sprawy z przeszlości obarczalo
statusie prawnym i uczczeniu pamię-
Ukrainy. Oczekiwano protestów ze
szczególnym uwzględnieniem relacji
Polaków, 5% Ukraińców obwinialo
ci uczestników walk o niezależność
strony obywateli i wladz lokalnych,
polsko-ukraińskich". 67% pytanych
wlasny naród.
Ukrainy w XX w., który penalizowal
czego dowodem nalożenie na
uważalo, że historia ma szczegól-
Co ważne, badacze uznali, że
zaprzeczanie legalności takich walk,
wladze wyższych stopni obowiąz-
ne znaczenie w stosunkach pol-
zmiana postaw respondentów nie
byl przy tym niejasny i na tyle ogólni-
ku przejęcia uprawnień lokalnych
sko-ukraińskich, zarazem badacze
wynika jedynie ze zmiany ich opinii.
kowy, że obawiano się, iż wplynie na
decydentów w sytuacjach, gdy nie
podkreślili, że 79% osób udzielalo
Jako ważny czynnik wskazali fakt,
wyciszanie lub falszowanie dyskusji
podejmą oni stosownych dzialań.
odpowiedzi unikowych, bądź stwier-
Przede wszystkim
tematy dotyczące historii i polityki
m.in. nad zbrodniami dokonanymi
Obawiano się także, że Kreml kolejny
dzalo, że trudno dziś powiedzieć,
nie szkodzić
międzynarodowej staly się na Ukra-
przez czlonków UPA.
raz wykorzysta okazję, aby podważyć
czy Polacy powinni czuć się winni
Artur Deska
inie ,,drażliwe", na co wplyw moglo
Nie byl to zresztą jedyny kon-
pozycję Ukrainy na arenie międzyna-
wobec Ukraińców, a Ukraińcy wobec
mieć przyjęcie 9 kwietnia 2015 r.
trowersyjny fragment rzeczonych
rodowej, a przynajmniej europejskiej.
Polaków w związku z wydarzeniami
s. 13­15
tzw. Ustaw dekomunizacyjnych do-
dokumentów. Wskazywano, że potę-
Bez większych trudności przyjęte
z przeszlości. Zaznaczono przy tym,
tyczących polityki pamięci. Fakt, że
pienie reżimów totalitarnych, komu-
ustawy można bylo ukazać jako glo-
trzy lata wcześniej, podczas badań
ustawodawca przewidywal w nich
nistycznego i narodowosocjalistycz-
ryfikujące ,,ukraińskich faszystów"
przeprowadzonych przez Instytut
możliwość pociągnięcia do odpo-
nego oraz zakaz propagowania ich
spod znaku OUN i UPA, które to orga-
Spraw Publicznych, na tak samo po-
wiedzialności karnej osoby, które
symboliki, rodzily trudności natury
nizacje Ukraińcy chcieli ukazać jako
stawione pytanie udzielano bardziej
gloszą określone poglądy na temat
formalnej i koszty (w tym koniecz-
przede wszystkim antyradzieckie, ale
zróżnicowanych odpowiedzi. Wów-
niektórych wydarzeń historycznych,
ność wyburzania pomników, zmian
też można bylo wyeksponować ich
czas 33% osób odpowiadalo, że
organizacji czy postaci związanych
toponimów). Sprzeciwów na scenie
antypolskość, co prowadzilo do za-
oba narody mają swoje winy, a 22%
z historią, mial spotęgować obawy
politycznej spodziewano się po za-
drażnień na linii z Warszawą.
twierdzilo, że ,,trudno powiedzieć",
przed jawnym gloszeniem swoich
kazie używania nazwy ,,partia komu-
jak się one rozkladają, jeśli w ogóle
(cd. na s. 4)
W Stalowej Woli 102. urodziny świętowala Maria Mirecka-Loryś
Historia jej życia to gotowy material na scenariusz filmowy ­ w czasie II wojny światowej byla żolnierzem m.
Rarańcza 1918 (cz. III)
in. Narodowej Organizacji Wojskowej, po jej zakończeniu więziona przez wladze komunistyczne, następnie
Jan Sklodowski
pomagala Polakom na wschodzie. Uroczystość w Stalowej Woli byla okazją do promocji najnowszego filmu
s. 20­21
dokumentalnego o dzialaczach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Rzadko kiedy urodziny groma-
obchodzi 102. urodziny. Jubilatka to
ponownym aresztowaniem opuścila
dzą tyle osób w jednym miejscu,
postać wyjątkowa. Bohaterka cza-
Polskę. Od lat pięćdziesiątych miesz-
sala  widowiskowa  stalowowol-
sów wojny i okupacji, prześladowana,
kala w USA gdzie zaangażowala
skiego Domu Kultury byla pelna, a
więziona, cale swoje życie poświęci-
się w pracę organizacji polonijnych.
wśród skladających życzenia byli
la ojczyźnie i rodakom. W 1940 roku
Organizowala pomoc dla internowa-
koledzy Marii Mireckiej z konspiracji
Maria Mirecka zostala komendantką
nych w stanie wojennym i Polaków
Jablonowscy (cz. III)
m.in. związany z partyzantka ziemi
Narodowej Organizacji Wojskowej
na Wschodzie.
Dmytro Antoniuk
kieleckiej Henryk Atemborski, który
Kobiet w powiecie niżańskim, a póź-
Zorganizowany przy okazji uro-
s. 28
w tym roku będzie świętować 90.
niej w okręgu rzeszowskim. Byla ku-
dzin pokaz filmu o dzialaczach Na-
urodziny, przybyli też przedstawicie-
rierką Komendy Glównej NOW. Ta-
rodowego Zjednoczenia Wojskowe-
le miejscowych wladz, organizacji
deusz Bór-Komorowski awansowal
go ­ to hold oddany takim jak ona,
patriotycznych i mieszkańcy.
ją do stopnia kapitana.
świadectwo tego, co robili ludzie dla
Maria Mirecka-Loryś pod-
Powstal film ,,Narodowe Zjedno-
Po wojnie aresztowana przez
których Ojczyzna byla ważniejsza
czas uroczystości w Zadwó-
czenie Wojskowe, do końca wierni
bezpiekę Maria Mirecka-Loryś bru-
niż życie, a z których dziesiątki lat
rzu, 22 sierpnia 2016 r.
Polsce". Ten film jest po raz pierwszy
talnie przesluchiwana między innymi
propagandy robily wylącznie czarne
wyświetlany w Polsce, bierze w nim
w Warszawie, trafila do więzienia w
charaktery.
karę śmierci, ona sama opuścila wię-
udzial Maria Mirecka-Loryś, która
Krakowie. Jej brat zostal skazany na
źródlo: rzeszow.tvp.pl
zienie na mocy amnestii, a zagrożona
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie