img
Niezależne pismo
Obchody 100-lecia odzyskania niepodleglości
Polaków na Ukrainie
przez Polskę w obwodzie lwowskim
Uroczystości 100-lecia odzyskania niepodleglości przez Polskę
z udzialem konsula generalnego RP we Lwowie Rafala Wolskie-
go, metropolity lwowskiego abpa Mieczyslawa Mokrzyckiego
i żolnierzy Wojska Polskiego odbyly się w Mościskach.
ALEKSANDER KUŚNIERZ
tekst i zdjęcia
­ Wszystkim Polakom miesz-
kającym we lwowskim okręgu kon-
sularnym życzę z okazji naszego
dzisiejszego święta wiele radości,
życzę dumy z odzyskanej niepodle-
glości, życzę dumy z osiągnięć swo-
ich i swoich przodków, życzę radości
z pracy wykonywanej codziennie na
rzecz swoich rodzinnych stron i na
rzecz naszej Ojczyzny. Życzę wam,
drodzy rodacy, aby ten dzień pozostal
w waszej pamięci jako dzień radosny,
jako dzień w którym byliście pelni jak
najlepszych uczuć wobec siebie na-
wzajem, dzień w którym byliście dum-
www.kuriergalicyjski.com
ni z naszej Ojczyzny i swojego w nią
wkladu, dzień w którym uczciliście jej
16­29 listopada 2018
setną rocznicę ponownych narodzin
uroczystej zbiórce z okazji święta
Józefa Poniatowskiego. Następnie
W marszu wzięlo udzial okolo 1,5 ty-
nr 21 (313)
na mapie Europy ­ życzyl konsul ge-
niepodleglości zostal odczytany roz-
żolnierze wzięli udzial w obchodach
siąca zamieszkalych tu Polaków ­ z
neralny RP we Lwowie Rafal Wolski.
kaz oraz zostaly wręczone awanse
Dnia Niepodleglości we Lwowie,
Mościsk, Strzelczysk, Pnikuta, Lipnik
11 listopada już o ósmej rano na
na kolejne stopnie wojskowe dla trój-
Strzelczyskach i Mościskach.
i Trzcieńca. Do uroczystości dolączy-
poligonie wojskowym w Jaworowie
ki żolnierzy. Polscy żolnierze wlaśnie
W polskiej szkole w Strzelczy-
ly również wladze miejscowe, między
odbyla się uroczysta zbiorka żolnie-
w tym czasie biorą udzial w szkoleniu
skach licznie zebrali się mieszkańcy
innymi Stepan Buniak, przewodni-
rzy Wojska Polskiego, na którą przy-
ukraińskich pododdzialów w skladzie
tej polskiej wsi, zostal zaprezento-
czący wojewódzkiej rady państwowej
byl konsul generalny RP we Lwowie
Wspólnej Międzynarodowej Grupy
wany specjalny program artystycz-
i Serhij Storożuk, burmistrz Mościsk.
Rafal Wolski. Na placu apelowym
Szkoleniowej Ukraina (Joint Multina-
ny z okazji Dnia Niepodleglości,
Na miejscowym cmentarzu, gdzie
zostal odśpiewany hymn Polski, na
tional Training Group ­ Ukraine, JMT-
wspólnie zaśpiewano pieśni patrio-
znajduje się kwatera żolnierzy Woj-
maszt wciągnięto flagę państwową.
G-U). Trwa X zmiana Polskiej Grupy
tyczne. Następnie wszyscy wybrali
ska Polskiego z 1939 roku, zlożono
W uroczystości brali udzial przed-
Zadaniowej pod dowództwem majo-
się do Mościsk, gdzie od szkoly nr
wiązanki kwiatów i znicze, odprawio-
stawiciele wojsk z Ukrainy, USA,
ra Waldemara Galanta z 25 Brygady
3 z polskim językiem wykladowym
no krótką modlitwę.
Powroty wygnanego
Kanady, Wielkiej Brytanii i Litwy. Na
Kawalerii Powietrznej im. Księcia
rozpocząl się marsz przez miasto.
(cd. na s. 4)
w siebie
Mariusz Olbromski
Pokaz filmu Tam byl mi raj.
s. 13
Opowieść o dawnym Stanislawowie" w Iwano-Frankiwsku
takie wydarzenia w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, na które brakuje miej-
sca. Wolontariusze dostawiają kolejne rzędy krzesel, a chętni caly czas przybywają. Tak bylo
w czasie pokazu filmu dokumentalnego ,,Tu byl mi raj. Opowieść o dawnym Stanislawowie".
jest największy. Zrealizowala ona
ALBERT IWAŃSKI
Niezwykly album
już kilka filmów dokumentalnych.
tekst
Zygmunta Chudzikiewicza
Film jest oparty na wywiadach z
LEON TYSZCZENKO
Jan Sklodowski
dawnymi mieszkańcami Stanislawo-
zdjęcia
wa, których wojna i dokonane po niej
s. 20
Dawny Stanislawów nie jest roz-
zmiany granicy wypędzily z miasta
pieszczany. Caly czas trzecie miasto
ich dzieciństwa i wczesnej mlodo-
Galicji niknie gdzieś w cieniu Lwowa.
ści. Wśród bohaterów filmum.in.:
Poświęcona kresom dawnej Rzecz-
znany dziennikarz sportowy i autor
pospolitej twórczość naukowa i doku-
książek o Stanislawowie Tadeusz Ol-
mentalna koncentruje się caly czas
szański, emerytowany profesor Poli-
na Lwowie. Zlą passę grodu Rewery
techniki Opolskiej Jerzy Hickiewicz,
przerwaly cykliczne polsko-ukraiń-
syn prezydenta miasta i wspólwlaści-
skie konferencje naukowe organizo-
ciela stanislawowskiej drukarni, byly
wane przez CKPiDE i uniwersytet w
wicedyrektor Domu Książki w Krako-
Iwano-Frankiwsku, ale milośnicy tego
wie Adam Jerzy Chowaniec. W cza-
miasta czują ciągle niedosyt, dlatego
sie pracy nad filmem zmarl byly pre-
Zryw listopadowy (cz. II)
w ramach 7. Przeglądu Najnowszych
zes Sądu Wojewódzkiego w Nowym
Iwan Bondarew
Filmów Polskich przygotowano dla
Sączu Andrzej Englot. Dokument
Jaroslaw Krasnodębski
s. 24
mieszkańców Stanislawowa wyda-
ukazuje bajkową krainę dzieciństwa,
rzenie specjalne. Zaprezentowano
robek filmowy. Krasnodębski, po-
robku kilka filmów dokumentalnych,
tytulowy raj, którego kresem okazaly
po raz pierwszy na Ukrainie film ,,Tam
myslodawca, reżyser i wspóltwórca
ponadto przygotowuje materialy TV
się 1, a w szczególności 17, września
byl mi raj. Opowieść o dawnym Sta-
scenariusza jest historykiem, pisze
Kurier Galicyjski. Razem już stwo-
1939 roku. Kulminacją przeciwień-
nislawowie".
doktorat o polskiej kulturze w mię-
rzyli film związany ze Stanislawo-
stwa mlodzieńczej Arkadiikadry
Autorami filmu są: Jaroslaw
dzywojennym Stanislawowie. Salo
wem, o tytule, który rozszyfruje każ-
z Czarnego Lasu, miejsca dokonanej
Krasnodębski, Gabriela Mruszczak
odpowiedzialny za zdjęcia i wspólau-
dy milośnik tego miasta ­ ,,Kościól
przez Niemców kaźni polskiej inteli-
i Eugeniusz Salo. Wszyscy mają
tor scenariusza jest dziennikarzem
na górce". Dorobek filmowy Gabrieli
gencji ze Stanislawowa.
już w swoich biografiach jakiś do-
Kuriera Galicyjskiego. Ma on w do-
Mruszczak, która zmontowala film,
(cd. na s. 8)
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie