img
Niezależne pismo
Dni kultury Polskiej w Stanislawowie
Polaków na Ukrainie
W Stanislawowie już po raz trzeci odbyly się Dni Kultury Polskiej.
Ranga wydarzenia, które wpisuje się już do wydarzeń kulturalnych
Iwano-Frankiwska, z roku na rok jest coraz większa. Tegoroczną edycję
wsparl patronatem marszalek Senatu RP Stanislaw Karczewski. Cen-
trum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego przygotowalo program,
który zaspokoil oczekiwania wszystkich. Znalazly się w nim temat
historyczny, widowisko dla dzieci, koncert muzyki poważnej i koncert
polskiej piosenki polączony z piknikiem.
WOJCIECH JANKOWSKI
Pierwszym punktem Dni Kultury
Polskiej byl wyklad ,,Droga do nie-
podleglości na kresowym Pokuciu w
Stanislawowie". Jaroslaw Krasnodęb-
ski, doktorant z Uniwersytetu Mikolaja
Kopernika w Toruniu, przybliżyl slu-
chaczom jak ksztaltowala się tożsa-
mość i odrębność polska w dawnym
Stanislawowie.
- Popularność Stanislawowa w
ostatnich latach wzrasta wśród na-
ukowców. Badacze przybywają tu,
uczestniczą w konferencji między-
www.kuriergalicyjski.com
narodowej ,,Stanislawów i ziemia
stanislawowska". Pomimo wszyst-
30 maja­14 czerwca
ko, poziom tych badań nie jest taki,
2018 nr 10 (302)
jakiego byśmy oczekiwali. Do dziś
nie powstala monografia naukowa
korzystać również ukraińskie tluma-
takich jak Szymanowski, który urodzil
się, że wspólnie możemy coś zrobić
poświęcona temu miastu ­ powie-
czenia.
się niedaleko Kijowa. Staraliśmy się
­ powiedzial ks. Wladyslaw Iwasz-
dzial Jaroslaw Krasnodębski.
Neonilla Stefurak przetlumaczyla
dobrać różnorodny repertuar.
czak, proboszcz parafii pw. Chrystu-
Dla najmlodszych przygotowano
już dawno temu wiersze Jana Brze-
Muzycy pochwalili stanislawow-
sa Króla.
widowisko dla dzieci ,,Jan Brzechwa
chwy na język ukraiński. Tlumaczka
ską publiczność, zauważyli jednak,
W czasie koncertu mlodzież ze
­ poeta radości". Dzieci uczące się
byla obecna w CKPiDE i wyrecy-
że rozmawiające podczas koncer-
Stanislawowa wystąpila z polskim re-
języka polskiego recytowaly i śpie-
towala jedno ze swoich tlumaczeń.
tu w filharmonii dzieci nie sprzyjaly
pertuarem. Przybyly również zespoly
waly wiersze Jana Brzechwy. W ten
Zaproszenie pani Neonilli i przygo-
koncentracji muzyków i publiczności,
z Nowego Rozdolu i Nowego Sącza.
sposób uczczono stulecie urodzin
towanie wydarzenia związanego z
choć sam rodzinny charakter uczęsz-
Polski zespól zaprezentowal wesolą,
wybitnego poety, który urodzil się w
rocznicą urodzin Jana Brzechwy bylo
czania na koncerty należy uznać za
żywiolową muzykę (nie zabraklo na-
Żmerynce na Ukrainie. Widowisko
pomyslem naszego redakcyjnego
zjawisko pozytywne. Bylo to z pew-
wet rapu), która jednocześnie ma za
poprowadzila Renata Klęczańska, na-
kolegi Konstantego Czawagi.
nością najważniejsze wydarzenie
zadanie chwalić Boga. Koncert byl
uczycielka języka polskiego w szkole
Prawdziwym świętem byl koncert
Dni Kultury Polskiej, które spelnialo
również okazją do spotkania i roz-
Rozmowa
nr 3 i CKPiDE. W czasie widowiska
w filharmonii stanislawowskiej muzyki
wysokie wymagania milośników mu-
mów Polaków ze Stanislawowa. Byla
z Jakubem Kowalskim
wybrano najlepsze prace plastyczne
najwybitniejszych polskich kompozy-
zyki poważnej. Publiczność opusz-
to w istocie prawdziwa majówka. Do-
s. 8
inspirowane wierszami Brzechwy. Ten
torów ,,W duchu wolności" w wykona-
czala salę filharmonii zachwycona.
pisaly humory i sloneczna pogoda.
punkt programu przygotowala Malgo-
niu skrzypków Mariusza i Nadii Mon-
Po mszy świętej w niedzielę,
Trzydniowe Dni Kultury Polskiej za-
rzata Gula, która prowadzi w CKPiDE
czaków oraz pianisty Roberta Adam-
ostatniego dnia, odbyl się koncert
kończyly się integracją różnych po-
zajęcia ,,Mlody Artysta". Poza tym od-
czaka. Wybrano dziela Fryderyka
polskiej piosenki ,,Stanislawowska
koleń Polaków z Iwano-Frankiwska.
- Dni Kultury Polskiej chyba na
dobre wpisaly się w kalendarz imprez,
które organizuje Centrum Kultury Pol-
skiej i Dialogu Europejskiego. Jest to
owoc pelnego zaangażowania orga-
nizacji polskich w Stanislawowie, któ-
re wlączają się w organizowanie wy-
darzeń, w tym dzisiejszego pikniku.
Rozmowa
Wydarzenia mogly się odbyć dzięki
z Jaroslawem Szarkiem
wsparciu Konsulatu Generalnego RP
s. 12
we Lwowie oraz Iwano-frankiwskiej
Rady Miejskiej. Taka wspólpraca Po-
laków i Ukraińców na niwie kultury w
Stanislawowie jest bardzo dobra. Po-
winniśmy cieszyć się z tego i korzy-
stać z tej wspólpracy. Bardzo też cie-
szymy się, że w tym roku patronuje
nam marszalek Senatu RP Stanislaw
Karczewski, jest to dla nas ogromnie
ważne. W swoim liście marszalek za-
byl się quiz, w czasie którego dzieci
Chopina, Karola Szymanowskiego,
Majówka". Kościól pod wezwaniem
znaczyl, że mamy bogaty i dostojny
sprawdzaly swoją znajomość twór-
Ignacego Paderewskiego i Grażyny
Chrystusa Króla już po raz drugi ugo-
program oraz, że Centrum zawsze
czości poety ze Żmerynki.
Bacewicz. Obecnością w programie
ścil stanislawowian na swoim placy-
stara się promować kulturę polską
Rozmowa
- Jan Brzechwa to poeta ponad-
utworów kobiety uczczono fakt, że
ku parafialnym.
ukazując ją w sposób nowoczesny
z Rafalem Dzięciolowskim
czasowy. Jego wiersze ,,Tańcowala
odrodzona Polska w 1918 roku byla
- Na terenie kościola Dni Kultu-
i atrakcyjny ­ powiedziala Maria
s. 16
igla z nitką", ,,Na straganie w dzień
jednym z pierwszych państw, które
ry Polskiej odbywają się dopiero po
Osidacz, dyrektor CKPiDE.
targowy"znane chyba każdemu
uznaly prawa wyborcze kobiet.
raz drugi. Nie powiem, że stalo się to
Dni Kultury Polskiej odbyly się w
dziecku w Polsce, a teraz również
- Ludzie sluchali muzyki. emo-
już tradycją, bo w kościele o tradycji
dniach 25­27 maja. Byly zorganizo-
dzieciom tu mieszkającym ­ powie-
cjonalnie na nią reagowali. Widać,
mówi się gdy coś trwa pięćdziesiąt
wane przez Centrum Kultury Polskiej
dziala Renata Klęczańsk. ­ Tak się
że istnieje niedosyt polskiej muzyki.
lat. Myślę, że to dopiero początek.
i Dialogu Europejskiego. Wydarzenie
zlożylo, że pisarka, poetka z Iwano-
Może takich koncertów trzeba byloby
Wielu parafian ma polskie pochodze-
objąl patronatem marszalek Senatu
Frankiwska przetlumaczyla wiersze
więcej ­ powiedzial Mariusz Mon-
nie i dzialają w Centrum i w różnych
RP Stanislaw Karczewski. Patronem
Jana Brzechwy, więc mogliśmy wy-
czak. ­ Wybraliśmy kompozytorów
polskich organizacjach. Cieszymy
medialnym byl Kurier Galicyjski.
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie