img
XII Forum Europa ­ Ukraina
Niezależne pismo
Polaków na Ukrainie
Ponad 800 polityków, parlamentarzystów, ekonomistów, dyplo-
matów, samorządowców, ekspertów organizacji pozarządowych
i dziennikarzy z Polski, Ukrainy, innych krajów Europy oraz USA
uczestniczylo w XII Forum Polska ­ Ukraina.
KONSTANY CZAWAGA
WOJCIECH JANKOWSKI
Forum odbylo się w dniach
24­25 stycznia w Centrum Wy-
stawienniczo-Kongresowym  G2A
Arena w Jasionce kolo Rzeszowa.
Panele i bloki tematyczne odbywaly
się w kategoriach: gospodarka i roz-
wój, integracja europejska i reformy,
polityka międzynarodowa i spole-
czeństwo. Wśród ważnych gości
forum byli między innymi Oksana
Syrojid, wiceprzewodnicząca Rady
Najwyższej Ukrainy, dwukrotny mi-
nister spraw zagranicznych Ukrainy,
zastępca przewodniczącego Ko-
misji Spraw Zagranicznych Ukrainy,
Borys Tarasiuk, Bartosz Cichocki,
www.kuriergalicyjski.com
wiceminister spraw zagranicznych,
Jerzy Kwieciński, minister inwestycji
31 stycznia­14 lutego
i rozwoju, czy Ryszard Terlecki, mar-
szalek Sejmu.
2019 nr 2 (318)
Oksana Syrojid skomentowala
decyzję Trybunalu Konstytucyjnego
szawskiego oraz prof. Ihor Cependa,
musi być wyjaśniony, tyle, że my nie
wanym przez Rosję procesie, ukraiń-
dotyczącą ukraińskiej części nowe-
rektor Podkarpackiego Uniwersytetu
możemy stać się zakladnikami spra-
ski reżyser z Krymu Oleh Sencow.
lizacji ustawy o IPN:
Narodowego w Iwano-Frankiwsku.
wy wolyńskiej.
Wieczór 24 stycznia na Forum
­ To mądry krok, o tyle trud-
­ To wzrusza i satysfakcjonuje.
­ To jest wielkie wyróżnienie, po-
Europa ­ Ukraina uświetnil występ
ny, że to krok w tyl, a wykonanie
Nie ma co wierzyć każdemu, kto
nieważ kapitula tak zacnego forum
Orkiestry Teatru Narodowego im. Ma-
takich ruchów nie jest latwe. Mam
mówi, że nagroda nie robi na nim
podjęladecyzję. Najważniejsze,
rii Zańkowieckiej we Lwowie. Rów-
nadzieję, że z tego wyniknie nauka
wrażenia ­ nie kryl emocji dyrek-
że slowo ,,Karpaty" jest w nazwie tej
nież pod dachem G2A Arena przebie-
dla wszystkich, że nie należy się
tor Jan Malicki w komentarzu. ­ W
nagrody. Szczerze mówiąc dosta-
galy III Targi Wschodnie, na których
spieszyć w tak ważnych kwestiach,
zeszlym roku nagrodę dostaly dwie
liśmyawansem, bo przed nami
promowano samorządy, organizacje
żeby nie trzeba bylo potem do nich
wybitne postaci: Jerzy Hoffman i
jeszcze wiele pracy, ale ważne, że
oraz firmy uslugowe i produkcyjne
wracać. Jednocześnie uważam,
Oleh Sencow. Dzisiaj byla narad
wokól tej idei są już setki ludzi, którzy
Polski i Ukrainy.
że polityka historyczna nie powin-
bilateralna Polsko-Ukraińskiego Fo-
widzą potrzebę nie tylko odnowienia
Podsumowaniem Forum byla
na być jedyną kwestią w naszych
rum Partnerstwa, którym mam za-
obserwatorium na górze Pop Iwan,
sesja plenarna ,,Europa Środkowa
relacjach. Należy budować sojusz
szczyt kierować po stronie polskiej
ale też miejsca, gdzie będziemy się
i Wschodnia w obliczu wyzwań po-
bardziej pragmatyczny, który bę-
i wiele o tym mówiliśmy, wlaśnie o
spotykać i rozmawiać. Pamiętać o
litycznych i gospodarczych" z udzia-
Rozmowa z Mieczyslawem
dzie oparty o wspólne ekonomicz-
Krymie, o sprawach, które lączą, bo
przeszlości, ale myśleć o przyszlości
lem marszalka sejmu RP Marka
Pietruskim
ne interesy.
przyszedl czas, by w stosunkach
­ skomentowal nagrodę rektor Ihor
Kuchcińskiego. Do udzialu w forum
s. 12
Podczas uroczystej gali wrę-
polsko-ukraińskich mówić o spra-
Cependa.
zglosilo się okolo 1 200 osób. Odby-
czono Nagrody Karpackiej Europy
wach, które lączą. Nie po to, by za-
W zeszlym roku Nagrody Kar-
lo się blisko 60 paneli tematycznych.
Wspólnych Wartości. Otrzymali je dr
pominać, co się wydarzylo. Często
packiej Europy Wspólnych Wartości
W ramach wydarzenia odbyly się
Jan Malicki, dyrektor Studium Euro-
mówię ukraińskim przyjaciolom, że
otrzymal wybitny polski reżyser Jerzy
również Targi Wschodnie i Forum
py Wschodniej Uniwersytetu War-
historii nie da się już cofnąć i Wolyń
Hoffman i skazany na 20 lat w sfingo-
Polska ­ Slowacja.
Anielskie pienia w katedrze lwowskiej
Tak bowiem można określić koncert kolęd, który odbyl się 26 stycznia w katedrze lwowskiej. Wyko-
Siedziby wladzy (cz. I)
nawcą byl Państwowy Zespól Ludowy Pieśni i Tańca ,,Mazowsze", który wystąpil w pelnej gali ­ 100
Iwan Bondarew
osobowy chór i orkiestra. Przyjazd do Lwowa byl możliwy dzięki fundacji Dziedzictwo Kresowe i sta-
s. 24
raniom jej prezesa Jana Sabadasza, lwowiaka, który najlepiej odczuwa potrzeby swoich rodaków.
przyciemnione światlem koloru fiole-
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
towego. Światlo w tym koncercie ode-
ANNA GORDIJEWSKA
gra znaczącą rolę, podkreślając treść
tekst
wspanialych kolęd. Prawie punktu-
KONSTANTY CZAWAGA
alnie o godz. 16:00, przy oklaskach
zdjęcia
zebranych, do prezbiterium katedry
karmelici bosi
wchodzi najpierw orkiestra, za nią
Na dlugo przed rozpoczęciem
chór. Stroje ludowe mienią się wszyst-
koncertu katedra lwowska byla wy-
Dmytro Antoniuk
kimi barwami, bogactwem dodatków.
pelniona prawie calkowicie. Na kon-
s. 28
Chór zajmuje swe miejsce na pode-
cert przybyli klerycy, siostry zakonne i
stach, a w tle ­ obraz lwowskiej Matki
kaplani diecezji lwowskiej z metropo-
Boskiej Laskawej, bo koncert w tych
litą abp. Mieczyslawem Mokrzyckim
historycznych murach Jej wlaśnie zo-
na czele, który również objąl koncert
stal poświęcony. Dyrygent i dyrektor
patronatem honorowym. Obecne byly
zespolu Jacek Boniecki zajmuje swe
osoby duchowne innych obrządków.
miejsce za pulpitem...
Dyplomatów RP reprezentowal kon-
sul generalny Rafal Wolski. Wnętrze
katedry wypelnilo najpierw jedynie
(cd. na s. 4)
www.kuriergalicyjski.com ­ internetowa gazeta codzienna
Kupując nasze pismo, wspomagasz slowo polskie na Wschodzie