img
Niezależne pismo
11. Polsko-Ukraińskie Spotkania w Jaremczu
Polaków na Ukrainie
Uczestnicy kolejnych, jedenastych już, Polsko-Ukraińskich Spotkań
w Jaremczu wysoko ocenili ich tegoroczną edycję. Przez dwa dni eksperci:
naukowcy i publicyści, obradowali w obecności dyplomatów dyskutując
o stosunkach polsko-ukraińskich, w tym także o polityce historycznej obydwu
państw. Dyskusje byly merytoryczne i, co istotne, pozbawione zlych emocji.
WOJCIECH JANKOWSKI
tekst
LEON TYSZCZENKO
zdjęcia
W roku bieżącym organizatorzy
zaplanowali dwa dni obrad, więcej
niż w zeszlych edycjach. Program
byl tak napięty, że niektórzy uczest-
nicy nie mieli czasu na spacer po
urokliwym, karpackim kurorcie. Prze-
prowadzono kilka paneli dotyczą-
cych stosunków polsko-ukraińskich,
pamięci historycznej i ekonomii. Na
konferencję przybyli goście z polskich
i ukraińskich uczelni, ośrodków ana-
litycznych, dziennikarze i publicyści.
Tradycyjnie omawiano kwestie histo-
ryczne oraz obecny stan stosunków
między dwoma państwami, ale już
www.kuriergalicyjski.com
po raz kolejny przygotowano również
po obu stronach. To jest bardzo
polsko-ukraińskiej jako czynnika blo-
panel ekonomiczny.
­ Jedną z ważnych wartości
30 września­
przyjemny widok ­ ocenila wydarze-
kującego relacje między tymi dwoma
­ Najważniejsze, że nie tracimy
tej konferencji jest jej cykliczność
nie Agnieszka Romaszewska, dy-
narodami i podmiotami spolecznymi
tempa ­ powiedzial prof. Ihor Cepen-
­ uważa Jan Malicki, dyrektor Stu-
15 października 2018
rektor TV Bielsat. ­ Nawet skomple-
i politycznymi:
da, rektor uniwersytetu w Iwano-Fran-
dium Europy Wschodniej Uniwersy-
nr 18 (310)
mentowalabym naszych partnerów
­ Każdy panel kończyl się jaki-
kiwsku ­ i jedenaste Polsko-Ukraiń-
tetu Warszawskiego ­ zwlaszcza że
ukraińskich, że więcej po tej stronie
miś konkluzjami, że należy zrobić to
skie Spotkania świadczą o tym, że
na Ukrainie jest to jedyna cykliczna
przyjechalo ludzi kompetentnych,
albo to. Nie wiem, czy uda się zrobić
zainteresowanie wśród ekspertów,
konferencja dotycząca zagadnień
sensownie mówiących czasem kon-
wszystko i czy plany niezbyt am-
politologów Polski i Ukrainy wzrasta.
polsko-ukraińskich. To jest miejsce,
trowersyjne tezy, ale to nie zmienia
bitne, ale jasno wynika, że to, co polą-
Mamy rekordową liczbę osób, 140
gdzie w czasie paneli ludzie się
faktu, że na wysokim poziomie. Uwa-
czylo wszystkie postulaty i wszystkich
z Polski i z Ukrainy. Koncepcja nie
spierają, ale jednocześnie jest to
żam nawet, że ta konferencja powin-
uczestników ­ to granica. Jak formu-
zmienia się. Dalej jest: wczoraj, dzi-
miejsce, gdzie cala grupa ludzi z ra-
na być większa.
lować dalekosiężne plany polityczne,
siaj i jutro. Patrzymy w przeszlość,
dością się wita, czasem tylko tutaj,
Bogumila Berdychowska zwró-
jeżeli nie jesteśmy w stanie udrożnić
analizujemy teraźniejszość, ale też
w tym zespole.
cila uwagę, że w każdej dyskusji
granicy!
chcemy generować idee na przy-
­ Zobaczylam na tej konferencji
musial pojawić się wątek granicy
szlość.
bardzo wielu kompetentnych ludzi
(cd. na s. 4)
V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy
,,Lączy nas Niepodlegla" ­ pod takim haslem w Warszawie w dniach 20­23 września odbyl się V Światowy Zjazd
Polonii i Polaków z Zagranicy. Ponad 600 przedstawicieli Polonii z calego świata wzięlo udzial w obradach doty-
czących tematyki polonijnej. W forach tematycznych dyskutowano o wyzwaniach i problemach poza granicami
Bracia gabriel i Stanislaw  kraju dotyczących nauki, kultury, organizacji polonijnych, sportu i turystyki, o polonijnym duszpasterstwie i me-
diach. Ukrainę reprezentowala liczna delegacja przedstawicieli organizacji polskich, Kościola, a także mediów.
Narutowiczowie
Prezydent RP Andrzej Duda objąl Zjazd patronatem honorowym w roku 100-lecia odzyskania niepodleglości.
Andrzej W. Kaczorowski
s. 12
Sejmu Marek Kuchciński, witając de-
legatów i gości, powiedzial, że Pola-
cy są narodem, którego jedna trzecia
obywateli mieszka poza granicami
Polski. ­ Dziś polityka naszego pań-
stwa zmierza w kierunku ulatwiania
powrotu rodaków z emigracji, także
tych, którzy byli w czasach okupacji
przymusowo wysiedlani. Polska jest
7. Przegląd Najnowszych
naszym wspólnym dobrem i możemy
Filmów Polskich
powiedzieć śmialo, że w każdym poko-
Pod Wysokim Zamkiem"
leniu Polacy za granicą, na emigracji,
walczyli wytrwale także o zachowanie
s. 15­18
duchowego dziedzictwa naszego na-
Marmolada
rodu ­ zaznaczyl Marek Kuchciński.
Marszalek podkreślil zaslugi Polaków
pani Wermut
mieszkających poza granicami kraju
Iwan Bondarew
cza. ­ Są takie miejsca, w których
­ to postać, symbolizująca wielki
w czasie transformacji ustrojowej i po
ANNA GORDIJEWSKA
s. 24
wszyscy Polacy, mieszkający w
wklad Polaków na obczyźnie w od-
1989 r. oraz podziękowal szczególnie
tekst i zdjęcia
Polsce i zagranicą, (...) mają prawo
zyskanie niepodleglości.
tym organizacjom, które niosly pomoc
Po mszy św. wybrane delega-
czuć się jak u siebie. Niewątpliwie
Polsce w czasach walki o wolność w
V Światowy Zjazd Polonii i Pola-
cje Polaków z calego świata zlożyly
wśród wielu takich miejsc w Polsce
drugiej polowie XX w. ­ Korzystaliśmy
ków z Zagranicy rozpocząl się mszą
jest warszawska archikatedra ­ za-
wieńce przed Grobem Nieznanego
z tej pomocy w bardzo dużym stop-
św. w intencji Ojczyzny w bazylice
znaczyl podczas liturgii hierarcha.
Żolnierza na placu marszalka Józe-
niu. Po roku 1989 znaczenie i rola
archikatedralnej św. Jana Chrzci-
fa Pilsudskiego.
Kardynal przypomnial również o
Polonii nie malala.
ciela w Warszawie koncelebrowaną
Inauguracja Zjazdu odbyla się w
tym, że Ignacy Paderewski, który
przez abpa metropolitę Warszaw-
jest pochowany w tej archikatedrze
Sali Plenarnej Sejmu RP. Marszalek
skiego kardynala Kazimierza Ny-
(cd. na s. 2)
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie